Fagskoler

Fagskole Rehabilitering 19 - 21

Kurs-id: 270923
Sted: Østfold
Timetall: 330
Kursstart Info: 10.10.2019 - 25.06.2021
Klokkeslett: 17:30 - 21:30
Påmeldingsfrist:
Pris: kr Gratis - Studenten betaler kun materiell
Kontaktperson: Marit Wiraas
E-post: marit.wiraas@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 473 93 241
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Rehabilitering = å gjeninnsette i verdighet.

Det er det enkelte menneskes funksjonsevne og ressurser som står i sentrum for rehabilitering. Rehabilitering handler om  å gjenvinne tapte funksjoner, bevare eksisterende funksjoner, bremse utvikling av funksjonstap eller utvikle nye funksjoner etter fysisk eller psykisk sykdom, skade, rusavhengighet eller sosiale problemer.

Rehabilitering handler om livsmestring, livsglede, egenmestring, verdighet!

Gjennom rehabilitering flyttes fokus fra pleie og omsorg over på mestring og brukermedvirkning. Derfor er det viktig for fagpersonell å ha kunnskap om hva som motiverer til egeninnsats og øker mestringsevnen til den som skal rehabiliteres. Å kunne foreta en karlegging som øker kunnskapen om pasienten/brukeren samt kjenne til ulike kommunikasjonsformer som er med på å skape forståelse og tillit er avgjørende for å få til gode resultater. Mange har behov for en individuell plan. Denne skal settes opp med mål og delmål, samt vedlikeholdes og revideres i takt med pasientens/brukerens behov. I studiet lærer du hvordan en slik individuell plan utarbeides og jobbes dynamisk med.

For at den som skal rehabiliteres skal oppleve sammenheng i helsehjelpen de mottar, kreves tett samhandling. Studiet lærer deg hvordan du skal jobbe tverrfaglig på en effektiv og systematisk måte 

HVORFOR FAGSKOLEUTDANNING REHABILITERING?

Etterspørselen etter fagarbeidere med spisskompetanse innen rehabilitering er sterkt økende. For deg som har et ønske om å medvirke til å gjøre en forskjell for et barn, en ungdom, en voksen eller en eldre og hjelpe dem til å få et verdig liv, er fagskoleutdanningen Rehabilitering en fantastisk mulighet til å få den spisskompetansen du trenger. 

 

MÅLGRUPPE

Målgruppene for rehabilitering finnes innenfor alle sykdomsbilder, som for eksempel psykiatri, kronisk syke og kreftsyke, hjerneslag, trafikkskadde og målgruppen for habilitering av personer med fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser. Utdanningen passer derfor for deg som jobber på sykehjem, på en korttidsavdeling, i rehabiliteringstjenesten, hjemmetjenesten, spesialtjenesten eller i boliger for psykisk utviklingshemmende.  

 

FAGSKOLEUTDANNINGENS INNHOLD

Rehabiliteringsfeltet favner medisinsk rehabilitering, sosial rehabilitering og habilitering.

Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanning i helse- og sosialfagene: Dette emne skal utvikle nødvendig kunnskap og forståelse i en felles referanseramme for yrkesutøvere i helse- og oppvekstsektoren. Dette emnet skal også danne basis for utvikling av felles holdninger og ferdigheter. 

Emne 2: Forståelse av habilitering og rehabiliteringsprosessen: Dette emne skal gi kunnskap om og innsikt i hva funksjonshemming er og hvordan funksjonsnedsettelse kan arte seg. Studenten skal få innsikt i viktigheten av deltagelse og likestilling for det enkelte mennesket.

Emne 3: Habilitering, rehabilitering og hverdagsmestring: Dette emne skal gi kunnskap om og innsikt i hva rehabilitering og habilitering er, om aktuelle lovverk, om hvilke aktører og instanser som yter tjenester og hvordan rehabiliteringstiltak organiseres.

Emne 4: Organisering, system og ledelse: Dette emne skal gi kunnskap om og innsikt i rehabiliteringsprosessen, brukerrollen og tjenesterollen. Studenten skal også tilegne seg kunnskap og praktiske ferdigheter i forhold til individuelle planer, kunne lede møter og samhandle med andre. 

Emne 5: Praksis: 300 timer praksis med påfølgende praksisrapport. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis den er relevant for studiet eller som tradisjonell utplassering på annen arbeidsplass.

Emne 6: Fordypning: Fordypningsoppgave med selvvalgt fordypningstema. Eksamen med individuell muntlig høring med utgangspunkt i fordypningsoppgaven.

PRAKTISK INFORMASJON

Opptakskrav: Du må ha fullført og bestått videregående opplæring med vitnemål fra studieretning helse- og oppvekstfag eller fagbrev som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider, barn- og ungdomsarbeider eller aktivitør.

Lærlinger: Hvis du er ferdig med læretiden og skal opp til fagprøven i helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider eller aktivitørfaget i løpet av 2018 er du også en aktuell søker. Det kreves dokumentasjon på bestått fagprøve så snart denne foreligger.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse: Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som er opparbeidet gjennom skolegang, arbeid og fritid som er relevant for dette studiet, dvs. ca. 5 års praksis som ufaglært eller en kombinasjon av relevant praksis og skolegang.

Gjennomføring: Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys som deltidsstudium over 2 år. Det tilsvarer en normert studietid på 1 år. Det legges opp med 1 undervisningskveld pr. uke og 1 lørdag ca. hver 6. til 8. uke

Eksamen: Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med påfølgende muntlig høring. 

Finansiering: Utdanningen er finansiert gjennom statlige midler. Studenten betaler selv materiell.

SØK FREM TIL STUDIESTART

Søknadene blir behandlet i den rekkefølge de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg. 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: