Fagskoler

Fagskole Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser - kveld - Haugesund - høst 2021

Kurs-id: 296653
Sted: AOF Haugaland Kurssenter
Timetall: 302
Kursstart Info: 15.09.2021 - 14.06.2023
Klokkeslett: 17.00 - 21.00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 800,- (studentavgift)
Kontaktperson: Katrine Einarsen Høgestøl
E-post: katrine.hogestol@aof-fagskolen.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Søknad og opptak til utdanningen
Opptak til utdanningen gjøres gjennom Samordna opptak. Søkeportalen åpner 01. februar, og søknadsfristen er 15. april for første opptak. Dersom det blir ledige plasser etter første opptak, vil det bli lagt ut restplasser.


Utdanningen har offentlig finansiering, men studenten må selv dekke utgifter til materiell, samt betale en studentavgift på 800,-. Dette beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, kopiavgift og administrasjonskostnader. 

Undervisningsdager er foreløpig ikke avklart. Dette kommer vi tilbake til når det nærmer seg oppstart.  

 

Fagskole Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser
Ønsker du spisskompetanse innenfor et spennende fagområde? Da vil denne utdanningen være et steg i riktig retning. 

Det er viktig at helsearbeideren forstår hvilke utfordringer og omsorgsbehov mennesker med nevrologiske lidelser har. Utdanningen vil gi deg kunnskap om ulike nevrologiske lidelser og de nyeste behandlingsformene. Du vil også få innsikt i tema som framtidens omsorgsutfordringer, mestringsperspektivet, hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring.

 

Målgruppe
Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere eller andre som har en grunnutdanning innen helsefagene.
 
Formelle opptakskrav
For opptak til fagskoleutdanningen Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider, aktivitør, portør eller ambulansearbeider. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke.
 
Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studentene å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

 

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger med oppstart høsten 2020. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder.

Søkere med utenlandsk utdanning eller med annet morsmål enn norsk eller nordisk må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene i fagskoleforskriften § 9.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de er 23 år eller eldre i opptaksåret. Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon fra søker. Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til et eller flere av følgende kriterier:

 • bestått teori til fagprøven som helsefagarbeider, omsorgsarbeider, aktivitør, portør eller ambulansearbeider eller bestått teori innen VG2 Helseservcefaget og minimum 3360 timer relevant praksis (2 år)
  minimum 8400 timer relevant praksis (5 år)
 • kompetanse tilsvarende VG3 Helsearbeiderfaget, VG3 Helsesekretær, VG3 Portørfaget, VG3 Aktivitørfaget og VG3 Ambulansearbeiderfaget. Kandidaten må bestå fagtest som bygger på en av de gjeldende VG3 læreplanene og ha minimum 5000 timer relevant praksis (3 år).

  Med relevant praksis menes arbeidsoppgaver innen helse- og omsorgssektoren, både offentlig og privat. Eksempel kan være sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, omsorgsboliger, dagsentra, aktivitetssentre etc.)

 
Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon innen helsefagene. Utdanningen kvalifiserer ikke til fagbrev.
 
Politiattest

På grunn av praksis krever dette studiet gyldig politiattest. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.
 
Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse
Fagskoleutdanning Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser, retter seg mot ansatte som arbeider innenfor sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, for mennesker med en funksjonsnedsettelse o.l. Fagskoleutdanningen legger vekt på at studenten skal ha kunnskap om hjernen og hjernens funksjoner, kunne gjøre rede for ulike nevrologiske sykdommer hos voksne og eldre, symptomer og behandlingsformer. Studentene skal oppnå grunnleggende forståelse for hva det innebærer å få en nevrologisk sykdom, og hvordan diagnosen kan virke inn på pasienten. Videre skal studenten få kunnskap om hvordan pasienten kan mestre sin sykdom og kunne bidra til forebygging av sykdommer, lidelser og skader.
 
Organisering av opplæringen

 • Utdanningen inneholder 4 teoriemner, 1 fordypningsemne og praksis.
 • Utdanningen tilbys som en deltidsutdanning over 4 semestre (2 år) og legges opp med 4 samlinger per måned på dagtid, en fast dag i uken (kl 09.00-14.00).
 • Studenten leverer en skriftlig oppgave pr emne.
 • Det er 10 uker praksis .
 • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng.

 

Emne 1
Grunnelementer i helse- og oppvekstfaget:
1a. Innledende tema
1 b. Etikk
1 c. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

2. Samfunnsfaglige emner:
2 a. Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk
2 b. Sosiologi og psykologi
 
Emne 2
1. Omsorg
2. Hjernen og hjernens funksjoner
3. Nevrologiske sykdommer og skader
4. Fysiske, psykososiale og kognitive konsekvenser/ følgetilstander
5. Bearbeiding og mestring
 
Emne 3
1. Hjerneslag
2. Å rammes av hjerneslag ,- fysiske, psykososiale og kognitive konsekvenser/ følgetilstander
3. Å leve livet etter slaget
 
Emne 4
1. Deltakere i rehabiliteringsprosessen
2. Rehabilitering og habilitering
3. Samfunnets tilbud og ressurser
 
Emne 5
Studie har 10 ukers praksis.
 
Emne 6 Fordypning
Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema. Eksamen med individuell muntlig høring med utgangspunkt i fordypningsoppgaven.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: