Fagskoler

Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse utviklingshemming Trondheim

Kurs-id: 339426
Sted: Trondheim
Timetall: 310
Kursstart Info: 26.august 2020
Klokkeslett: Hver onsdag kl 09:00 - 14:30
Påmeldingsfrist: 26.08.2020
Pris: kr 0 Finansiert av Trøndelag fylke. Bøker/materiell dekkes av studenten
Kontaktperson: Aina Uglem Johnsen
E-post: aina.johnsen@aof.no
Mobil: 958 47 238
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

FAGSKOLE - MILJØARBEID RETTET MOT MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE/ UTVIKLINGSHEMMING  

60 STUDIEPOENG 
 
Fagskoleutdanningen Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som deltidsstudium over 2 år. 
 
Mennesker med utviklingshemming er langt fra en homogen gruppe, det er individuelle mennesker med mange og ulike behov. Multiple handikap, atferdsproblem og overhyppige somatiske og psykiske lidelser gjør bildet ytterligere komplekst. For å kunne gi gode tilbud kreves det at yrkesutøverne får breddekompetanse for å kunne gjøre gode valg i mange ulike situasjoner. Det blir også sentralt å styrke holdninger og respekten for enkeltindividets rett til utvikling og selvrealisering gjennom sysselsetting, opplæring, egenomsorg og sosiale relasjoner, også inkludert seksualitet, og at personer med utviklingshemming/funksjonsnedsettelse skal ha like gode psykiske og somatiske helsetjenester som resten av befolkningen.
 
Fagskoleutdanningen skal utdanne reflekterte yrkesutøvere som med høy yrkesetisk forståelse tar initiativ til, organiserer og iverksetter tiltak i samarbeid med brukere, pårørende, medarbeidere, andre yrkesgrupper, bruker- og pårørendeorganisasjoner og frivillige innenfor helse- og omsorgssektoren. 
 
OPPTAKSKRAV 
Formelt opptakskrav er fullført videregående opplæring innen helse- og oppvekstfag fra et av følgende områder: helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. Generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak. Det kan søkes opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker har minimum fem års relevant arbeidserfaring, skolegang og/eller annen relevant erfaring, samt at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.
 
Dokumentasjon vedlegges søknaden eller ettersendes snarest, og senest innen søknadsfristen. Søker har ansvar for at Fagskolen AOF Norge har mottatt dokumentasjonen innen søknadsfristen. Dersom dokumentasjon ikke er mottatt innen søknadsfristen, vil søkeren ikke bli vurdert for opptak i første opptaksrunde (se under søknadsprosess).
 
Det må fremlegges politiattest innen fire uker etter at tilbud om studieplass er mottatt. I alle fagskoleutdanninger med krav om politiattest vil det også foretas en løpende skikkethetsvurdering av studentene. 
 
SØKNADSPROSESS 
Vi har rullerende opptak, som vil si førstemann til mølla-prinsippet. Vi har 15 finansierte studieplasser. 
 
GJENNOMFØRING 
Stedbasert lærerstyrt undervisning 1 dag i uka kl. 09.00–14.30 
  • 10 uker praksis à 30 timer pr. uke. For studenter som av ulike grunner ikke kan være i praksis 30 timer pr. uke, kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer pr. uke  
  • Praksis på eget arbeidssted kan være aktuelt for studenter som har sitt daglige arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelser og/eller utviklingshemming 
  • Praksis på natt godkjennes i utgangspunktet ikke. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon  
  • Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært 
  • For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A–F. I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Det veksles mellom individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forsvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen 
  • Det er nødvendig med tilgang til PC med WORD-program 
FINANSIERING 
Studiet er finansiert av statlige midler via Telemark Fylkeskommune. 
Bøker/materiell betales av den enkelte student. 
 
FAGINNHOLD 
Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene 
1a. Arbeidsformer og metoder i studiet 
1b. Helse- og sosialfagene i samfunnet 
1c. Etikk 
1d. Kommunikasjon og samhandling 
1e. Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk 
1f. Sosiologi og psykologi 
 
Emne 2: Grunnlagstenkning og lovverk i miljøarbeid 
2a. Kommunikasjonsprosessen 
2b. Grunnlagstenkning 
2c. Lovgivning 
2d. Veiledning og samarbeid 
 
Emne 3: Metoder i miljøarbeid 
3a. Tilnærmingsmåter i miljøarbeid 
3b. Kartlegging, utredning og tilrettelegging av tilbudet (individuell plan) 
3c. Utviklingstilpassede tiltak 
3d. Mestring av dagliglivet - ADL 
 
Emne 4:Familie og samfunn 
4a. Familie og nettverk 
4b. Inkludering og deltaking i samfunnet 
4c. Boformer, organisering og ansvar 
 
Emne 5: Fordypningsemne 
 
Fordypningsoppgave i selvvalgt tema parallelt med praksisavvikling. Muntlig høring. 
 
Emne 6: Praksis 
 
10 uker praksis à 30 timer pr. uke. For studenter som av ulike grunner ikke kan være i praksis 30 timer pr. uke, kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer pr. uke.  
 
EKSAMEN 
Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål. 
 
Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen. - https://lanekassen.no/ 
 
Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: