Fagskoler

Fagskole Veiledning av lærlinger - Førde - Sogndal K1 - høst 2021

Kurs-id: 364388
Sted: AOF kurssenter, Strandgaten 197, Bergen
Timetall: 162
Kursstart Info: September 2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr Studentavgift er 200,-
Kontaktperson: Inger Johanne Bligaard
E-post: inger.johanne.bligaard@aofvestlandet.no
Telefon: 52 70 90 09
Mobil: 970 97 556
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Utdanningen har offentlig finansiering, men studenten må selv dekke utgifter til materiell, samt betale en studentavgift på 200,-. Dette beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, administrasjonskostnader og diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattformen. 

Undervisningsdager er foreløpig ikke fastsatt.

Målgruppe
Målgruppen for utdanningen er personer som er, eller ønsker å bli instruktør eller faglig leder med ansvar for opplæring av lærlinger i bedrift.
 
Fagskole Veiledning av lærlinger
Fagskoleutdanningen Veiledning av lærlinger gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak. Kompetanse etter endt utdanningen kan for eksempel benyttes i alle opplæringskontor eller bedrifter med ansvar for opplæring av lærlinger. Fagskoleutdanningen bygger på et helhetlig menneskesyn, der grunnholdningene respekt, ansvarlighet og profesjonalitet står sentralt. Studiet vektlegger et læringsutbytte som skal utvikle kandidatens yrkesutøvelse i tråd med dette. 

Fagskoleutdanningen er praktisk og yrkesrettet og gir kandidaten god innsikt i forskrifter som regulerer lærlingordningen. Utdanningen gir en god innføring i kommunikasjons- og veiledningsmetoder, samt kunnskap om prinsipper for god dokumentasjons- og vurderingspraksis. Videre gis det opplæring i kartlegging og metoder som kan bidra til lærlingenes opplevelse av medvirkning, mestring og motivasjon. Gjennom studiet vil det bli gitt god anledning til å utvikle etisk grunnholdning til egen rolle som veileder. Utdanningen bygger på et helhetlig menneskesyn, der grunnholdningene respekt, ansvarlighet og profesjonalitet står sentralt.

Opptakskrav
Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger f.o.m. høsten 2021. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse
For opptak til fagskoleutdanningen Veiledning av lærlinger kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev, svennebrev eller autorisasjon.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Med realkompetanse menes all formell og ikke - formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de er fylt 23 år eller eldre i opptaksåret. Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon fra søker.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til et eller flere av følgende kriterier:

  • Bestått teori til fagprøve/svennebrev og minimum 3360 timer relevant praksis (2 år)
  • Minimum 8400 timer relevant praksis (5 år)
  • Kompetanse tilsvarende VG3 innen yrkesfaglige utdanningsprogram. Kandidaten må bestå fagtest som bygger på den VG3 læreplanen som danner grunnlag for kandidatens arbeidserfaring og ha minimum 5000 timer relevant praksis (3 år)

Med relevant arbeidserfaring menes arbeidsoppgaver knyttet til veiledning og opplæring.

Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon innen helsefagene. Utdanningen kvalifiserer ikke til fagbrev- eller svennebrev.

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Søkere med utenlandsk utdanning eller med annet morsmål enn norsk eller nordisk må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene i Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) § 9.

Organisering av opplæringen
Utdanningen tilbys som et deltidsstudium over 2 semester (1 år). Det tilsvarer en normert studietid på et halvt år. Undervisningen foregår på kveldstid, fra kl. 17.00 - 21.00 (gjelder både hoveddag og ekstradag) og er tilrettelagt slik at studentene kan være i jobb i utdanningsperioden. Det blir lagt opp til ca. 5 undervisningskvelder pr. mnd.

Utdanningen består av 1 basisemne, 2 fagspesifikke emner og 1 fordypningsemne. Studiet avsluttes med en fordypningsoppgave.

Fullført utdanning gir 30 studiepoeng.

Eksamen og sluttkompetanse
Gjennomføre fordypningsarbeidet med etterfølgende muntlig eksaminering. Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.
 
Utdanningen består av følgende emner:
Emne 1: Veileders rolle og oppgaver – 10 uker
1a. Roller og ansvar, lov- og regelverk
1b. Kvalitet i fagopplæringen
1c. Kommunikasjon og veiledningsferdigheter
1d. Samarbeid og gruppe prosesser
1e. Mottak av lærlinger
 
Emne 2: Veiledning i praksis – 12 uker
2a. Metoder
2b. Veiledning og yrkespedagogikk
2c. Konflikthåndtering
2d. Tilpasse opplæring
2e. Medvirkning, mestring og motivasjon

Emne 3: Læreplanverket, vurdering og dokumentasjon – 8 uker
3a. Læreplanforståelse
3b. Mål og planer
3c. Vurdering for læring
3d. Gjennomgående dokumentasjon

Emne 4: Fordypning i Veiledning av læringer – 8 uker
5a. Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema.


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: