Fagskoler

Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse og utviklingshemming - kveld - Stavanger - høst 2021

Kurs-id: 296678
Sted: AOF Fagskolen Stavanger, i-Park, Richard Johnsens gate 4
Timetall: 320
Kursstart Info: 13.09.2021 - 20.06.2023
Klokkeslett: 17.00 - 21.00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 800,- (studentavgift)
Kontaktperson: Evy Kalsvik
E-post: evy.kalsvik@aof-fagskolen.no
Telefon: 52708989
Mobil: 99565069
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Søknad og opptak til utdanningen
Opptak til utdanningen gjøres gjennom Samordna opptak. Søkeportalen åpner 01. februar, og søknadsfristen er 15. april for første opptak. Dersom det blir ledige plasser etter første opptak, vil det bli lagt ut restplasser.


Utdanningen har offentlig finansiering, men studenten må selv dekke utgifter til materiell, samt betale en studentavgift på 800,-. Dette beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, kopiavgift og administrasjonskostnader. 

Mandager er fast undervisningsdag; ekstradag er tirsdager. 

 

Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/ utviklingshemming
Mennesker som har en funksjonsnedsettelse eller en utviklingshemming har behov for at noen brenner for deres rett til et verdig og selvstendig liv. Gjennom utdanningen vil du bla. lære viktigheten av brukermedvirkning, helsefremgang og livskvalitet for denne brukergruppen. Du vil også få kunnskap om verktøy som kan brukes i tilretteleggingen av et individuelt tilpasset tjenestetilbud. Studenter som tidligere har tatt utdanningen jobber bla i barnehage, SFO, skole, hjemmebaserte tjenester, avlastningshjem, aktivitetssentre og tilrettelagte arbeidstilbud.

 

Utdanningen passer for
Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere eller andre med grunnutdanning innen helsefag.

 

Formelle opptakskrav
For opptak til fagskoleutdanningen Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, kreves det at et av følgende kriterier er oppfulgt:

- Fullført og bestått videregående opplæring fra programområdene Barne- og ungdomsarbeiderfaget og Helsearbeiderfaget i utdanningsprogram for helse og oppvekst. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke.

- Fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet Aktivitør i utdanningsprogram for Design og håndverk.

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.
 

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger med oppstart høsten 2020. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder.

Søkere med utenlandsk utdanning eller med annet morsmål enn norsk eller nordisk må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene i fagskoleforskriften § 9.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Med realkompetanse menes all formell og ikke – formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de er 23 år eller eldre i opptaksåret.
Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon fra søker.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til et eller flere av følgende kriterier:

 • Bestått teori til fagprøven som helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, aktivitør eller omsorgsarbeider og minimum 3360 timer relevant praksis (2 år)
 • Minimum 8400 timer relevant praksis (5 år)
 • kompetanse tilsvarende VG3 Helsearbeiderfaget, VG3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget eller VG3 Aktivitørfaget. Kandidaten må bestå fagtest som bygger på en av de gjeldende VG3 læreplanene og ha minimum 5000 timer relevant praksis (3 år)

*Med relevant praksis menes arbeidsoppgaver innen helse- og oppvekstsektoren, både offentlig og privat. Eksempel kan være omsorgsboliger, dagsentra, hjemmetjeneste aktivitetssentre, barnehage, skole, SFO etc.

Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon innen helsefagene. Utdanningen kvalifiserer ikke til fagbrev.

 

Politiattest
På grunn av praksis krever dette studiet gyldig politiattest. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

 

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse
Fagskole Miljøarbeid retter seg mot ansatte som arbeider med brukere med en funksjonsnedsettelse og/ eller en utviklingshemming. Yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med andre tjenesteytere, brukere og pårørende, for å fremme ferdigheter og trivsel for brukeren. Videre vektlegges evnen til å representere brukerens rett til selvbestemmelse og medvirkning i forhold til seg selv, evnen til etiske refleksjoner i forhold til etiske problemstillinger/ dilemmaer og evnen til innlevelse i brukerens livssituasjon. Studiet har også fokus på miljøterapeutiske metode og verktøy som bidrar til læring, selvstendighet, helsefremgang og livskvalitet for personer som har en funksjonsnedsettelse eller utviklingshemming.

 

Organisering av opplæring

 • Utdanningen inneholder 4 teoriemner, 1 fordypningsemne og praksis.
 • Utdanningen tilbys som en deltidsutdanning over 4 semestre (2 år) og legges opp med ca. fem samlinger pr måned, på kveldstid (kl 17.00-21.00).
 • Studenten leverer en skriftlig oppgave pr emne.
 • Det er 10 uker praksis .
 • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen "Fagskolegrad".

 

Emne 1: Grunnelementer i helse – og sosialfagarbeidet:

 • Innledende tema
 • Etikk
 • Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning
   

Emne 2:

 • Kommunikasjonsprosessen
 • Grunnlagstenkning
 • Lovgivning
 • Veiledning og samarbeid

Emne 3:

 • Tilnærmingsmåter i miljøarbeid
 • Kartlegging, utredning og tilrettelegging av tilbudet (individuell plan)
 • Utviklingstilpassede tiltak
 • Mestring av dagliglivet – ADL

Emne 4:

 • Inkludering og deltaking i samfunnet
 • Familie og nettverk
 • Boformer, organisering og ansvar

Emne 5: Praksis
Det er 10 uker med praksis gjennom utdanningen. 

 

Emne 6: Fordypningsemne
Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema. Eksamen med individuell muntlig høring med utgangspunkt i fordypningsoppgaven.

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: