Fagskoler

Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid

Kurs-id: 365035
Sted: Østfold
Timetall: 330
Kursstart Info: 06.09.2021 - 23.06.2023
Klokkeslett: 17:30 - 21:30
Påmeldingsfrist:
Pris: kr Gratis - Studenten betaler kun materiell
Antall dager: 5
Kontaktperson: Marit Wiraas
E-post: marit.wiraas@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 473 93 241
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Fagskoleutdanningen Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid er for deg som har fagbrev innen helse- og oppvekstfag, eller relevant yrkeserfaring og som ønsker å videreutdanne deg. Utdanningen gir 60 studiepoeng.

Utdanningen passer for deg som jobber med barn og ungdom, aktivitør, helsefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeider og som har et ønske om å være med i prosessen hvor det planlegges og iverksettes tiltak for barn og ungdom med tilretteleggings- og/eller inkluderingsbehov. Utdanningen er også relevant for deg med etatsintern opplæring, som for eksempel innen NAV og ulike profesjonsutdanninger eller tilsvarende.

HVORFOR FAGSKOLEUTDANNING SPESIALPEDAGOGIKK OG FLERKULTURELT ARBEID?

Etterspørselen etter fagarbeidere med spisskompetanse om barn og ungdom med tilretteleggings- og/eller inkluderingsbehov enten på grunn av lærevansker og/eller flerkulturell bakgrunn er sterkt økende. For deg som har et ønske om å jobbe frem bedre pedagogiske løsninger der tilpasset opplæring og flerkulturell forståelse er en nøkkelfaktor i arbeidet for å få barn og unge fra majoritets- og minoritetsbefolkningen til å fungere sammen i et lærende fellesskap, er fagskoleutdanningen Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid en fantastisk mulighet for å få den spisskompetansen.

FAGSKOLEUDTANNINGENS INNHOLD

Utdanningen skal i hovedsak gi økt kunnskap om og innsikt i pedagogisk tankegang og spesialpedagogikk.

Emne 1: Generell innføring i spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid: Det første emnet er et fellesemne for de helse- og sosialfaglige fagskolene og skal utvikle nødvendig kunnskap og forståelse i en felles referanseramme for yrkesutøvere i helse- og oppvekstsektoren. Sentrale temaer er kommunikasjon, etikk og konflikthåndtering. Du får også kjennskap til sentral lovgivning som helsepersonell må forholde seg til i utøvelsen av yrket. Emnet danner grunnlaget for videre fordypning i temaene i de senere emnene der de knyttes opp mot fagskolens fordypningsområde.

Emne 2: Grunnleggende kunnskap om de vanligste gruppene av funksjons- og lærevansker: Dette emne skal gi deg grunnleggende kjennskap om og innsikt i hvordan man i barnehage, SFO og skole kan tilrettelegge for barn og unge med særskilte opplæringsbehov. Du får innføring i de vanligste funksjons- og lærevansker, og skal gi forståelse for utvikling, læring og adferd hos barn og unge med vekt på konsekvensene disse avvikene kan medføre. 

Emne 3: Mangfold og fellesskap med vekt på flerkulturell pedagogikk i et inkluderingsperspektiv: Dette emne skal gi kunnskap om mellommenneskelige relasjoner og sosiale prosesser, slik at du kan vurdere hva som hemmer og hva som fremmer likestilling og respekt i flerkulturelle skoler og barnehager. I tillegg skal du få forutsetninger for å arbeide på en måte som fremmer meningsfull kommunikasjon og begreps- og språkutvikling i barne- og ungdomsgrupper der ikke alle behersker norsk like godt.

Emne 4: Spesialpedagogiske tiltak for barn og unge med ulike funksjonshemninger: Dette emne skal gi kunnskap om spesialpedagogisk utredning og metode. Dette emnet skal også gi grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av ulike opplæringstiltak. Du skal få oversikt over aktuelle samarbeidspartnere, både innenfor og utenfor egen etat, og ulike landsdekkende kompetansesentra.

Emne 5: Praksis: 350 timer praksis med påfølgende praksisrapport. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis den er relevant for studiet eller som tradisjonell utplassering på annen arbeidsplass.

Emne 6: Fordypning: Fordypningsoppgave med selvvalgt fordypningstema. Eksamen med individuell muntlig høring med utgangspunkt i fordypningsoppgaven.

PRAKTISK INFORMASJON

Opptakskrav: For opptak til fagskoleutdanningen kreves fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier eller aktivitør. 

Lærlinger: Hvis du er ferdig med læretiden og skal opp til fagprøven i helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider eller aktivitørfaget i løpet av 2021 er du også en aktuell søker. Det kreves dokumentasjon på bestått fagprøve så snart denne foreligger.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse: Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som er opparbeidet gjennom skolegang, arbeid og fritid som er relevant for dette studiet, dvs. ca. 5 års praksis som ufaglært eller en kombinasjon av relevant praksis og skolegang.

Gjennomføring: Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys som deltidsstudium over 2 år. Det tilsvarer en normert studietid på 1 år. Det legges opp med 1 undervisningskveld pr. uke og 1 lørdag ca. hver 6. til 8. uke

Eksamen: Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med påfølgende muntlig høring. 

Finansiering: Utdanningen er gratis. Studenten betaler kun materiell og semesteravgift.

  • Materiell ca. kr. 6000,-
  • Semesteravgift kr. 275,- pr. semester (totalt kr. 825,-)

 

Søknadene blir behandlet i den rekkefølge de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg.

PS! I søknadsskjemaet står det at påmeldingen er bindende. Hver enkelt søknad blir gjennomgått og de som kvalifiserer vil få tilbud om studieplass. Først når du har takket Ja til studieplass er påmeldingen/søknaden bindende.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: