Fagskoler

Helse, miljø og sikkerhet

Kurs-id: 372008
Sted: Larvik
Timetall: 351
Kursstart Info: Oppstart torsdag 26. august 2021
Klokkeslett: Lærerstyrt stedbasert undervisning èn kveld pr. uke kl. 15.30 - 21.00
Påmeldingsfrist: 26.08.2021
Pris: kr Finansiert av statlige midler via Vestfold og Telemark Fylkeskommune. Bøker dekkes av student
Kontaktperson: Inger-Lene Flatin
E-post: inger-lene.flatin@aof.no
Telefon: 23061258
Mobil: 92089466
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

FAGSKOLE - HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 

60 STUDIEPOENG

Fagskoleutdanningen Helse, miljø og sikkerhet er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som deltidsstudium over 2 år.

Utviklingen i samfunnet og i næringslivet fører med seg endringer på arbeidsplassen. Fokus på arbeidsmiljø dreier seg derfor om mer enn bare å forebygge skader og iverksette sikkerhetstiltak. Utfordringer som konflikthåndtering, omorganisering, stress og utbrenthet er sentrale tema i det moderne arbeidslivet. Det er også ledelse, utvikling, kunnskap om regelverk og krav til systemer. Har du eller ønsker du en rolle i din virksomhet innen HMS området? Da er fagskoleutdanning i HMS noe for deg!

Fagskoleutdanningen skal bidra til å sikre den enkelte, samfunnet og arbeidslivet ny kompetanse for å kunne møte dagens og morgendagens utfordringer og behov for nytenkning, kunnskap og kompetanse. 

OPPTAKSKRAV
Formelt opptakskrav er fullført og bestått videregående opplæring. Det stilles ikke krav om bestemt studieretning. Det kan søkes opptak på bakgrunn av realkompetanse. Ved opptak på bakgrunn av realkompetanse, må søker være minimum 23 år på søknadstidspunktet og ha 8700 timer (5 år) relevant arbeidserfaring og/eller skolegang. 

Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk.

SØKNADSPROSESS
Første søknadsfrist er 15. mars. Dersom det er flere søkere enn antall finansierte studieplasser, gjøres en rangering av søkerne, og det sendes ut tilbud om studieplass etter rangering.

Dersom det er færre søkere enn antall finansierte studieplasser, gis alle kvalifiserte søkere tilbud om studieplass. Deretter er det rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp.

GJENNOMFØRING

  • Stedbasert lærerstyrt undervisning 1 kveld i uka kl. 15.30 - 21.00. 
  • Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært
  • For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A–F. I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Det veksles mellom individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forsvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen
  • Det er nødvendig med tilgang til PC med WORD-program
     

FAGINNHOLD

Emne 1: Basisemne
1a. Studieteknikk
1b. Kommunikasjon og samhandling
1c. Grunnelementer i HMS arbeidet

Emne 2: Regelverk, roller, systematikk og HMS-økonomi
2a. Lov og regelverk
2b. Ansvar og myndighet, roller og oppgaver
2c. Systematisk HMS-arbeid
2d. Kjemikaliehåndtering
2e. HMS-økonomi
2f. Sikkerhet og beredskap

Emne 3: Arbeidsmiljøfaktorer
3a. Fysiske faktorer
3b. Psykososiale faktorer
3c. Biologiske faktorer
3d. Annet

Emne 4: Strategisk HMS-arbeid
4a. Medarbeiderskap
4b. Kommunikasjon, arbeidsformer og metode
4c. Strategisk arbeid i praksis

Emne 5: Fordypning i selvvalgt tema
Fordypningsoppgave og muntlig høring.

EKSAMEN
Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen - https://www.lanekassen.no/. Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested. 

 

 

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: