Fagskoler

Fagskole Ernæring i pleie og omsorgstjenester - Larvik

Kurs-id: 303836
Sted: Larvik
Timetall: 204
Kursstart Info: Oppstart torsdag 22. august 2019
Klokkeslett: 15.30 - 21.00
Påmeldingsfrist: 22.08.2019
Pris: kr Finansiert av statlige midler via Vestfold Fylkeskommune. Bøker dekkes av student.
Kontaktperson: Inger-Lene Flatin
E-post: inger-lene.flatin@aof.no
Telefon: 23061258
Mobil: 92089466
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

FAGSKOLE - ERNÆRING I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER - LARVIK

30 STUDIEPOENG

Fagskoleutdanningen Ernæring i pleie- og omsorgstjenester er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som deltidsstudium over 1 år. Utdanningstilbudet er finansiert av statlige midler via Vestfold Fylkeskommune slik at studiet er gratis for studentene. Kun bøker/materiell betales selv.  

En av utfordringene for helsetjenesten er å bidra til at pasienter og brukere har kunnskap, forståelse og ferdigheter til å kunne sette sammen et fullverdig kosthold. Det er også en utfordring å gi et tilfredsstillende mattilbud til brukere av pleie- og omsorgstjenester samt pasienter i institusjon. Kompetanse om kosthold hos helsepersonell er en forutsetning for å kunne motivere og arbeide for å fremme et godt mattilbud i helsetjenesten. Kostholdet påvirker helsen vår gjennom hele livet. Et riktig sammensatt kosthold og regelmessig fysisk aktivitet kan minske forekomsten av hjerte- og karsykdommer i betydelig grad, minske forekomsten av kreft samt forhindre økningen i overvekt og type 2 diabetes. Likeså vil økt fokus på betydningen av kost og ernæring kunne forebygge utviklingen av komplikasjoner av allerede oppstått kronisk sykdom. Underernæring hos eldre har lenge vært et problem. Underernæringen skaper en ond sirkel hvor den underernærte blir mer utsatt for sykdom, noe som igjen kan føre til videre lav appetitt  og enda mer vektreduksjon.

Ernæring i pleie- og omsorgstjenester har som overordnet mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard. Yrkesutøverne skal kunne bidra til å planlegge, organisere og iverksette tiltak relatert til ernæring i pleie- og omsorgtjenester i samarbeid med andre yrkesgrupper og brukere. Utdanningen er primært et videreutdanningstilbud til helsefagarbeidere og hjelpepleiere, men alle som har fullført og bestått videregående opplæring fra helse- og sosialfag eller restaurant og matfag kan søke opptak på formell kompetanse.

OPPTAKSKRAV:

Fullført videregående opplæring fra helse- og sosialfag eller restaurant-og matfag

Det kan søkes opptak på bakgrunn av realkompetanse.

GJENNOMFØRING

·   Stedbasert lærerstyrt undervisning 1 kveld/uke. I tillegg kommer 3 kvelder med praktisk matlaging og 5 dager med klassebesøk. 

·   Studiested Larvik

·  Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært

-  For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A-F. I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Det veksles mellom individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen

FINANSIERING

Studiet er finansiert av statlige midler via Vestfold Fylkeskommune.
Bøker/materiell betales av den enkelte student. 

FAGINNHOLD

Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helsefag

 •    Helse- og sosialfagene i samfunnet
 •    Etikk
 •    Kommunikasjon og samhandling
 •    Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk
 •    Sosiologi og psykologi

Emne 2: Ernæring i pleie- og omsorg 

 • Grunnleggende ernæringslære
 • Kost og ernæring i et samfunnsperspektiv
 • Kost i forhold til alder og kulturtilhørighet
 • Mat i praksis ved ulike tilstander
 • Trygg mat
 • Helsefremmende arbeid/forebygging
 • Omsorg og motivasjon
 • Hospitering og praktisk matlaging

Emne 3: Fordypning i ernæring i pleie- og omsorgstjenester

 • Fordypningsoppgave i selvvalgt tema.
 • Muntlig høring.

 

EKSAMEN

Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen - https://www.lanekassen.no/. Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested. 

 
 
 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: