Fagskoler

Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse utviklingshemming - Trondheim

Kurs-id: 318946
Sted: Trondheim
Timetall: 310
Kursstart Info: 10.09.2019 - 22.06.2021
Klokkeslett: Hver tirsdag kl 09:00 - 14:30
Påmeldingsfrist: 20.09.2019
Pris: kr Studiet er gratis for studenter som oppfyller kravene til finansiering
Kontaktperson: Aina Uglem Johnsen
E-post: aina.johnsen@aof.no
Mobil: 958 47 238
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

GRATIS FAGSKOLE - MILJØARBEID RETTET MOT MENNESKER  MED FUNKSJONSNEDSETTELSE/UTVIKLINGSHEMMING

Fagskolen praktiserer rullerende opptak og søknader behandles fortløpende. 
Ta kontakt ved behov for informasjon.

Gir 60 studiepoeng!

Stedbasert undervisning hver tirsdag kl. 09-14.30. (Ikke i skoleferier)

Studiested: Trekanten Møtesenter, Vestre Rosten 81 - Tiller. 

Oppstart med forbehold om nok antall søkere. 

 

MÅLGRUPPE

Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere eller andre som har en grunnutdanning innen helse- og oppvekstfag.

OPPTAKSKRAV

 • Fullført videregående opplæring innen helse - og oppvekst med fagbrev (formell kompetanse). 
 • Det kan søkes på bakgrunn av realkompetanse (minimum 5 år yrkesrelevans).
 • Politiattest må fremlegges ved kontraktinngåelse. 

YRKESKOMPETANSE

Mennesker som har en funksjonsnedsettelse/utviklingshemming har behov for at noen brenner for deres rett til et verdig og selvstendig liv.  Gjennom utdanningen vil du bla. lære viktigheten av brukermedvirkning, helsefremgang og livskvalitet for denne brukergruppen. Du vil også få kunnskap om verktøy som kan brukes i tilretteleggingen av et individuelt tilpasset tjenestetilbud. Studenter som tidligere har tatt utdanningen jobber bla i barnehage, SFO, skole, hjemmebaserte tjenester, avlastningshjem, aktivitetssentre og tilrettelagte arbeidstilbud. 

Fagskole Miljøarbeid retter seg mot ansatte som arbeider med brukere med en funksjonsnedsettelse/utviklingshemming. Yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med andre tjenesteytere, brukere og pårørende, for å fremme ferdigheter og trivsel for brukeren. Videre vektlegges evnen til å representere brukerens rett til selvbestemmelse og medvirkning i forhold til seg selv, evnen til etiske refleksjoner i forhold til etiske problemstillinger/ dilemmaer og evnen til innlevelse i brukerens livssituasjon. Studiet har også fokus på miljøterapeutiske metode og verktøy som bidrar til læring, selvstendighet, helsefremgang og livskvalitet for personer som har en funksjonsnedsettelse eller utviklingshemming.

ORGANISERING AV UTDANNINGEN

Studiet inneholder  6 emner: 4 teoriemner, 1 fordypningsemne og praksis.

Utdanningen tilbys som et deltidsstudium over 4 semester (2 år) og legges opp med undervisning en dag i uken. Det er ikke undervisning i skoleferier.

For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A-F. I tillegg til gis en skriftlig tilbakemelding. Det veksles mellom individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen. 
 
Faginnhold: 

Emne 1:

Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene

 • Arbeidsformer og metoder i studiet
 • Helse- og sosialfagene i samfunnet
 • Etikk
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk
 • Sosiologi og psykologi

Emne 2:

Grunnlagstenkning og lovverk i miljøarbeid

 • Kommunikasjonsprosessen
 • Grunnlagstenkning
 • Lovgivning
 • Veiledning og samarbeid

Emne 3:

Metoder i miljøarbeid

 • Tilnærmingsmåter i miljøarbeid
 • Kartlegging, utredning og tilrettelegging av tilbudet (individuell plan)
 • Utviklingstilpassede tiltak
 • Mestring av dagliglivet – ADL

Emne 4:

Familie og samfunn

 • Familie og nettverk
 • Inkludering og deltaking i samfunnet
 • Boformer, organisering og ansvar

Emne 5:

Fordypning i miljøarbeid

Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Tema i fordypningsoppgaven skal være praksisrettet, forankret i relevant teori samt konkret være knyttet til praksis og ett eller flere tema i utdanningens emner. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon, bruke både teori og erfaringer fra praksis. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forvarer sin oppgave.

Emne 6:

Praksis

Praksis er på totalt 300 timer: 10 uker à 30 timer. Egnet praksissted skal være et sted hvor studentene har mulighet til å fordype seg i miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelser/utviklingshemming og nå målene for praksis. Praksisdelen foregår parallelt med fordypningsemnet, og tema for fordypningsoppgaven skal være knyttet til praksis.

FINANSIERING

Studiet er finansiert av Helsedirektoratet gjennom Trøndelag fylkeskommune og er gratis for studenter som oppfyller kravene til finansiering. Studentene må selv dekke utgifter til pensumlitteratur og eventuelle ekskursjoner. 

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen - https://www.lanekassen.no/. Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested. 

Litteratur og praksis dekkes ikke av finansieringsordningen. Er du organisert i Fagforbundet kan du søke foreningen om stipend som vil dekke deler at litteraturkostnadene.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: