Fagskoler

Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Kristiansand - høst 2021

Kurs-id: 284457
Sted: AOF Agder, Markensgt. 13
Timetall: 162
Kursstart Info: 15.09.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 400,- (studentavgift)
Kontaktperson: Mette Celius
E-post: Mette.celius@aof-fagskolen.no
Telefon: 52708999
Mobil: 48097991
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Søknad og opptak til utdanningen
Opptak til utdanningen gjøres gjennom Samordna opptak. Søkeportalen åpner 01. februar, og søknadsfristen er 15. april for første opptak. Dersom det blir ledige plasser etter første opptak, vil det bli lagt ut restplasser.


NB! Utdanningen settes opp med forbehold om finansiering fra det offentlige!

En ev. offentlig finansiering dekker ikke materiell og heller ikke studentavgiften på 400,-. Dette beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, kopiavgift og administrasjonskostnader. 

Undervisningsdager er foreløpig ikke avklart. Dette kommer vi tilbake til når det nærmer seg oppstart.

 

Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester
Kompetanse om kosthold hos helsepersonell er en forutsetning for å kunne motivere og arbeide for å fremme et godt mattilbud i helsetjenesten. Et riktig sammensatt kosthold og regelmessig fysisk aktivitet kan forebygge sykdom. Fagskoleutdanningen Ernæring innen pleie- og omsorgstjenester vil gi deg kunnskap og ferdigheter, slik at du sammen med brukerne kan legge til rette for gode kostvaner og matopplevelser.


Fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Fullført og bestått utdanning gir 30 studiepoeng.
 

Utdanningen passer for
Helsefagarbeidere, aktivitører, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og de med annen grunnutdanning innen helse- og oppvekstfagene. Har du fagbrev eller svennebrev innen restaurant- og matfag, kan du også søke denne utdanningen.

 

Opptakskrav

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger f.o.m. høsten 2021. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder. 

Formelle opptakskrav
For opptak til fagskoleutdanningen Ernæring i pleie- og omsorgstjenester kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider eller med fag-/svennebrev innen restaurant- og matfag. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører og helsesekretærer kan også søke.

For søkere med fag-/svennebrev innen restaurant- og matfag kreves det i tillegg minimum 1 680 timer (1 år) dokumentert arbeidserfaring innen pleie- og omsorgstjenester.

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom man kan dokumentere at man har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.
 

Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Med realkompetanse menes all formell og ikke–formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de har fylt 23 år. Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon fra søker.
 

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til ett eller flere av følgende kriterier:

  • Bestått teori til fagprøven innen Vg2 Helseservicefag, Vg3 Helsearbeiderfaget eller Vg3 Aktivitørfaget, samt ha minimum 3 360 timer relevant praksis (2 år)
  • Bestått teori fra ett av fagene fra utdanningsprogrammet for Restaurant- og matfag, samt ha minimum 3 360 timer relevant praksis (2 år). I tillegg må det dokumenteres minimum 1 680 timer (1 år) med relevant arbeidserfaring fra pleie- og omsorgstjenester
  • Minimum 8 400 timer relevant praksis (5 år)
  • Kompetanse tilsvarende Vg3 Helsesekretær, Vg3 Helsearbeiderfaget eller Vg3 Aktivitørfaget. Søkere med kompetanse tilsvarende Vg3-fagene fra Restaurant- og matfag kan også søke. Kandidaten må bestå fagtest som bygger på en av de gjeldende Vg3-læreplanene og ha minimum 5 000 timer relevant praksis (3 år)

Med relevant praksis menes arbeidsoppgaver innen helse- og omsorgssektoren, både offentlig og privat, eller innen restaurant- og matsektoren. Eksempel kan være sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, omsorgsboliger, dagsentra, aktivitetssentre, kantine, storkjøkken, etc.

Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon innen helsefagene eller ta fagbrev. 

Søkere med utenlandsk utdanning må i tillegg dokumentere norskkunnskaper tilsvarende nivå B2. Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) § 9.

 

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse
Fagskoleutdanning Ernæring i pleie- og omsorgstjenester retter seg mot ansatte som arbeider innen sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, boliger for mennesker med utviklingshemming, dagsentra, avlastningshjem og andre områder innen helse og omsorg hvor ernæring vektlegges. Utdanningen legger vekt på at studentene skal få økt sin kompetanse i forhold til kommunikasjon og samhandling, sosiologi og psykologi, grunnleggende ernæringslære, kost og ernæring i samfunnsperspektiv, kost i forhold til alder og kulturtilhørighet, kost i forhold til ulike sykdommer og tilstander, helsefremmende og forebyggende arbeid, omsorg, motivasjon og matglede. Videre vil utdanningen ha fokus på mat i praksis ved ulike sykdomstilstander. Evnen til etisk- og yrkesetisk refleksjon vil bli vektlagt. Hospitering og praktisk matlaging inngår i utdanningen.

 

Organisering av opplæringen

  • Utdanningen har en samlet normert studietid på et halvt år, men tilbys som en deltidsutdanning over 1 år (2 semester), slik at den lettere lar seg kombinere med jobb
  • Undervisningen foregår på kveldstid fra kl. 17.00 - 21.00 ca. 5 kvelder pr. mnd. i tillegg kommer 4 dager hospitering og 4 kvelder med praktisk matlaging
  • Utdanningen består av totalt 3 emner; emne 1 er basisemne, emne 2 er fagspesifikt og emne 3 er fordypning
  • Studenten skal levere en skriftlig oppgave per emne
  • Fullført utdanning gir 30 studiepoeng

 

Emne 1: Grunnelementer i helse- og oppvekstfaget

1a. Innledende tema 
1b. Helse- og oppvekstfagene i samfunnet
1c. Etikk
1d. Kommunikasjon og samhandling
1e. Stats- og kommunalkunnskap, helse- og oppvekstpolitikk
1f. Sosiologi og psykologi

Emne 2: Ernæring i pleie og omsorg (inkl. hospitering og praktisk matlaging)

2a. Grunnleggende ernæringslære
2b. Kost og ernæring i et samfunnsperspektiv
2c. Kost i forhold til alder og kulturtilhørighet
2d. Grunnleggende kjennskap til kost ved ulike sykdommer og tilstander
2e. Trygg mat
2f. Helsefremmende arbeid/forebygging
2g. Omsorg og motivasjon
2h. Hospitering og praktisk matlaging

Emne 3: Fordypning i Ernæring i pleie- og omsorgstjenester
Emnet er obligatorisk
Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til praksis og til ett eller flere tema i utdanningen.

Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis. Fordypningsoppgaven skal fortrinnsvis gjennomføres i gruppe.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: