Fagskoler

Fagskole Kontor-, salg- og serviceledelse - Stavanger K2 - høst 2021

Kurs-id: 366562
Sted: AOF Fagskolen Stavanger, i-Park, Richard Johnsens gate 4
Timetall: 330
Kursstart Info: 29.09.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 800,- (studentavgift)
Kontaktperson: Tonje Røinås
E-post: tonje.roinas@aof-fagskolen.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Opptak til utdanningen gjøres gjennom Samordna opptak. Søkeportalen åpner 01. februar og søknadsfristen er 15. april for første opptak. Dersom det blir ledige plasser etter første opptak vil det bli lagt ut restplasser.

Utdanningen har offentlig finansiering, men studenten må selv dekke utgifter til materiell, samt betale en studentavgift på 800,-. Dette beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, administrasjonskostnader og diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattformen. 

Undervisningsdager er foreløpig ikke fastsatt.

Målgruppe
Målet for utdanningen er å gi studentene en bred kompetanseplattform for å arbeide som fagpersoner i privat næringsliv, offentlig sektor og andre organisasjoner. Utdanningen skal gi mulighet for utvikling mot lederstillinger. Studentene skal framstå som reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard, som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med ledelse og øvrige medarbeidere.

Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer i samfunnet. Studentene skal tilegne seg kompetanse for å kunne tiltre direkte i sentrale funksjoner i offentlig eller privat sektor innen kontor-, salg – og serviceledelse.

Fagskole Kontor-, salg- og serviceledelse
Fagskolens utdanningstilbud er en selvstendig yrkesrettet utdanning ved at dens hovedmål er å utvikle reflekterte yrkesutøvere med en solid fagkompetanse som er etterspurt av sektorene. De kan etter endt utdanning tiltre direkte i sentrale funksjoner i offentlig eller privat sektor innen fagområdene for fagskolen. Utdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer sektorene stadig står ovenfor.

Fagskoleutdanningen skal også gi studentene et godt grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstillingskompetanse slik at både den enkelte og arbeidslivet er sikret faglig utvikling og kompetanse i tråd med utfordringer og utvikling i fremtiden. Fagskoleutdanningen er både yrkesrettet og praksisrelatert.

Opptakskrav
Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger f.o.m. høsten 2021. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder. 

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse
For opptak til fagskoleutdanningen Kontor-, salg- og serviceledelse, kreves det fullført videregående opplæring fra studieretning service og samferdsel med fagbrev, tilsvarende læreplaner fra studieretning for salg- og service (R94) eller generell studiekompetanse.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid. Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de har fylt 23 år. Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon fra søker.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til et eller flere av følgende kriterier:

  • bestått teori til fagprøven innen service og samferdsel, salg- og service (R 94) eller generell studiekompetanse og minimum 3360 timer relevant praksis (2 år)
  • minimum 8400 timer relevant praksis (5 år)
  • kompetanse tilsvarende VG3 innen yrkesfaglig utdanningsprogram service og samferdsel, salg- og service (R 94). Kandidaten må bestå fagtest som bygger på VG3 læreplanene som danner grunnlag for kandidatens arbeidserfaring og ha minimum 5000 timer relevant praksis (3 år)

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Søkere med utenlandsk utdanning eller med annet morsmål enn norsk eller nordisk må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene i Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) § 9.

Organisering av opplæringen
Utdanningen tilbys som et deltidsstudium over 4 semester (2 år). Det tilsvarer en normert studietid på ett år. Undervisningen foregår på kveldstid, fra kl. 17.00 - 21.00 (gjelder både hoveddag og ekstradag) og er tilrettelagt slik at studentene kan være i jobb i utdanningsperioden. Det blir lagt opp til ca. 5 undervisningskvelder pr. mnd.

Utdanningen består av 1 basisemne, 3 fagspesifikke emner og 1 fordypningsemne. Studiet avsluttes med en fordypningsoppgave.

Fullført utdanning gir 60 studiepoeng.

Eksamen og sluttkompetanse
Gjennomføre fordypningsarbeidet med etterfølgende muntlig eksaminering. Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.

Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen «Fagskolegrad».

Utdanningen består av følgende emner:
Emne 1: Kontor, administrasjon, salg og servicefagene i et samfunnsperspektiv – 14 uker
1a. Studieteknikk
1b. Fagområdene i et samfunnsperspektiv
1c. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning
1d. Etikk
1e. Et utvidet servicebegrep
1f. Privat og offentlig sektor:
     - Offentlig forvaltning og private virksomheter
     - Likheter og ulikheter mellom offentlig og privat virksomhet
     - Lov- og avtaleverket
 
Emne 2: Kontor, IKT og Økonomi – 19 uker
2a. Saksbehandling
2b. Arkiv og elektronisk dokumentbehandling
2c. IKT, kontor og saksbehandlingssystemer
2d. Økonomi
     - Grunnleggende regnskap
     - Bedriftsøkonomi og økonomi i offentlig forvaltning
     - Innkjøp og lagerhold
     - Skatter og avgifter
 
Emne 3: Markedsføring og salg – 16 uker
3a. Målsetting og strategiarbeid
3b. Bruker- og forbrukeratferd
3c. Pris, produktutvikling og produktets livssyklus
3d. Distribusjon, kommunikasjonsprosesser og markedsundersøkelser
3e. Omdømme- og merkevarebygging
3f. Presentasjon og presentasjonsteknikk
3g. Salg og tjenesteyting inkl. bedriftsbesøk

Emne 4: Ledelse og personal – 19 uker
4a. Ledelse
4b. Personalforvaltning
     - Personalforvaltning; teori
     - Lønnsarbeid, lønnssystemer
4c. Helse, miljø og sikkerhet
4d. Rekruttering og kompetanse

Emne 5: Fordypning i Kontor-, salg- og serviceledelse – 8 uker
5a. Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: