Fagskoler

Kreftomsorg og lindrende pleie H 21 - V23 Kveld

Kurs-id: 363438
Sted: Sarpsborg
Timetall: 330
Kursstart Info: 08.09.2021 - 23.06.2023
Klokkeslett: 17:30 - 21:30
Påmeldingsfrist:
Pris: kr Gratis - Studenten betaler kun materiell og semesteravgift.
Antall dager: 6
Kontaktperson: Marit Wiraas
E-post: marit.wiraas@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 473 93 241
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Innen kreftomsorg og lindrende pleie er det viktig at helsepersonell innehar dybdekompetanse innen fagområdet for å kunne ivareta forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende funksjon. Vil du være en bidragsyter i inn i dette viktige arbeidet? 

Studiet gir 60 studiepoeng.

HVORFOR FAGSKOLEUTDANNINGEN KREFTOMSORG OG LINDRENDE PLEIE?

Det er en nasjonal målsetting at Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp. Når det gjelder kreftpasienter skal disse oppleve helhetlige, godt koordinerte og sammenhengende forløp av høy kvalitet, samt få en mer aktiv rolle i egen behandling. Kreftpasienter som har behov for det, skal få tilbud om rehabilitering som en integrert del av forløpet, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Pårørende skal sikres god oppfølging og veiledning, og det skal legges vekt på oppfølgingstiltak og informasjon til barn og unge som er pårørende til kreftpasienter (Helse – og omsorgsdepartementet 2018).

Det er derfor viktig at ansatte i helsesektoren som møter eller vil møte pasienter og pårørende i alle aldre og i ulike faser av sykdomsforløpet tilegner deg spisskompetanse innen kreftomsorg og lindrende pleie.

Utdanningen gir deg denne viktige kompetansen. Du får kunnskap om kreftsykdommer og behandlingsformer, rehabilitering, forebyggingsarbeid og pårørendearbeid samt oppøver evne til å kunne håndtere sorg- og krisesituasjoner.

FAGSKOLEUTDANNINGENS INNHOLD

Utdanningen skal i hovedsak gi studenten kunnskap om og innsikt i forskjellige kreftdiagnoser og lindrende pleie. Utdanningen skal også gi studenten innsikt i lindrende pleie for andre pasienter og brukere i livets sluttfase.

Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanning i helse- og sosialfagene: Det første emnet er et fellesemne for de helse- og sosialfaglige fagskolene og skal utvikle nødvendig kunnskap og forståelse i en felles referanseramme for yrkesutøvere i helse- og oppvekstsektoren. Sentrale temaer er kommunikasjon, etikk og konflikthåndtering. Du får også kjennskap til sentral lovgivning som helsepersonell må forholde seg til i utøvelsen av yrket. Emnet danner grunnlaget for videre fordypning i temaene i de senere emnene der de knyttes opp mot fagskolens fordypningsområde.

Emne 2: Kreftsykdommer og behandlingsformer: I dette emne skal studenten få grunnleggende forståelse for hva det innebærer å få en kreftdiagnose. Studenten skal vite hvordan en slik diagnose kan virke inn på pasienten, familie og det sosiale nettverket, både fysisk, psykisk, sosialt og åndelig. Studenten vil også få kunnskap om senskader som følge av kreftbehandling. Emnet gir også kompetanse om risikofaktorer og forebyggende arbeid da levevaner og kreftforekomst har en sammenheng. Det er viktig med helhetlig tenking innen kreftomsorgen for å hindre tilbakefall, men også i arbeidet mot å forhindre utvikling av kreft hos pasienter og brukere i risikosonen.

Emne 3: Rehabilitering: Kreftpasienter kan i mange tilfeller ha god nytte av rehabiliteringstiltak for å oppleve mestring og best mulig livskvalitet i tiden under og etter behandlingsforløpet. Gjennom rehabiliteringstiltak skal pasientene bli bedre rustet til å håndtere de endringer som sykdom, behandling og langtidsfølger medfører, uavhengig av forventet levetid. Det er også viktig at pårørende skal sikres god oppfølging og veiledning, og det skal legges vekt på oppfølgingstiltak og informasjon til barn og unge som er pårørende til kreftpasienter. Dette emnet skal gi studenten kunnskap om rehabilitering og habilitering for senere å kunne bidra til å iverksette en aktiv prosess på dette området. I dette emne skal studenten også få kjennskap til sosiale rettigheter  og trygdelovgivning som berører den kreftsyke, familien og arbeidsplassen.

Emne 4: Lindrende omsorg ved livets slutt: Emnet skal bidra til å styrke helsepersonells kompetanse og trygghet i kommunikasjon og samhandling med pasienter og deres pårørende tilpasset disses ulike kulturelle bakgrunner. Studenten skal få kunnskap og forståelse for sorg og krisesituasjoner, mot til og erfaring i å ha en samtale med alvorlige syke og deres pårørende. I dette emne skal studenten også få et bevisst forhold til egne verdier knyttet til sykdom, lidelse og død, og til eget faglig og personlig engasjement og begrensninger.

Emne 5: Praksis: 350 timer praksis med påfølgende praksisrapport. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis denne er relevant for studiet, eller som tradisjonell utplassering på annen arbeidsplass.

Emne 6: Fordypning: Fordypningsoppgave med selvvalgt fordypningstema. Eksamen med individuell muntlig høring med utgangspunkt i fordypningsoppgaven.

PRAKTISK INFORMASJON

Opptakskrav: For opptak til fagskoleutdanningen Kreftomsorg og lindrende pleie kreves fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet helsearbeiderfaget i utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og personer med fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet, samt aktivitører i utdanningsprogram design og håndverk kan også søke.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve høsten 2021 kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Politiattest: Utdanningen krever politiattest.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse: Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som er opparbeidet gjennom skolegang, arbeid og fritid som er relevant for dette studiet, dvs. ca. 5 års praksis som ufaglært eller en kombinasjon av relevant praksis og skolegang.

Lærling: Er du lærling og skal opp til fagprøven i løpet av 2021 kan du få et betinget opptak med krav om bestått fagprøve for videre studie.

Gjennomføring: Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys som deltidsstudium over 2 år på kveldstid. Det tilsvarer en normert studietid på 1 år. Det legges opp med undervisning 1 kveld pr. uke, onsdager samt 1 lørdag hver 6. - 8. uke.

Eksamen: Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med påfølgende muntlig høring. 

Finansiering: Utdanningen er finansiert gjennom statlige midler. Studenten betaler selv materiell.

SØK FREM TIL STUDIESTART

Søknadene blir behandlet i den rekkefølge de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg.

PS! I søknadsskjemaet står det at påmeldingen er bindende. Hver enkelt søknad blir gjennomgått og de som kvalifiserer vil få tilbud om studieplass. Først når du har takket Ja til studieplass er påmeldingen/søknaden bindende.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: