Fagskoler

Fagskole Kreftomsorg - Haugesund - høst 2021

Kurs-id: 361800
Sted: AOF Kurssenter
Timetall: 316
Kursstart Info: September 2021
Klokkeslett: 17.00 - 21.00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 800,- (studentavgift)
Kontaktperson: Katrine Einarsen Høgestøl
E-post: katrine.hogestol@aof-fagskolen.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Søknad og opptak til utdanningen
Opptak til utdanningen gjøres gjennom Samordna opptak. Søkeportalen åpner 01. februar, og søknadsfristen er 15. april for første opptak. Dersom det blir ledige plasser etter første opptak, vil det bli lagt ut restplasser.


Utdanningen har offentlig finansiering, men studenten må selv dekke utgifter til materiell, samt betale en studentavgift på 800,-. Dette beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, kopiavgift og administrasjonskostnader. 

Undervisningsdager er ikke endelig fastsatt. Vi kommer tilbake til dette når det nærmer seg oppstart. 

 

Fagskole Kreftomsorg og lindrende pleie
Kreft er en sykdom som rammer mange og behovet for rett kompetanse er stor. De fleste som får en kreftdiagnose opplever det som en livskrise og sykdommen påvirker både pasienten og dennes nettverk. Gjennom denne utdanningen vil du bla. få kunnskap om ulike kreftdiagnoser, behandling og lindrende pleie. Helsearbeiderens oppgave i dag dreier seg imidlertid ikke bare om pasientens fysiske helse, den dreier seg også i stor grad om å gjøre livet til den enkelte pasient bedre ved å legge til rette for økt livskvalitet. Utdanningen vil derfor også ha et stort fokus på kommunikasjon og etisk refleksjon.

 

Utdanningen passer for
Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere eller andre med grunnutdanning innen helsefag. Har du lang og relevant arbeidserfaring kan du også søke på bakgrunn av realkompetanse.

 

Formelle opptakskrav
For opptak til fagskoleutdanningen Kreftomsorg og lindrende pleie kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som Helsefagarbeider eller Barne- og ungdomsarbeider, portør, aktivitør eller ambulansearbeider. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og personer med fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet Aktivitør i utdanningsprogram for Design og håndverk kan også søke.

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studentene å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

 

Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Med realkompetanse menes all formell og ikke – formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de er 23 år eller eldre i opptaksåret. Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon fra søker.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til et eller flere av følgende kriterier:

 • Bestått teori til fagprøven som helsearbeider, portør, aktivitør, ambulansearbeider, omsorgsarbeider eller bestått teori innen VG2 Helseservicefaget, og minimum 3360 timer relevant praksis (2 år)
 • Minimum 8400 timer relevant praksis (5 år)
 • Kompetanse tilsvarende Vg3 Helsearbeiderfaget, VG3 Portørfaget, VG3 Ambulansearbeider, VG3 Aktivitør eller VG3 Helsesekretær. Kandidaten må bestå fagtest som bygger på de gjeldende læreplanene i utdanningsprogrammet Helse- og oppvekstfag, og ha minimum 5000 timer relevant praksis (3 år)

*Med relevant praksis menes arbeidsoppgaver innen helse- og omsorgssektoren, både offentlig og privat. Eksempel kan være sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, omsorgsboliger, dagsentra, aktivitetssentre etc.

Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon innen helsefagene eller ta fagbrev. 
 

Politiattest
På grunn av praksis krever denne utdanningen gyldig politiattest. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

 

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse
Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie retter seg mot ansatte som arbeider innenfor områder i helsetjenesten. Fagskoleutdanningen legger vekt på at studenten skal få grunnleggende forståelse for hva det innebærer å få en kreftdiagnose, hvordan en slik diagnose kan virke inn på pasienten, familien og det sosiale nettverket, både fysisk, psykisk, sosialt og åndelig. Studenten skal også få kunnskap om de vanligste kreftsykdommer, behandlingsformer og lindrende pleie. Videre skal studenten få forståelse for sorg- og krisereaksjoner, mot til og erfaring i å samtale med alvorlig syke og å arbeide tverrfaglig på tvers av helsetjenestenivåer.

 

Organisering av opplæringen

 • Utdanningen inneholder 4 teoriemner, 1 fordypningsemne og praksis
 • Utdanningen tilbys som en deltidsutdanning over 4 semestre (2 år) og legges opp med ca. fem samlinger pr måned, kveldstid (kl 17.00-21.00)
 • Studenten leverer en skriftlig oppgave pr emne
 • Det er 10 uker praksis 
 • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen "Fagskolegrad"
   

Emne 1: Grunnelementer i helse – og sosialfaget:

 • Innledende tema
 • Etikk
 • Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

Emne 2. Kreftsykdommer og behandlingsformer

 • En kreftdiagnose – hva kan det innebære for pasienten og pårørende
 • Kunnskap om kreftsykdommer
 • Konsekvens av sykdom og behandling
 • Forebyggende arbeid

Emne 3. Rehabilitering

 • Deltakere i rehabiliteringsprosessen
 • Rehabilitering og habilitering
 • Samfunnets tilbud og ressurser

Emne 4. Lindrende omsorg ved livets slutt

 • Lindrende omsorg i et samfunnsperspektiv (palliasjon)
 • Kommunikasjon
 • Lindring og velvære
 • Smerte og symptomlindring

Emne 5. Praksis
Det er 10 uker med praksis gjennom utdanningen. 

Emne 6. Fordypning
Fordypningsoppgave med selvvalgt fordypningstema og eksamen med individuell muntlig høring.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: