Fagskoler

Fagskole Demensomsorg - Skien

Kurs-id: 304543
Sted: AOF Telemark og Vestfold
Timetall:
Kursstart Info: Oppstart tirsdag 20. august 2019
Klokkeslett: 09.00-14.30
Påmeldingsfrist: 20.08.2019
Pris: kr Finansiert av statlige midler via Telemark Fylkeskommune. Bøker dekkes av student
Kontaktperson: Inger-Lene Flatin
E-post: inger-lene.flatin@aof.no
Telefon: 23061258
Mobil: 92089466
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

FAGSKOLE DEMENSOMSORG

30 STUDIEPOENG

Fagskoleutdanningen Demensomsorg er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som deltidsstudium over 1 år.

Å leve med demens kan føre til mange opplevelser av nederlag og tap. Opplevelsen av å ikke få ting til, at hverdagslige gjøremål blir for vanskelige og å bli avhengig av hjelp fra andre, påvirker livskvaliteten. Mange med demens trekker seg unna aktiviteter og sosiale situasjoner, og det kan bidra til å forsterke nederlagsfølelsen. Men flere gir også uttrykk for at det er svært positivt å oppleve at en fortsatt duger til noe, og ha gjøremål som er engasjerende og lystbetonte. Kultur, måltider, aktivitet og trivsel er helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud. For å utvikle en framtidsrettet og god omsorgstjeneste er det behov for vektlegging av aktivisering både sosialt og fysisk og økt oppmerksomhet på brukeres sosiale, eksistensielle og kulturelle behov.

Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020. Den omfatter prioriterte områder i regjeringsplattformen, med viktige tiltak for å styrke kvaliteten og kompetansen i omsorgstjenestene. Det er også utarbeidet en ny demensplan for å bedre tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende. Det er nødvendig med en faglig sterk omsorgstjeneste med riktig kompetanse. Fagskoleutdanning innenfor demensomsorg kan høyne den yrkesetiske standarden og være et initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteyter, brukere og pårørende på lokalt plan.

OPPTAKSKRAV

Fullført videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider eller utdanning som hjelpepleier eller omsorgsarbeider

Det kan søkes opptak på grunnlag av realkompetanse.

GJENNOMFØRING

·   Stedbasert lærerstyrt undervisning 1 dag/uke kl. 09.00 – 14.30

·   Undervisningen foregår på Bøleveien 152 i Skien

·   Det er 5 uker praksis. Praksis på eget arbeidssted kan være aktuelt for studenter som har sitt daglige arbeid med personer med demens

·   Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært

 

FAGINNHOLD

Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helsefag

 •    Helse- og sosialfagene i samfunnet
 •    Etikk
 •    Kommunikasjon og samhandling
 •    Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk
 •    Sosiologi og psykologi

Emne 2: Demensomsorg

 • Aldring og demens
 • Kartlegging, utredning, diagnostikk og dokumentasjon
 • Behandling og miljøterapeutiske tiltak
 • Demens og helse
 • Pårørende, frivillighet og informasjon
 • Etikk. Rettigheter, lov- og regelverk

Emne 3: Fordypningsemne
Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema parallelt med praksisavvikling. Muntlig høring. 

Emne 4: Praksis
5 uker praksis à 30 timer pr. uke

EKSAMEN
Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen. - https://lanekassen.no/
Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested. 

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: