Fagskoler

Helse Miljø og Sikkerhet

Kurs-id: 366219
Sted: Trekanten møtesenter
Timetall: 351
Kursstart Info: 8.september 2021
Klokkeslett: Samlingsbasert lærerstyrt undervisning i 3-dagers samlinger ca èn gang pr måned. Ons 10:00-18:00, Tor 09:00-17:00, Fre 09:00-15:00
Påmeldingsfrist: 01.09.2021
Pris: kr Gratis, Finansiert av staten via fylkeskommunen
Kontaktperson: Knut Morten Ring
E-post: knut.ring@aof.no
Telefon: 99331880
Mobil: 90649130
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

FAGSKOLE - HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 

60 STUDIEPOENG

Fagskoleutdanningen Helse, miljø og sikkerhet er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som deltidsstudium over 2 år.

Utviklingen i samfunnet og i næringslivet fører med seg endringer på arbeidsplassen. Fokus på arbeidsmiljø dreier seg derfor om mer enn bare å forebygge skader og iverksette sikkerhetstiltak. Utfordringer som konflikthåndtering, omorganisering, stress og utbrenthet er sentrale tema i det moderne arbeidslivet. Det er også ledelse, utvikling, kunnskap om regelverk og krav til systemer. Har du eller ønsker du en rolle i din virksomhet innen HMS området? Da er fagskoleutdanning i HMS noe for deg!

Fagskoleutdanningen skal bidra til å sikre den enkelte, samfunnet og arbeidslivet ny kompetanse for å kunne møte dagens og morgendagens utfordringer og behov for nytenkning, kunnskap og kompetanse. 

OPPTAKSKRAV

Formelt opptakskrav er fullført videregående opplæring uavhengig av fagretning. Det kan søkes opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker har minimum fem års relevant arbeidserfaring, skolegang og/eller annen relevant erfaring, samt at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.

Dokumentasjon vedlegges søknaden eller ettersendes snarest, og senest innen søknadsfristen. Søker har ansvar for at Fagskolen AOF Norge har mottatt dokumentasjonen innen søknadsfristen. Dersom dokumentasjon ikke er mottatt innen søknadsfristen, vil søkeren ikke bli vurdert for opptak i første opptaksrunde (se under søknadsprosess).

SØKNADSPROSESS
Første søknadsfrist er 15. mars. Dersom det er flere søkere enn antall studieplasser, gjøres en rangering av søkerne, og det sendes ut tilbud om studieplass etter rangering.

Dersom det er færre søkere enn antall studieplasser, gis alle kvalifiserte søkere tilbud om studieplass. Deretter er det rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp.

GJENNOMFØRING

  • Samlingsbasert lærerstyrt undervisning over 3-dagers samlinger ca èn gang i måneden
  • Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært
  • For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A–F. I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Det veksles mellom individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forsvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen.
  • Det er nødvendig med tilgang til PC med WORD-program

 

FAGINNHOLD

Emne 1: Basisemne

1a. Studieteknikk

1b. Kommunikasjon og samhandling

1c. Grunnelementer i HMS arbeidet

 

Emne 2: Regelverk, roller, systematikk og HMS-økonomi

2a. Lov og regelverk

2b. Ansvar og myndighet, roller og oppgaver

2c. Systematisk HMS-arbeid

2d. Kjemikaliehåndtering

2e. HMS-økonomi

2f. Sikkerhet og beredskap

 

Emne 3: Arbeidsmiljøfaktorer

3a. Fysiske faktorer

3b. Psykososiale faktorer

3c. Biologiske faktorer

3d. Annet

 

Emne 4: Strategisk HMS-arbeid

4a. Medarbeiderskap

4b. Kommunikasjon, arbeidsformer og metode

4c. Strategisk arbeid i praksis

 

Emne 5: Fordypning i selvvalgt tema

Fordypningsoppgave og muntlig høring.

 

EKSAMEN

Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen - https://www.lanekassen.no/. Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: