Fagskoler

Hverdagsmestring - helsefremmende og forebyggende arbeid

Kurs-id: 146318
Sted: AOF Haugaland Kurssenter
Timetall: 320
Kursstart Info: Høsten 2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 800,- (studentavgift)
Kontaktperson: Katrine Einarsen Høgestøl
E-post: katrine.hogestol@aof-fagskolen.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Opptak til utdanningen gjøres gjennom Samordna opptak. Søkeportalen åpner 01. februar og søknadsfristen er 15. april for første opptak. Dersom det blir ledige plasser etter første opptak vil det bli lagt ut restplasser.

Utdanningen har offentlig finansiering, men studenten må selv dekke utgifter til materiell, samt betale en studentavgift på 800,-. Dette beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, kopiavgift og administrasjonskostnader.

Fagskole Hverdagsmestring – helsefremmende og forebyggende arbeid

Et godt folkehelsearbeid er veien til god helse. Fagskoleutdanningen Hverdagsmestring – helsefremmende og forebyggende arbeid har som mål å gjøre deg som arbeidstaker kompetent til å utføre rehabiliteringsarbeid rettet mot både barn, unge, voksne og eldre. Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring er sentrale tema. Gjennom utdanningen vil du få kunnskap og ferdigheter, slik at du kan bidra til et godt tverrfaglig rehabiliteringstilbud for de brukerne du jobber med.

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Fullført og bestått utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen «Fagskolegrad».


Utdanningen passer for
Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere eller de med annen grunnutdanning innen helse- og oppvekstfag

På grunn av utdanningens karakter vil denne fagskoleutdanningen også kunne passe for personer med andre fagutdanninger enn de med helse- og sosialfag fra videregående opplæring. Utdanningen vil være relevant for personer med etatsintern opplæring, som for eksempel NAV eller ulike profesjonsutdanninger.

Opptakskrav

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger f.o.m. høsten 2021. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder. 


Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

For opptak til fagskoleutdanning hverdagsmestring- helsefremmende og forebyggende arbeid kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som Helsefagarbeider, Helsesekretær eller Barne- og ungdomsarbeider. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og personer med fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet Aktivitør i utdanningsprogram for Design og håndverk kan også søke. Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.


Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.


Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk. Vi har utdanninger med ulike opptakskrav; generell studiekompetanse, fagbrev eller på bakgrunn av realkompetanse. Sjekk her om du oppfyller språkkravet for den utdanningen du søker opptak til.


Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve- betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen-fag eller svenneprøve-betinget opptak her.


Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.


Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Politiattest
På grunn av praksis krever denne utdanningen gyldig politiattest. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse

Fagskoleutdanning Rehabilitering retter seg mot ansatte som arbeider innenfor områder i helse- og oppveksttjenesten. Utdanningen legger vekt på å gjøre studentene til reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard. Videre legges det vekt på at utdanningen er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv. Utdanningen skal være yrkesrettet og praksisrelatert, og omfatter bl.a. innsikt i og forståelse for organisering og yrkesutøvelse, individuelle planer og prosesser, rehabiliteringsprosesser og tverrfaglig samarbeid rundt enkeltpersoner. Yrkesutøvelsen er et samspill mellom praktiske erfaringer og relevant teori.


Organisering av opplæringen

  • Utdanningen inneholder 4 teoriemner, 1 fordypningsemne og praksis
  • Utdanningen tilbys som en deltidsutdanning over 4 semester (2 år) og legges opp med ca. fem samlinger per måned, på kveldstid (kl 17.00-21.00)
  • Studenten leverer en skriftlig oppgave pr emne
  • Det er 10 uker praksis
  • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen «Fagskolegrad»

Emne 1: Felles innholdsdel

1. Grunnelementer i helse- og oppvekstfag:

2. Samfunnsfaglige emner:

Emne 2: Målgruppen for rehabilitering

Emne 3: Rehabilitering som virksomhet

Emne 4: Rehabiliteringsprosess og individuell plan

Emne 5: Praksis
Det er 10 uker med praksis gjennom utdanningen. 

Emne 6: Fordypning
Fordypningsoppgave med selvvalgt tema med eksamen og individuell muntlig høring.

Mer informasjon om utdanningen finner du på AOF-fagskolen.noGå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: