Fagskoler

Fagskole Demensomsorg - Trondheim

Kurs-id: 339640
Sted: Trondheim
Timetall: 154
Kursstart Info: 27.august 2020
Klokkeslett: Hver torsdag 09:00-14.30
Påmeldingsfrist: 27.08.2020
Pris: kr 0 Finansiert av Trøndelag fylke. Bøker/materiell dekkes av studenten
Antall dager: 4
Kontaktperson: Aina Uglem Johnsen
E-post: aina.johnsen@aof.no
Mobil: 958 47 238
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

 

FAGSKOLE - DEMENSOMSORG

30 STUDIEPOENG

Fagskoleutdanningen Demensomsorg er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som deltidsstudium over 1 år.

Å leve med demens kan føre til mange opplevelser av nederlag og tap. Opplevelsen av å ikke få ting til, at hverdagslige gjøremål blir for vanskelige, og å bli avhengig av hjelp fra andre, påvirker livskvaliteten. Mange med demens trekker seg unna aktiviteter og sosiale situasjoner, og det kan bidra til å forsterke nederlagsfølelsen. Men flere gir også uttrykk for at det er svært positivt å oppleve at en fortsatt duger til noe, og ha gjøremål som er engasjerende og lystbetonte. Kultur, måltider, aktivitet og trivsel er helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud. For å utvikle en framtidsrettet og god omsorgstjeneste, er det behov for vektlegging av aktivisering både sosialt og fysisk, og økt oppmerksomhet på brukeres sosiale, eksistensielle og kulturelle behov.

Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020. Den omfatter prioriterte områder i regjeringsplattformen, med viktige tiltak for å styrke kvaliteten og kompetansen i omsorgstjenestene. Det er også utarbeidet en ny demensplan for å bedre tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende. Det er nødvendig med en faglig sterk omsorgstjeneste med riktig kompetanse. Fagskoleutdanning innenfor demensomsorg kan høyne den yrkesetiske standarden og være et initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteyter, brukere og pårørende på lokalt plan.

OPPTAKSKRAV

Formelt opptakskrav er fullført videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider eller utdanning som hjelpepleier eller omsorgsarbeider. Generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak. Det kan søkes opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker har minimum fem års relevant arbeidserfaring, skolegang og/eller annen relevant erfaring, samt at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.

Dokumentasjon vedlegges søknaden eller ettersendes snarest, og senest innen søknadsfristen. Søker har ansvar for at Fagskolen AOF Norge har mottatt dokumentasjonen innen søknadsfristen. Dersom dokumentasjon ikke er mottatt innen søknadsfristen, vil søkeren ikke bli vurdert for opptak i første opptaksrunde (se under søknadsprosess).

Det må fremlegges politiattest innen fire uker etter at tilbud om studieplass er mottatt. I alle fagskoleutdanninger med krav om politiattest vil det også foretas en løpende skikkethetsvurdering av studentene.

SØKNADSPROSESS

Det er rullerende opptak, det vil si første mann til mølla-prinsippet. Vi har 15 finansierte studieplasser.

GJENNOMFØRING

  • Stedbasert lærerstyrt undervisning 1 dag i uka kl. 09.00–14.30
  • 5 uker praksis à 30 timer pr. uke. For studenter som av ulike grunner ikke kan være i praksis 30 timer pr. uke, kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer pr. uke
  • Praksis på eget arbeidssted kan være aktuelt for studenter som har sitt daglige arbeid med personer med demens
  • Praksis på natt godkjennes i utgangspunktet ikke. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon
  • Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært
  • For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A–F. I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Det veksles mellom individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forsvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen
  • Det er nødvendig med tilgang til PC med WORD-program

 

FAGINNHOLD

Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helsefag

1a.  Arbeidsformer og metoder i studiet

1b.  Helse- og sosialfagene i samfunnet

1c.  Etikk

1d.  Kommunikasjon og samhandling

1e.  Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk

1f.   Sosiologi og psykologi

 

Emne 2: Demensomsorg

2a. Aldring og demens

2b. Kartlegging, utredning, diagnostikk og dokumentasjon

2c. Behandling og miljøterapeutiske tiltak

2d. Demens og helse

2e. Pårørende, frivillighet og informasjon

2f. Etikk. Rettigheter, lov- og regelverk

 

Emne 3: Fordypningsemne

Fordypningsoppgave i selvvalgt tema parallelt med praksisavvikling. Muntlig høring.

Emne 4: Praksis

5 uker praksis à 30 timer pr. uke. For studenter som av ulike grunner ikke kan være i praksis 30 timer pr. uke, kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer pr. uke.

EKSAMEN
Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen. - https://lanekassen.no/

Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiestedGå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: