Fagskoler

Kontor-, salg- og serviceledelse

Kurs-id: 371242
Sted: AOF Studiesenter
Timetall: 350
Kursstart Info: 07.09.2021 - 22.06.2023
Klokkeslett: 17:00 - 21:00 hver tirsdag, samt hver åttende lørdag 09-17.
Påmeldingsfrist: 31.08.2021
Pris: kr Dette er gratis hvis du møter opptakskravene(se lenger ned)
Kontaktperson: Camilla Bertelsen
E-post: fagskole@aof.no
Telefon: 23061258
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

FAGSKOLE – Kontor-, salg- og serviceledelse

60 STUDIEPOENG

Fagskoleutdanningen Kontor-, salg- og serviceledelse er et NOKUT-akkreditert utdanningstilbud. Utdanningen tilbys på deltid over to år.

Utdanningen imøtekommer behov fra offentlig og privat sektor om ansatte med kontorfaglig kompetanse ut over videregående opplæring. Sektorene møter stadig nye utfordringer og krav, og har kontinuerlig behov for styrket kompetanse innenfor fagområdene som fagskoleutdanningen dekker. Studentene vil etter endt fagskoleutdanning ha relevant og etterspurt kompetanse og vil være godt rustet til både nåværende og fremtidige oppgaver innen offentlig og privat sektor. 

 

OPPTAKSKRAV

For opptak til utdanningen, og eventuelt til enkeltemner, kreves fullført videregående opplæring fra studieretning Service og samferdsel. 

Det kan søkes opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker har minimum fem års relevant arbeidserfaring, skolegang og/eller annen relevant erfaring, samt at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet. 

Se for øvrig §2-3 i forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge

 

Studiet er delt inn i emner. Det er mulig å søke fritak for et eller flere emner dersom du kan dokumentere at du allerede har oppnådd kompetanse lik den emnet ville gi. 

SØKNADSPROSESS

Første søknadsfrist er 15. mars. Dersom det er flere søkere enn antall finansierte studieplasser, gjøres en rangering av søkerne, og det sendes ut tilbud om studieplass etter rangering.  

Dersom det er færre søkere enn antall finansierte studieplasser, gis alle kvalifiserte søkere tilbud om studieplass. Deretter er det rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp.  

FINANSIERING

Studiet er finansiert av statlige midler via Oslo kommune. 

Bøker/materiell dekkes av den enkelte student.  

GJENNOMFØRING

·  Stedbasert lærerstyrt undervisning en kveld i uka kl. 17.00–21.00. I tillegg en samling hver åttende lørdag. 

        Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært. 

· For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A–F. I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Det veksles mellom individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forsvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen. 

· Det er nødvendig med tilgang til PC med Word eller tilsvarende programvare. 

 
FAGINNHOLD 
Emne 1: Kontor, administrasjon, salg og servicefagene i et

Samfunnsperspektiv

Tema 

1a.      Studieteknikk 

1b       Fagområdene i et samfunnsperspektiv 

1c        Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning 

1d       Etikk 

1e       Et utvidet servicebegrep 

 
Emne 2: Privat og offentlig sektor

Tema 

2a       Offentlig forvaltning og private virksomheter 

2b       Likheter og ulikheter mellom offentlig og privat virksomhet 

2c        Lov- og avtaleverket 

 

Emne 3: Kontor og IKT 
Tema 

3a       Saksbehandling 

3b       Arkiv og elektronisk dokumentbehandling 

3c        IKT, kontor og saksbehandlingssystemer 

 
Emne 4: Økonomi 
Tema 

4a       Bedriftsøkonomi og økonomi i offentlig forvaltning 

4b       Lønnsarbeid, lønningssystemer 

4c        Innkjøp og lagerhold 

4d       Skatter og avgifter 

 
Emne 5: Markedsføring og salg

Tema 

5a       Målsetting og strategiarbeid 

5b       Bruker- og forbrukeradferd 

5c        Pris- og produktutvikling 

5d       Distribusjon, kommunikasjonsprosesser og markedsundersøkelser 

5e       Omdømme- og merkevarebygging 

5f        Presentasjon og presentasjonsteknikk 

5g       Salg og tjenesteyting 

 

Emne 6: Ledelse og personal

Tema 

6a       Ledelse 

6b       Personalforvaltning 

6c        Helse, miljø og sikkerhet 

6d       Rekruttering og kompetanse 

 

Noen endringer på emnene kan forekomme frem mot oppstart. 

EKSAMEN

Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål. 

 

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen. Merk at det der må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig studiested og utdanning.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: