Fagskoler

Fagskole Psykisk helsearbeid med fordypning i barn og unges psykiske helse

Kurs-id: 336637
Sted: Østfold
Timetall: 330
Kursstart Info: 05.02.2020 - 17.12.2021
Klokkeslett: 17:30-21:30
Påmeldingsfrist:
Pris: kr Gratis - Studenten betaler kun materiell og semesteravgift
Antall dager: 2
Kontaktperson: Marit Wiraas
E-post: marit.wiraas@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 473 93 241
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Gå til mobilvennlig tekst

 

Fagskoleutdanningen psykisk helsearbeid med fordypning i barn og unges psykiske helse er beregnet på deg som har fagbrev innen helse- og oppvekstfag eller annen relevant yrkeserfaring og som ønsker å videreutdanne deg innen et viktig og tiltrengt emnefelt. Utdanningen er gratis og gir 60 studiepoeng.

Utdanningen passer for deg som jobber som barne- og ungdomsarbeider,  omsorgsarbeider, helsefagarbeider, hjelpepleier eller aktivitør og som i ditt arbeid har omsorg for barn og ungdom. Utdanningen vektlegger å opparbeide kompetanse i ulike psykiske problemer og lidelser, observasjon, få kunnskap som gir kompetanse til å vurdere intervensjon etter bekymringens alvorlighetsgrad, og i forhold til arbeidsstedets ansvar og roller. 
 

HVORFOR PSYKISK HELSEARBEID MED FORDYPNING PÅ BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE

Etterspørselen etter fagarbeidere med spisskompetanse på psykisk helsearbeid rettet mot barn og ungdom er sterkt økende. Psykisk helse er i ferd med å bli et av våre største folkehelseproblemer og hevdes å utgjøre det viktigste helseproblemet blant barn og ungdom. I det forebyggende arbeidet er det nødvendig å kjenne til risikofaktorer som øker sannsynligheten for at barn utvikler vansker, og metoder som hindrer at  vansker får utvikle seg. Fagskoleutdannigen psykisk helsearbeid rettet mot barn og ungdom er en fantastisk mulighet til å få den spisskompetansen.

 

UTDANNINGENS INNHOLD

Utdanningen skal i hovedsak gi studenten kunnskap om og innsikt i ulike psykiske problemer og lidelser, lære å se "faresignalene" og vite hva en skal gjøre videre.  

Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanning i helse- og sosialfagene: Dette emne skal utvikle nødvendig kunnskap og forståelse i en felles referanseramme for yrkesutøvere i helse- og oppvekstsektoren. Dette emnet skal danne basis for utvikling av felles holdninger og ferdigheter.

Emne 2: Grunnlagstenkning og lovverk: I dette emnet ser vi på hvorfor temaet er relevant for alle som jobber med barn og ungdom. Studenten skal også få økt kunnskap om og innsikt i aktuelt lovverk og FN`s barnekonvensjon. Videre skal studenten bli bevisst viktigheten av tverrfaglig samarbeid innen og mellom forvaltningsnivåene samt utvikle samhandlingkompetanse.

Emne 3: Teori og arbeidsmåter: Dette emne skal gi studenten breddekompetanse om ulike psykiske problemer og lidelser hos barn og ungdom, med særlig vekt på angst, depresjoner og adferdsproblemer som ofte er hovedutfordringene. Studenten skal også få kunnskap om hva som kjennetegner et psykisk helsefremmende miljø og hva som fremmer psykisk helse. 

Emne 4: Kommunikasjon og samarbeid, utvikling og øvelse av relasjonskompetanse: Dette emne skal gjøre studenten mer bevisst sine egne kunnskaper og ferdigheter, og dermed kunne erkjenne egne grenser både faglig og personlig. Studenten skal også bli tryggere på å ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak sammen med barnet/ungdommen, foreldre eller andre pårørende, teamet og støtteapparatet i kommunene.

Emne 5: Praksis: 350 timer praksis med påfølgende praksisrapport/ prosjektoppgave. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis denne er relevant for studiet, eller som tradisjonell utplassering på annen arbeidsplass.

Emne 6: Fordypning: Fordypningsoppgave med selvvalgt fordypningstema. Eksamen med individuell muntlig høring med utgangspunkt i fordypningsoppgaven.
 

PRAKTISK INFORMASJON

Opptakskrav: For opptak til fagskoleutdanningen Psykisk helsearbeid kreves fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet Barne- og ungdomsarbeiderfaget eller Helsearbeiderfaget i utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og personer med fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet, samt aktivitører i utdanningsprogram design og håndverk kan også søke.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse: Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som er opparbeidet gjennom skolegang, arbeid og fritid som er relevant for dette studiet, dvs. ca. 5 års praksis som ufaglært eller en kombinasjon av relevant praksis og skolegang.

Studiet krever politiattest.

 

Gjennomføring: Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys som deltidsstudium over 2 år. Det tilsvarer en normert studietid på 1 år. Det legges opp med undervisning 1 kveld pr. uke og 1 lørdag ca. hver 6. til 8. uke.

Eksamen: Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med påfølgende muntlig høring. 

Finansiering: Utdanningen er finansiert gjennom statlige midler. Studenten betaler selv materiell.

 

SØK FREM TIL STUDIESTART

Søknadene blir behandlet i den rekkefølge de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: