Fagskoler

Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse utviklingshemming - Skien

Kurs-id: 304544
Sted: AOF Telemark og Vestfold
Timetall: 310
Kursstart Info: Oppstart onsdag 28. august 2019
Klokkeslett: 0900-1430
Påmeldingsfrist: 28.08.2019
Pris: kr Finansiert av statlige midler via Telemark Fylkeskommune. Bøker dekkes ikke.
Kontaktperson: Inger-Lene Flatin
E-post: inger-lene.flatin@aof.no
Telefon: 23061258
Mobil: 92089466
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

FAGSKOLE - MILJØARBEID RETTET MOT MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE/UTVIKLINGSHEMMING - SKIEN

60 STUDIEPOENG

Fagskoleutdanningen Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som deltidsstudium over 2 år. 

Mennesker med utviklingshemming er langt fra en homogen gruppe, det er individuelle mennesker med mange og ulike behov. Multiple handikap, atferdsproblem og overhyppige somatiske og psykiske lidelser gjør bildet ytterligere komplekst. For å kunne gi gode tilbud kreves det at yrkesutøverne får breddekompetanse for å kunne gjøre gode valg i mange ulike situasjoner. Det blir også sentralt å styrke holdninger og respekten for enkeltindividets rett til utvikling og selvrealisering gjennom sysselsetting, opplæring, egenomsorg og sosiale relasjoner, også inkludert seksualitet, og at personer med utviklingshemming/funksjonsnedsettelse skal ha like gode psykiske og somatiske helsetjenester som resten av befolkningen. 

Fagskoleutdanningen skal utdanne reflekterte yrkesutøvere som med høy yrkesetisk forståelse tar initiativ til, organiserer og iverksetter tiltak i samarbeid med brukere, pårørende, medarbeidere, andre yrkesgrupper, bruker- og  pårørendeorganisasjoner og frivillige innenfor helse- og omsorgssektoren.

 

OPPTAKSKRAV

1. Fullført videregående opplæring innen helse- og oppvekstfag

2. Det kan søkes opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Politiattest må fremlegges innen fire uker etter at tilbud om studieplass er mottatt. 

 

GJENNOMFØRING

-  Stedbasert lærerstyrt undervisning 1 dag/uke Kl. 09.00 - 14.30

-  Undervisningen foregår i Bøleveien 152, Skien

-  Det er 10 uker praksis. Praksis på eget arbeidssted kan være aktuelt for studenter som har sitt daglige arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelser/utviklingshemming

-  Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært

-  For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A-F. I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Det veksles mellom individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen

FINANSIERING

Studiet er finansiert av statlige midler via Telemark Fylkeskommune.
Bøker/materiell betales av den enkelte student. 

FAGINNHOLD

Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
1a.  Arbeidsformer og metoder i studiet
1b.  Helse- og sosialfagene i samfunnet
1c.  Etikk
1d.  Kommunikasjon og samhandling
1e.  Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk
1f.   Sosiologi og psykologi

Emne 2: Grunnlagstenkning og lovverk i miljøarbeid
2a. Kommunikasjonsprosessen
2b. Grunnlagstenkning
2c. Lovgivning
2d. Veiledning og samarbeid

 Emne 3:  Metoder i miljøarbeid
3a. Tilnærmingsmåter i miljøarbeid
3b. Kartlegging, utredning og tilrettelegging av tilbudet (individuell plan)
3c. Utviklingstilpassede tiltak
3d. Mestring av dagliglivet - ADL

Emne 4: Familie og samfunn
4a. Familie og nettverk
4b. Inkludering og deltaking i samfunnet
4c. Boformer, organisering og ansvar

Emne 5: Fordypningsemne 
Fordypningsoppgave i selvvalgt tema parallelt med praksis. Muntlig høring. 

Emne 6: Praksis
10 uker praksis à 30 timer pr. uke


EKSAMEN

Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen. - https://lanekassen.no/ Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested. Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: