Fagskoler

Fagskolemodul Tverrfaglig palliativ omsorg - Sauda høst 2020

Kurs-id: 356019
Sted: Sauda vgs
Timetall: 64
Kursstart Info: 25.01.2021 - 07.06.2021
Klokkeslett: 17.00 - 21.00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr Gratis
Antall dager: 16
Kontaktperson: Katrine Einarsen Høgestøl
E-post: katrine.hogestol@aof-fagskolen.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

NB! Utdanningen gjennomføres med i alt 64 timer. 

Modulen er finansiert av bransjeprogram for helse- og omsorgssektoren og er utviklet i samarbeid med kommuner og helseforetak i Rogaland. Litteratur dekkes ikke av finansieringen.  


Fagskolemodul Tverrfaglig palliativ omsorg
Antallet kronisk syke og eldre er økende på landsbasis. Samhandlingsreformen (2012) har medført at kommunene skal ivareta stadig sykere pasienter, og dette gir et stort behov for økt kunnskap om palliasjon og palliativ omsorg blant helsepersonell. Begrepet palliasjon omhandler langt mer enn kun livets aller siste timer. Tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning skal gå hånd i hånd med lindring og medmenneskelighet. Pårørende skal ivaretas. Kunnskap og fokus bidrar til god omsorg for pasienten når livet skal leves i sin avsluttende fase. Helsepersonell med trygghet på egen kompetanse er derfor nøkkelpersoner for den gode omsorgen i vanskelige situasjoner.

Vi kan nå tilby en helt ny fagskolemodul, som er en videreutdanning innen tverrfaglig palliativ omsorg. Utdanningen gir 10 studiepoeng. Utdanningen tar for seg ulike emner innen palliativ omsorg og pleie, og gir god kompetanse innen blant annet observasjon, behovsavklaring og lindrende tiltak.


Målgruppe 
Utdanningen passer for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. 


Formelle opptakskrav 
For opptak til fagskolemodulen kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke. 


Opptak på bakgrunn av realkompetanse 
Med realkompetanse menes all formell og ikke – formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de har fylt 23 år eller eldre i opptaksåret. I tillegg må søker ha et eller flere av følgende punkter:

 • bestått teori innen Vg2 Helsearbeiderfaget, omsorgsarbeider eller hjelpepleier og minimum 3360 timer relevant praksis (2 år)
 • minimum 8400 timer relevant praksis (5 år)
 • kompetanse tilsvarende Vg3 Helsearbeiderfaget. Kandidaten må bestå fagtest som bygger på læreplanen og ha minimum 5000 timer relevant praksis (3 år)
 • Med relevant arbeidserfaring menes arbeidsoppgaver innen helse- og omsorgssektoren, både offentlig og privat. Eksempel kan være sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, omsorgsboliger, dagsentra, aktivitetssentre etc.


Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse 
Læringsutbyttet for utdanningen er at studentene skal få generelle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innen tverrfaglig palliativ omsorg. Fagskolemodulen er yrkesrettet og praksisnær og etisk refleksjon vil bli vektlagt gjennom utdanningen. 


Organisering av opplæringen 

 • Utdanningen tilbys som en fagskolemodul med undervisning én kveld i uken fra kl. 17.00 - 21.00. Totalt 64 timer med undervisning. 
 • Modulen avsluttes med at studentene leverer et skriftlig arbeid som danner grunnlag for vurdering. Det skriftlige arbeidet er i form av en moduloppgave. i tillegg skal studentene levere et obligatorisk gruppearbeid med fremføring i klassen. 
 • Fullført og bestått fagskolemodul gir 10 studiepoeng på nivå 5.1 i Norsk kvalifikasjonsrammeverk 


Innhold i fagskolemodulen 

1a. Etikk og Kommunikasjon

Etikk

 • Mitt møte med brukeren/pasienten og pårørende
 • Menneskesyn og menneskeforståelse
 • Verdier, og verdioppfatninger
 • Holdninger

Kommunikasjon

 • Kommunikasjonsteori
 • Kommunikasjon i et hjelpeperspektiv?

1b. Palliasjon

 • Hva er palliasjon; definisjon og begreper
 • Livskvalitet og mestring
 • Pasientsentrert tilnærming
 • Pårørende, krise, sorg
 • Den gode samtalen

1c. Tverrfaglig samarbeid

 • Ulike yrkesgrupper
 • Tverrfaglig samarbeid definisjon
 • Samhandling og koordinering av tjenester - lovverk

   1d. Sykdommer og palliativ omsorg til alvorlig syke og døende

 • Kreftsykdom i palliativ fase
 • Lungesykdom, KOLS
 • Demens
 • De skrøpelige gamle – dette må endres
 • Nevrologiske sykdommer

1e. Symptomer og lindrende tiltak

 • Smerte
 • Kvalme
 • Dyspne
 • Ernæring, matlyst- appetitt
 • Obstipasjon
 • Angst/uro og depresjon
 • Munntørrhet
 • Delir
 • Fatigue

Observasjoner og kartleggingsverktøy:

 • Observasjon og rapportering av symptomer
 • ESAS
 • Mobid 2

1f. Åndelige og eksistensielle behov

 • Definisjoner
 • Rettigheter
 • Egne verdier i møte med åndelige/eksistensielle behov
 • Kommunikasjon og refleksjon rundt åndelige/eksistensielle behov
 • Pleie og omsorg i det tverrkulturelle perspektiv 
 • Kommunikasjon og kartlegging av menneskers ønsker og ritualer

1g. Helhetlig omsorg og pleie ved livets slutt

 • Det gode stell
 • Livets siste dager (LSD)
 • Tegn på at døden er nærforestående
 • Ikke – medikamentelle tiltak

1h. Egenomsorg av seg selv og kolleger i palliativ pleie

 • Kollegaveiledning
 • Refleksjon/deling av erfaringer

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: