Fagskoler

Fagskole Psykisk helsearbeid og rusarbeid - Seljord

Kurs-id: 354577
Sted: Seljord
Timetall: 320
Kursstart Info: Oppstart torsdag 24. september 2020
Klokkeslett: 09:00 - 14:30
Påmeldingsfrist: 24.09.2020
Pris: kr Finansiert av Vestfold og Telemark Fylkeskommune. Bøker dekkes av student.
Kontaktperson: Heidi Loddengaard Lofthus
E-post: heidi.lofthus@aof.no
Mobil: 909 35 650
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

FAGSKOLE - PSYKISK HELSEARBEID OG RUSARBEID - SELJORD

60 STUDIEPOENG

Fagskoleutdanningen Psykisk helsearbeid og rusarbeid  er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som deltidsstudium over 2 år. 

Fagskoleutdanninger innen helse- og oppvekstfag skal først og fremst bidra til å styrke kompetansen i det direkte arbeidet med brukere. Det er ofte de mest sårbare og vanskeligstilte brukerne som har størst behov for å bli møtt av en helhetlig helsetjeneste. Fellesnevneren for dem som har et særskilt behov for samhandling og koordinering, er at de har et behandlings - og omsorgsbehov ingen av tjenesteyterne kan løse alene. Det er derfor viktig at brukerne møtes av personell som samarbeider godt innad i kommunal sektor og med spesialisthelsetjenesten. Psykisk helsearbeid og rusarbeid skal utdanne reflekterte yrkesutøvere som med høy yrkesetisk forståelse tar initiativ til, organiserer og iverksetter tiltak i samarbeid med brukere, pårørende, medarbeidere, andre yrkesgrupper, bruker- og  pårørendeorganisasjoner og frivillige innenfor helse- og omsorgssektoren.

OPPTAKSKRAV

Formelt opptakskrav er fullført videregående opplæring innen helse- og oppvekstfag fra et av følgende områder: Helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider, ambulansearbeider eller barne- og ungdomsarbeider. Generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak. Det kan søkes opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker har minimum fem års relevant arbeidserfaring, skolegang og/eller annen relevant erfaring, samt at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.

 

Det må fremlegges politiattest innen fire uker etter at tilbud om studieplass er mottatt. I alle fagskoleutdanninger med krav om politiattest vil det også foretas en løpende skikkethetsvurdering av studentene.

 

FINANSIERING

Studiet er finansiert av statlige midler via Vestfold og Telemark Fylkeskommune.

Bøker/materiell betales av den enkelte student. 

GJENNOMFØRING

· Stedbasert lærerstyrt undervisning 1 dag/uke kl. 09.00 - 14.30

· Studiested Seljord

· Det er 10 uker praksis. Praksis på eget arbeidssted kan være aktuelt for studenter som i sitt daglige arbeid møter fagskoleutdanningens brukergrupper. 

· Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært

-  For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A-F. I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Det veksles mellom individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen

 

FAGINNHOLD

Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
1a. Arbeidsformer og metoder i studiet
1b. Helse- og sosialfagene i samfunnet
1c. Etikk
1d. Kommunikasjon og samhandling
1e. Stats- og kommunalkunnskap, helse- og
      sosialpolitikk
1f. Sosiologi og psykologi

Emne 2: Helsefremmende og forebyggende arbeid
2a. Generell kunnskap om psykisk helsearbeid og rusarbeid  
2b. Helsefremmende og forebyggende arbeid
2c. Kommunikasjonsprosessen, relasjonskompetanse
2d. Etiske og juridiske utfordringer

Emne 3: Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene
3a. Psykiske lidelser og ruslidelser, - særtrekk og
      relaterte tilstander
3b. Barn, ungdom, forebygging, tidlig intervensjon  
3c. Alderspsykiatri

Emne 4: Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering
4a. Relasjonskompetanse og brukermedvirkning  
4b. Behandling og oppfølging
4c. Miljøarbeid og Aktiv omsorg
4d. Yrkesutøvelse og arbeidsverktøy
4e. Samhandling og koordinering av tjenestetilbudene

Emne 5: Fordypningsemne
Fordypningsoppgave i selvvalgt tema parallelt med praksis. Muntlig høring. 

Emne 6: Praksis
10 uker praksis à 30 timer pr. uke


EKSAMEN

Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen - https://www.lanekassen.no/. Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested. 

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: