Fagskoler

Fagskole Barn med særskilte behov (skole og SFO) - Trondheim

Kurs-id: 318937
Sted: Trondheim
Timetall: 310
Kursstart Info: 09.09.2019 - 25.06.2021
Klokkeslett: 15:30 - 21:00
Påmeldingsfrist: 02.09.2019
Pris: kr 0
Kontaktperson: Aina Uglem Johnsen
E-post: aina.johnsen@aof.no
Mobil: 958 47 238
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

GRATIS FAGSKOLE - BARN MED SÆRSKILTE BEHOV SKOLE/SFO

 

Fagskolen praktiserer rullerende opptak og søknader behandles fortløpende. 
Ta kontakt ved behov for informasjon.

Gir 60 STUDIEPOENG

I HOVEDSAK FOR ANSATTE I SKOLE OG SFO

NB: For ansatte i barnehage ber vi om at det søkes på eget studie "Barn med særskilte behov" i barnehage. 

Stedbasert undervisning hver mandag kl 15.30-21.00 (Ikke i skoleferier)

Sted: Trekanten Møtesenter, Tiller i Trondheim. 

YRKESKOMPETANSE

Utdanningen skal gi personell med videregående opplæring fra oppvekstfag mulighet til å styrke sin kompetanse for å møte nye utfordringer innen barne- og ungdomsarbeid. Fagskoleutdanningen skal utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy faglig og etisk kompetanse innen oppvekstfagene med gode kunnskaper og ferdigheter om barn og unges situasjon i dagens Norge og aktuelle utfordringer som vi står overfor. Studentene skal etter endt utdanning blant annet ha kunnskap om pedagogisk og didaktisk teori, om ulike observasjons- og kartleggingsverktøy og hvordan legge til rette for læring og utvikling på ulike alderstrinn. Videre skal studentene kunne kartlegge faglige problemstillinger, identifisere og vurdere behov for tiltak, og iverksette helsefremmende og pedagogiske aktiviteter for barn og unge med særskilte behov. Forståelse for de yrkes- og bransjeetiske prinsipper som gjelder i arbeidet med barn og unge som har særskilte behov og deres familier er også sentralt. Kunnskap om lærevansker, atferdsvansker, fysisk og psykisk funksjonshemming, sosiale og emosjonelle vansker, barn og unge med minoritetsbakgrunn og barn og unge i risikosituasjoner er viktige tema i utdanningen. 

 

OPPTAKSKRAV

1. Formell kompetanse: Fullført videregående opplæring innen barne- og ungdomsarbeiderfaget

2. Det kan søkes opptak på bakgrunn av realkompetanse

Det må fremlegges politiattest innen fire uker etter at tilbud om studieplass er mottatt.

 

GJENNOMFØRING

 • Deltidsstudium med 4 semestre over 2 år. Stedbasert undervisning èn kveld i uken.
 • Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært
 • For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A-F. I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Det veksles mellom individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen

 

FAGINNHOLD

Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i oppvekstfag

 • Arbeidsformer og metoder i studiet
 • Oppvekstfagene i samfunnet
 • Etikk
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Sosiologi og psykologi
 • Stats- og kommunalkunnskap i oppvekstsektoren

Emne 2: Pedagogikk og didaktikk

 • Pedagogikk
 • Didaktikk

Emne 3: Helsefremmende og forebyggende arbeid

 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Fysisk, psykisk og sosial helse i tilknytning til livsstil, kosthold og fysisk aktivitet

Emne 4: Barn og unge med spesielle behov

 • Organisatoriske rammer i forhold til barn og unge med særskilte behov
 • Atferdsvansker
 • Lærevansker
 • Fysisk og psykisk funksjonshemming
 • Psykiske og sosiale vansker
 • Migrasjonsrelaterte utfordringer og lærevansker
 • Barn i risikosituasjoner

Emne 5: Fordypning i barn med særskilte behov

Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Tema i fordypningsoppgaven skal være praksisrettet, forankret i relevant teori samt konkret være knyttet til praksis og ett eller flere tema i utdanningens emner. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon, bruke både teori og erfaringer fra praksis. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forvarer sin oppgave.

Emne 6: Praksis 

300 timer: 10 uker à 30 timer. Egnet praksissted skal være skole/sfo- et sted hvor studentene har mulighet til å fordype seg i barn med særskilte behov, og nå målene for praksis. Praksisdelen foregår parallelt med fordypningsemnet, og tema for fordypningsoppgaven skal være knyttet til praksis.

EKSAMEN

Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.

FINANSIERING

Studiet er gratis for studenter som oppfyller kravene til finansiering. Studenten må selv dekke utgifter til litteratur og eventuelle ekskursjoner. 

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen - https://www.lanekassen.no/. Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested. 

Litteratur og praksis dekkes ikke av finansieringsordningen. Er du organisert i Fagforbundet kan du søke foreningen om stipend som vil dekke deler at litteraturkostnadene.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: