Fagskoler

Fagskole Demensomsorg - kveld - Bryne - høst 2021

Kurs-id: 317722
Sted: Bryne Videregående skole
Timetall: 136
Kursstart Info: September 2021
Klokkeslett: 17.00 - 21.00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 400,- (studentavgift)
Kontaktperson: Malin Wærdahl
E-post: malin.waerdahl@aof-fagskolen.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Søknad og opptak til utdanningen
Opptak til utdanningen gjøres gjennom Samordna opptak. Søkeportalen åpner 01. februar, og søknadsfristen er 15. april for første opptak. Dersom det blir ledige plasser etter første opptak, vil det bli lagt ut restplasser.


NB! Utdanningen settes opp med forbehold om finansiering fra det offentlige!

En ev. offentlig finansiering dekker ikke materiell og heller ikke studentavgiften på 400,-. Dette beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, kopiavgift og administrasjonskostnader. 


Målgruppe
Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører og de med annen grunnutdanning innen helsefagene.

Opptakskrav
På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger f.o.m. høsten 2021. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder. 

Formelle opptakskrav
Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. For opptak til fagskoleutdanningen Demensomsorg kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider, helsesekretær, aktivitør og portør. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke.

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studentene å søke om godskriving for ett eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Med realkompetanse menes all formell og ikke - formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de har fylt 23 år. Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon fra søker. Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til et eller flere av følgende kriterier:

  • Bestått teori til fagprøven innen helsearbeiderfaget, aktivitørfaget, omsorgsarbeiderfaget, helseservicefaget eller portørfaget og minimum 3360 timer relevant praksis (2 år)
  • Minimum 8400 timer relevant praksis (5 år)
  • Kompetanse tilsvarende VG3 Helsearbeiderfaget, VG3 Aktivitørfaget, VG3 Helsesekretær eller VG3 Portørfaget. Kandidaten må bestå fagtest som bygger på en av de gjeldende VG3 læreplanene og ha minimum 5000 timer relevant praksis (3 år)

Med relevant arbeidserfaring menes arbeidsoppgaver innen helse- og omsorgssektoren, både offentlig og privat. Eksempel kan være sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, omsorgsboliger, dagsentra, aktivitetssentre etc.

Søkere med utenlandsk utdanning eller med annet morsmål enn norsk eller nordisk må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene i Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) § 9.

Politiattest
På grunn av praksis krever denne utdanningen gyldig politiattest. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder. Attesten skal leveres på læringsplattformen i forbindelse med oppstart.

Ved oppstart gis det nødvendig informasjon om søknad om politiattest. Vent derfor med å søke!

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse
Fagskole Demensomsorg retter seg mot ansatte som arbeider med pasienter som har en demensdiagnose. Læringsutbytte for utdanningen er at studentene skal få kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse om de ulike formene for demens, om kommunikasjon, miljøarbeid og helsefremmede tiltak som har til hensikt å gi pasientene god livskvalitet og god omsorg. Utdanningen er yrkesrettet og praksisnær, og etisk refleksjon vil bli vektlagt gjennom utdanning.

Organisering av opplæringen
Utdanningen har en samlet normert studietid på 1/2 år, men tilrettelegges som et deltidsstudium over 1 år. I løpet av studietiden vil planen for fagskoleutdanningen bestå av 4 emner. Emne 1 er basisemne, emne 2 er et fagspesifikt emne, emne 3 er praksis og emne 4 er fordypning. Emnene tas normalt i rekkefølge. Undervisningen foregår på kveldstid, fra kl. 17.00 – 21.00 (gjelder både hoveddag og ekstradag). Det er lagt opp til ca. 5 undervisningsdager pr. mnd.

Fullført og bestått utdanning gir 30 studiepoeng.

Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helse- og oppvekstfagene – 10 uker
1a. Arbeidsformer og metoder i studiet
1b. Helse- og oppvekstfagene i samfunnet
1c. Etikk
1d. Kommunikasjon og samhandling
1e. Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk
1f. Sosiologi og psykologi

Emne 2: Demensomsorg – 18 uker
2a. Demens
2b. Kartlegging, utredning, diagnostikk og dokumentasjon
2c. Behandling og miljøterapeutiske tiltak
2d. Demens og helse
2e. Pårørende, frivillighet og informasjon
2f. Etikk. Rettigheter, lov- og regelverk

Emne 3: Praksis – 5 uker

Emne 4: Fordypning – 10 uker
Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema innen demensomsorg. Studenten skal trekke inn stoff fra emnene og knytte dette til praksis.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: