Fagskoler

Fagskole Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser - Larvik

Kurs-id: 303842
Sted: Larvik
Timetall: 351
Kursstart Info: Oppstart onsdag 4. september 2019
Klokkeslett: 09.00 - 14.30
Påmeldingsfrist: 04.09.2019
Pris: kr Finansiert av statlige midler via Vestfold Fylkeskommune. Bøker dekkes ikke.
Kontaktperson: Inger-Lene Flatin
E-post: inger-lene.flatin@aof.no
Telefon: 23061258
Mobil: 92089466
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

FAGSKOLE - OMSORG FOR MENNESKER MED NEVROLOGISKE LIDELSER - LARVIK

60 STUDIEPOENG

Fagskoleutdanningen Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som deltidsstudium over 2 år. 

De siste årene har antall yngre tjenestemottakere i omsorgstjenesten økt kraftig. Det sees en sterk vekst i yngre brukere med nedsatt funksjonsevne og et større spekter av helsemessige og sosiale problemer. Èn av 20 mottakere av hjemmetjenester er en yngre person som har en nevrologisk lidelse som sitt hovedproblem. Dette kan være multippel sklerose, hjerneslag, parkinsons sykdom og hjerneskader etter for eksempel ulykker. Sykdommene medfører ofte endringer på det kognitive plan. Gruppen har et gjennomsnittlig fysisk funksjonsnivå som ligger mellom sykehjemsbeboere og andre hjemmetjenestemottakere. Behov knyttet til livsfase,  familiesituasjon og sosialt liv er også sentralt. Dette krever en annen faglig kompetanse og et helhetlig livsløpsperspektiv på omsorgstilbudet. 

Fagskoleutdanningen skal utdanne reflekterte yrkesutøvere som med høy yrkesetisk forståelse tar initiativ til, organiserer og iverksetter tiltak i samarbeid med brukere, pårørende, medarbeidere, andre yrkesgrupper, bruker- og  pårørendeorganisasjoner og frivillige innenfor helse- og omsorgssektoren.

OPPTAKSKRAV

1. Fullført videregående opplæring innen helse- og sosialfag

2. Det kan søkes opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Politiattest må fremlegges innen fire uker etter at tilbud om studieplass er mottatt. 

 

GJENNOMFØRING

·  Stedbasert lærerstyrt undervisning 1 dag/uke

·  Undervisningen foregår i Larvik

·  Det er 10 uker praksis. Praksis på eget arbeidssted kan være aktuelt for studenter som har sitt daglige arbeid med mennesker med nevrologiske lidelser

·  Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært

-  For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A-F. I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Det veksles mellom individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen

FINANSIERING

Studiet er finansiert av statlige midler via Vestfold Fylkeskommune.
Bøker/materiell betales av den enkelte student. 

FAGINNHOLD

Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene

1a.  Arbeidsformer og metoder i studiet

1b.  Helse- og sosialfagene i samfunnet

1c.  Etikk

1d.  Kommunikasjon og samhandling

1e.  Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk

1f.   Sosiologi og psykologi

Emne 2: Omsorg, nevrologiske skader, sykdommer og følgetilstander

2a. Omsorg

2b. Hjernen og hjernens funksjoner

2c. Nevrologiske sykdommer og skader

2d. Fysiske psykososiale og kognitive konsekvenser/følgetilstander

2e. Bearbeiding og mestring

Emne 3: Hjerneslag

3a. Hjerneslag

3b. Å rammes av hjerneslag, fysiske, psykososiale og kognitive konsekvenser/følgetilstander

3c. Å leve livet etter slag

Emne 4: Rehabilitering

4a. Rehabilitering og habilitering

4b. Hva skal rehabilitering bidra til?

4c. Organisering og tjenesteyting

Emne 5: Fordypningsemne

Fordypningsoppgave i selvvalgt tema parallelt med praksisavvikling. Muntlig høring. 

Emne 6: Praksis

10 uker praksis à 30 timer pr. uke

 

EKSAMEN

Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen. - https://lanekassen.no/ Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested. Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: