Fagskoler

Fagskole Kroniske sykdommer hos voksne og eldre - Trondheim

Kurs-id: 318947
Sted: Trondheim
Timetall: 310
Kursstart Info: 12.09.2019 - 24.06.2021
Klokkeslett: Hver torsdag kl 09:00 - 14:30
Påmeldingsfrist: 05.09.2019
Pris: kr Studiet er gratis for studenter som oppfyller kravene til finansiering
Kontaktperson: Aina Uglem Johnsen
E-post: aina.johnsen@aof.no
Mobil: 958 47 238
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

GRATIS FAGSKOLE - KRONISKE SYKDOMMER HOS VOKSNE OG ELDRE

 

Fagskolen praktiserer rullerende opptak og søknader behandles fortløpende. 
Ta kontakt ved behov for informasjon.

Undervisning/samlinger hver torsdag 09.00- 14.30. Ikke i skoleferier. 

Sted: Trekanten Møtesenter, Vestre Rosten 81, 7075 Tiller

Oppstart skjer med forbehold om nok antall søkere. 

Den demografiske og epidemiologiske utviklingen i Norge er i stor endring. Det blir flere eldre og flere med kroniske og sammensatte sykdomstilstander. Tallet på eldre over 80 år fordobles de neste 35 år. Kols, diabetes og hjertesvikt er blant sykdommer som er i sterk vekst, og utgjør samtidig grupper med store og dermed økende samhandlingsbehov. I samhandlingsreformen legges det til grunn at den forventede veksten i behov i en samlet helsetjeneste i størst mulig grad må finne sin løsning i kommunene. Kommunene skal sørge for en helhetlig tenkning med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging. I utviklingsarbeidet må det være oppmerksomhet mot spekteret av ulike fagprofesjoner og at man evner å utvikle en samlet tjeneste som gjør bruk av faglige egenskaper og fortrinn hos den enkelte gruppe.

Fagskoleutdanningen "Kroniske sykdommer hos voksne og eldre" skal utdanne reflekterte yrkesutøvere som med høy yrkesetisk forståelse tar initiativ til, organiserer og iverksetter tiltak i samarbeid med brukere, pårørende, medarbeidere, andre yrkesgrupper, bruker- og pårørendeorganisasjoner og frivillige innenfor helse- og omsorgssektoren. Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og sosialsektoren. 

 

OPPTAKSKRAV

 • Formell kompetanse: Fullført og bestått videregående opplæring som helsefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeider. 
 • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetanse, som vil si minimum 5 års yrkespraksis. Relevans av utdanning vil bli vektlagt.

ORGANISERING AV UTDANNINGEN 

Utdanningen tilbys som deltidsstudium over 4 semester (2 år). Det tilsvarer en normert studietid på et helt år. Studiet legges opp med undervisning en dag pr uke. Studiet inneholder 6 emner hvorav et emne med felles grunnlagsdel, tre fagspesifikke emner, et fordypningsemne og  praksis. 

Vi legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært

Faginnhold

Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse og sosialfag

 • Arbeidsformer og metoder i studiet
 • Oppvekstfagene i samfunnet
 • Etikk
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Sosiologi og psykologi
 • Stats- og kommualkunnskap i oppvekstsektoren

Emne 2. Kroniske sykdommer

 • Diabetes
 • Hjertesvikt
 • KOLS
 • Hjerneslag
 • Revmatiske sykdommer
 • Mage og tarmsykdommer
 • Nyresvikt
 • Å leve med kronisk sykdom

Emne 3.Helsefremmende arbeid

 • Helse, mestring og helsefremmende arbeid
 • Kost og ernæring
 • Tobakk
 • Fysisk aktivitet

Emne 4. Rehabilitering

 • Rehabilitering og habilitering
 • Hva skal rehabilitering bidra til?
 • Organisering og tjenesteyting

Emne 5. Fordypning

 • Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Tema i fordypningsoppgaven skal være praksisrettet, forankret i relevant teori samt konkret være knyttet til praksis og ett eller flere tema i utdanningens emner. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon, bruke både teori og erfaringer fra praksis. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forvarer sin oppgave.

Emne 6. Praksis

 • 300 timer (10 uker à 30 timer). Egnet praksissted skal være et sted hvor studentene har mulighet til å fordype seg i kroniske sykdommer hos voksne og eldre, og nå målene for praksis. Praksisdelen foregår parallelt med fordypningsemnet, og tema for fordypningsoppgaven skal være knyttet til praksis.

EKSAMEN

Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.

 

FINANSIERING

Helsefaglig fagskoleutdanning er finansiert fra Helsedirektoratet via Fylkeskommunen og er gratis for studenter som oppfyller kravene til finansiering. Studentene må selv dekke utgifter til pensumlitteratur, ekskursjoner, studieturer o.l.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen - https://www.lanekassen.no/. Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested. 

Litteratur og praksis dekkes ikke av finansieringsordningen. Er du organisert i Fagforbundet kan du søke foreningen om stipend som vil dekke deler at litteraturkostnadene.

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: