Fagskoler

Fagskole Kroniske sykdommer - kveld - Bergen - høst 2021

Kurs-id: 339520
Sted: Strandgaten 197
Timetall: 316
Kursstart Info: 08.09.2021
Klokkeslett: 17.00 - 21.00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 400,- (studentavgift)
Kontaktperson: Hege Verpe
E-post: hege.verpe@aof.no
Mobil: 94801982
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

NB! Utdanningen settes opp med forbehold om offentlig finansiering!

En ev. finansiering dekker ikke utgifter til materiell og heller ikke studentavgiften på 400,-. Dette beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, administrasjonskostnader og diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattformen. 

Onsdag er fast undervisningsdag, torsdag er ekstradag.
 

Fagskole Kroniske sykdommer
Kroniske sykdommer hos voksne og eldre er stadig økende, og denne pasientgruppen trenger ofte sammensatte tjenester. Det er derfor nødvendig for arbeidslivet å ha tilgang til dyktige fagpersoner som kan møte denne pasientgruppens utfordringer. Ønsker du å være en av de som bidrar til å heve kompetansen på din arbeidsplass? Utdanningen vil gi deg spisskompetanse slik at du kan møte pasientene på en enda mer profesjonell måte.


Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Fullført og bestått utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen "Fagskolegrad".
 

Utdanningen passer for
Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere eller andre med grunnutdanning innen helsefag. Har du lang og relevant arbeidserfaring, kan du også søke på bakgrunn av realkompetanse.

 

Opptakskrav

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger f.o.m. høsten 2021. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder. 

Formelle opptakskrav
For opptak til fagskoleutdanningen Kroniske sykdommer kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev innen Helsearbeiderfaget, Portørfaget, Ambulansefaget, Helsesekretær eller Aktivitørfaget
Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke.


Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom man kan dokumentere at man har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.


Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Med realkompetanse menes all formell og ikke–formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de har fylt 23 år. Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon fra søker.
 

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til ett eller flere av følgende kriterier:

 • Bestått teori til fagprøven innen Vg2 Helseservicefag, Vg3 Helsearbeiderfaget, Vg3 Omsorgsarbeiderfaget, Vg3 Aktivitørfaget, Vg3 Ambulansefaget eller Vg3 Portørfaget, samt ha minimum 3 360 timer relevant praksis (2 år)
 • Minimum 8 400 timer relevant praksis (5 år)
 • Kompetanse tilsvarende Vg3 Helsearbeiderfaget, Vg3 Helsesekretær, Vg3 Portørfaget, Vg3 Ambulansefaget eller Vg3 Aktivitørfaget. Kandidaten må bestå fagtest som bygger på en av de gjeldende Vg3-læreplanene og ha minimum 5 000 timer relevant praksis (3 år)

Med relevant praksis menes arbeidsoppgaver innen helse- og omsorgssektoren, både offentlig og privat. Eksempel kan være sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, omsorgsboliger, dagsentre, aktivitetssentre, etc.

Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon innen helsefagene eller ta fagbrev. 

Søkere med utenlandsk utdanning må i tillegg dokumentere norskkunnskaper tilsvarende nivå B2. Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) § 9.
 

Politiattest
På grunn av praksis krever denne utdanningen gyldig politiattest. Attesten skal leveres på læringsplattformen i forbindelse med oppstart og må ikke være eldre enn 3 måneder. Nødvendig informasjon om søknad om politiattest vil bli gitt ved oppstart, så vent med å søke!

 

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse
Fagskoleutdanning Kroniske sykdommer hos voksne og eldre med fokus på diabetes, hjertesvikt og KOLS legger vekt på at studenten skal kunne gjøre rede for ulike kroniske sykdommer hos voksne og eldre, symptomer og behandlingsformer. Studentene skal oppnå grunnleggende forståelse for hva det innebærer å få en kronisk sykdom og hvordan diagnosen kan virke inn på pasienten. Videre skal studenten få kunnskap om læring og mestring av kronisk sykdom, kunne bidra til forebygging av sykdommer, lidelser og skader og forstå sammenhenger mellom helse og livsstil. Gjennom utdanningen vil studenten får et godt kunnskapsgrunnlag om rehabiliteringsprosesser.


Organisering av opplæringen

 • Utdanningen har en samlet normert studietid på ett år, men tilbys som en deltidsutdanning over 2 år (4 semester), slik at den lettere lar seg kombinere med jobb
 • Undervisningen foregår på kveldstid fra kl. 17.00 - 21.00 ca. 5 kvelder pr. mnd.
 • Utdanningen består av totalt 6 emner; 4 teoriemner, praksis og 1 fordypningsemne
 • Studenten skal levere en skriftlig oppgave per emne
 • Praksis går over 10 uker (fulltid)
 • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen "Fagskolegrad"


Emne 1: Felles innholdsdel

1. Grunnelementer i helse– og oppvekstfaget

 • Innledende tema
 • Etikk
 • Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning
   

2. Samfunnsfaglige emner

 • Stats -og kommunalkunnskap, helse– og omsorgspolitikk
 • Sosiologi og psykologi
   

Emne 2: Kroniske sykdommer
1. Kronisk sykdom
2. Diabetes
3. Hjertesvikt
4. KOLS
5. Hjerneslag
6. Revmatiske sykdommer
7. Mage-/tarmsykdommer
8. Nyresvikt

 

Emne 3: Helsefremmende arbeid
1. Helse og livsstil
2. Kost og ernæring
3.Tobakk
4. Fysisk aktivitet
5. Empowerment, motivasjon og mestring

 

Emne 4. Rehabilitering
1. Deltakere i rehabiliteringsprosessen
2. Rehabilitering og habilitering
3. Samfunnets tilbud og ressurser

 

Emne 5: Praksis
Praksis er en obligatorisk del av studietiden og er viktig for å oppnå fagskoleutdanningens læringsutbytte. Praksistiden er 10 uker à 30 timer og vil til sammen utgjøre 300 timer.

Studentene skal skrive en fordypningsoppgave med utgangspunkt i praksisprosjektet. 


Emne 6: Fordypning
Emnet er obligatorisk. Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til praksis og ett eller flere tema i utdanningen.

Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: