Fagskoler

Fagskole Barn med særskilte behov (skole og SFO) - Larvik - tirsdager

Kurs-id: 303813
Sted: Larvik
Timetall: 305
Kursstart Info: Oppstart tirsdag 3. september 2019
Klokkeslett: Lærerstyrt stedbasert undervisning èn kveld pr. uke kl. 15.30 - 21.00
Påmeldingsfrist: 03.09.2019
Pris: kr Finansiert av statlige midler via Vestfold Fylkeskommune. Bøker dekkes av student.
Kontaktperson: Inger-Lene Flatin
E-post: inger-lene.flatin@aof.no
Telefon: 23061258
Mobil: 92089466
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

FAGSKOLE - BARN MED SÆRSKILTE BEHOV - LARVIK

60 STUDIEPOENG

Fagskoleutdanningen Barn med særskilte behov er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som deltidsstudium over 2 år.

Utdanningen skal gi personell med videregående opplæring fra oppvekstfag mulighet til å styrke sin kompetanse for å møte nye utfordringer innen barne- og ungdomsarbeid. Fagskoleutdanningen skal utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy faglig og etisk kompetanse innen oppvekstfagene med gode kunnskaper og ferdigheter om barn og unges situasjon i dagens Norge og aktuelle utfordringer som vi står overfor. Studentene skal etter endt utdanning blant annet ha kunnskap om pedagogisk og didaktisk teori, om ulike observasjons- og kartleggingsverktøy og hvordan legge til rette for læring og utvikling på ulike alderstrinn. Videre skal studentene kunne kartlegge faglige problemstillinger, identifisere og vurdere behov for tiltak, og iverksette helsefremmende og pedagogiske aktiviteter for barn og unge med særskilte behov. Forståelse for de yrkes- og bransjeetiske prinsipper som gjelder i arbeidet med barn og unge som har særskilte behov og deres familier er også sentralt. Kunnskap om lærevansker, atferdsvansker, fysisk og psykisk funksjonshemming, sosiale og emosjonelle vansker, barn og unge med minoritetsbakgrunn og barn og unge i risikosituasjoner er viktige tema i utdanningen. 

 

OPPTAKSKRAV

1. Fullført videregående opplæring innen barne- og ungdomsarbeiderfaget

2. Det kan søkes opptak på bakgrunn av realkompetanse

Det må fremlegges politiattest innen fire uker etter at tilbud om studieplass er mottatt. 

FINANSIERING

Studiet er finansiert av statlige midler via Vestfold Fylkeskommune.

Bøker/materiell betales av den enkelte student. 

NB: Denne klassen er åpen for alle som fyller opptakskriteriene uavhengig av arbeidssted, men undervisningen vil være rettet mot barn i skolealder. For ansatte i barnehager anbefaler vi å søke opptak i en klasse som er forbeholdt barnehageansatte, da det er egne klasser som har fokus på barn i alderen 0-6 år.
 

GJENNOMFØRING

·  Stedbasert lærerstyrt undervisning èn kveld pr. uke kl. 15.30 - 21.00

·  10 uker praksis. Praksis som prosjektarbeid på eget arbeidssted er aktuelt for studenter som  arbeider med barn med særskilte behov til daglig. 

·  Studiested Larvik

·  Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært

-  For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A-F. I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Det veksles mellom individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen

 

FAGINNHOLD

Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i oppvekstfag
1a. Arbeidsformer og metoder i studiet
1b. Oppvekstfagene i samfunnet
1c. Etikk
1d. Kommunikasjon og samhandling
1e. Sosiologi og psykologi
1f. Stats- og kommunalkunnskap i oppvekstsektoren

Emne 2: Pedagogikk og didaktikk
2a. Pedagogikk
2b. Didaktikk

Emne 3: Helsefremmende og forebyggende arbeid
3a. Helsefremmende og forebyggende arbeid
3b. Fysisk, psykisk og sosial helse i tilknytning til livsstil, kosthold og fysisk aktivitet

Emne 4: Barn og unge med spesielle behov
4a. Organisatoriske rammer i forhold til barn og unge med særskilte behov
4b.Atferdsvansker
4c.Lærevansker
4d.Fysisk og psykisk funksjonshemming
4e.Psykiske og sosiale vansker
4f. Migrasjonsrelaterte utfordringer og lærevansker
4g. Barn i risikosituasjoner

Emne 5: Fordypning i barn med særskilte behov
Fordypningsoppgave i selvvalgt tema parallelt med praksisavvikling. Muntlig høring. 

Emne 6: Praksis
10 uker praksis à 30 timer pr. uke

EKSAMEN
Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen - https://www.lanekassen.no/. Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested. 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: