Fagskoler

Fagskole Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse - Haugesund - vår 2021

Kurs-id: 336148
Sted: AOF Haugaland Kurssenter
Timetall: 314
Kursstart Info: 22.02.2021
Klokkeslett: 17.00 - 21.00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 800,- (studentavgift)
Antall dager: 1
Kontaktperson: Katrine Einarsen Høgestøl
E-post: katrine.hogestol@aof-fagskolen.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Søknad og opptak til utdanningen
Opptak til utdanningen gjøres gjennom Samordna opptak. Søkeportalen åpner 01. februar, og søknadsfristen er 15. april for første opptak. Dersom det blir ledige plasser etter første opptak, vil det bli lagt ut restplasser.


Utdanningen har offentlig finansiering, men studenten må selv dekke utgifter til materiell, samt betale en studentavgift på 800,-. Dette beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, kopiavgift og administrasjonskostnader. 

Undervisningsdager er ikke avklart. Vi kommer tilbake til dette når det nærmer seg oppstart. 

 

Fagskole Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid
Ønsker du mer kunnskap om rus og psykisk helsearbeid er dette utdanningen for deg. I et inspirerende klassemiljø vil du lære om miljøarbeid, ulike måter å behandle rusavhengighet på og hvordan rusmidler påvirker mennesker, fysisk, psykisk og sosialt. Studiet legger videre vekt på at du får utviklet dine kommunikasjonsferdigheter og din evne til etisk refleksjon. Med en fagskoleutdanning vil du være mer attraktiv for arbeidslivet.


Utdanningen passer for
Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere, aktivitører eller deg med annen grunnutdanning innen helse- og oppvekstfag.
 

Formelle opptakskrav
For opptak til fagskoleutdanning Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, portører, ambulansearbeidere, helsesekretærer og personer med fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet Aktivitør i utdanningsprogram for Design og håndverk kan også søke.

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger med oppstart høsten 2020. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder.

Søkere med utenlandsk utdanning eller med annet morsmål enn norsk eller nordisk må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene i fagskoleforskriften § 9.

 

Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Med realkompetanse menes all formell og ikke – formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid. 
Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de er 23 år eller eldre i opptaksåret. Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon fra søker.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til et eller flere av følgende kriterier:

 • Bestått teori til fagprøven som helsefagarbeider, barn- og ungdomsarbeider, omsorgsarbeider, portør, ambulansearbeider eller aktivitør, eller bestått teori innen VG2 Helseservicefaget og minimum 3360 timer relevant praksis (2 år)
 • Minimum 8400 timer relevant praksis (5 år)
 • Kompetanse tilsvarende VG3 Helsearbeiderfaget, VG3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget, VG3 Ambulansearbeiderfaget, VG3 Portørfaget, VG3 Helsesekretær eller VG3 Aktivitørfaget. Kandidaten må bestå fagtest som bygger på en av de gjeldende VG3 læreplanene og ha minimum 5000 timer relevant praksis (3 år)

*Med relevant praksis menes arbeidsoppgaver innen helse- og oppvekstsektoren, både offentlig og privat. Eksempel kan være sykehjem, hjemmetjeneste, rusteam, sykehus, omsorgsboliger, dagsentra, aktivitetssentre, Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, barnehage, skole og SFO etc.

Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon innen helsefagene. Utdanningen kvalifiserer ikke til fagbrev.
 

Politiattest
På grunn av praksis krever denne utdanningen gyldig politiattest. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

 

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse
Utdanningen er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv. Den retter seg mot ansatte som jobber i kommunal virksomhet, spesialhelsetjeneste, institusjoner innen pedagogisk virksomhet o.l. Utdanningen gir kunnskap om hva det innebærer å ha og leve med en psykisk lidelse og/eller ruslidelse. I tillegg legges det vekt på hvordan man kan anvende relevante tiltak og metoder i miljøarbeidet. Utdanningen har også et stort fokus på kommunikasjon og etiske dilemmaer, samt det å kunne reflektere over sitt eget arbeid i møte med bruker og pårørende.

 

Organisering av opplæringen

 • Utdanningen inneholder 4 teoriemner, 1 fordypningsemne og praksis.
 • Utdanningen tilbys som en deltidsutdanning over 4 semester (2 år) og legges opp med 5 samlinger per måned, på kveldstid (kl 17.00-21.00).
 • Studenten leverer en skriftlig oppgave per emne.
 • Det er 10 uker praksis .
 • Fullført utdanningen gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen "Fagskolegrad".
   

Emne 1: Felles innholdsdel

1. Grunnelementer i helse- og oppvekstfag:

 • Innledende tema
 • Etikk
 • Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

2. Samfunnsfaglige emner:

 • Stats- og kommunekunnskap, helse og sosialpolitikk
 • Sosiologi og psykologi
   

Emne 2: Kommunikasjon og samarbeid, grunnlagstenkning, lovverk og veiledning:

 • Kommunikasjonsprosess
 • Grunnlagstenkning
 • Lovgivning
 • Veiledning, samarbeid og relasjon
   

Emne 3: Teorier og arbeidsmåter i rusomsorg

 • Rus og relaterte tilstander – utbredelse, klassifikasjon og symptomatologi
 • Arbeidsprosessen i rus – og psykisk helsearbeid
 • Behandlings – og omsorgsmodeller
 • Miljøarbeiderens ansvar, funksjon, – og kompetanseområde i miljøarbeidet
   

Emne 4: Kunnskap om psykiatri og psykiatriske diagnoser

 • Kunnskap om psykiatri
 • Forståelsesmodeller og metoder i psykisk helsearbeid
 • Psykiatriske diagnoser
 • Ulike psykiske lidelser

Emne 5: Praksis
Det er 10 uker med praksis gjennom utdanningen. 

Emne 6: Fordypning
Fordypningsoppgave med selvvalgt tema og eksamen med individuell muntlig høring. Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: