Fagskoler

Fagskole Barn med særskilte behov (barnehage) - Trondheim

Kurs-id: 339364
Sted: Trondheim
Timetall: 305
Kursstart Info: 01.09.2020
Klokkeslett: Hver tirsdag kl.15:45 - 21.15
Påmeldingsfrist: 01.09.2020
Pris: kr Studiet er gratis for studenter som oppfyller kravene til finansiering
Antall dager: 3
Kontaktperson: Knut Morten Ring
E-post: knut.ring@aof.no
Telefon: 99331880
Mobil: 90649130
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

FAGSKOLE - BARN MED SÆRSKILTE BEHOV (BARNEHAGE)

60 STUDIEPOENG
Fagskoleutdanningen Barn med særskilte behov er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som deltidsstudium over 2 år.
 
Utdanningen skal gi personell med videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag mulighet til å styrke sin kompetanse for å møte nye utfordringer innen barne- og ungdomsarbeid. En fagskoleutdanning innen oppvekstfag er et viktig bidrag for å tilføre den etterspurte kompetansen i fagfeltet. Fagskoleutdanningen skal utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy faglig og etisk kompetanse innen oppvekstfagene med gode kunnskaper og ferdigheter om barn og unges situasjon i dagens Norge og aktuelle utfordringer som vi står overfor. Studentene skal etter endt utdanning blant annet ha kunnskap om pedagogisk og didaktisk teori, om ulike observasjons- og kartleggingsverktøy og hvordan legge til rette for læring og utvikling på ulike alderstrinn.
 
Videre skal studentene kunne kartlegge faglige problemstillinger, identifisere og vurdere behov for tiltak, og iverksette helsefremmende og pedagogiske aktiviteter for barn og unge med særskilte behov. Forståelse for de yrkes- og bransjeetiske prinsipper som gjelder i arbeidet med barn og unge som har særskilte behov og deres familier er også sentralt. Kunnskap om lærevansker, atferdsvansker, fysisk og psykisk funksjonshemming, sosiale og emosjonelle vansker, barn og unge med minoritetsbakgrunn og barn og unge i risikosituasjoner er viktige tema i utdanningen.
 
OPPTAKSKRAV
Formelt opptakskrav er fullført videregående opplæring innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. Generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak. Det kan søkes opptak på bakgrunn av realkompetanseSøknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker har minimum fem års relevant arbeidserfaring, skolegang og/eller annen relevant erfaring, samt at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.
 
Det er kun søkere med ansettelsesforhold i barnehage som kan få finansiert studieplass i denne klassen. Egne kriterier for finansiering gjelder (se under finansiering).

Dokumentasjon på at man er kvalifisert for opptak og dokumentasjon på ansettelsesforhold i barnehage vedlegges søknaden eller ettersendes snarest, og senest innen søknadsfristen. Søker har ansvar for at Fagskolen AOF Norge har mottatt dokumentasjonen innen søknadsfristen. Dersom dokumentasjon ikke er mottatt innen søknadsfristen, vil søkeren ikke bli vurdert for opptak i første opptaksrunde (se under søknadsprosess).

Det må fremlegges politiattest innen fire uker etter at tilbud om studieplass er mottatt. I alle fagskoleutdanninger med krav om politiattest vil det også foretas en løpende skikkethetsvurdering av studentene.
 
SØKNADSPROSESS 
Vi har rullerende opptak, som vil si førstemann til mølla-prinsippet. VI har 15 finansierte studieplasser. 
 
FINANSIERING
Studenter som oppfyller følgende to kriterier kan få studiet finansiert fra Utdanningsdirektoratet:
1. Fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget eller dokumentert realkompetanse minimum 5 år fra arbeid med barn i alderen 0-6 år og
2.Ansettelsesforhold i barnehage under hele studiet
 
Bøker/materiell betales av den enkelte student.
 
GJENNOMFØRING
  • Stedbasert lærerstyrt undervisning 1 kveld i uka kl. 15.45–21.15

  • 10 uker praksis à 30 timer pr. uke i siste semesterFor studenter som av ulike grunner ikke kan være i praksis 30 timer pr. uke, kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer pr. uke. Studenter finansiert av Utdanningsdirektoratet skal avvikle praksis som prosjektarbeid på eget arbeidssted

  • Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært 

  • For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter AF. I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Det veksles mellom individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forsvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen

Det er nødvendig med tilgang til PC med WORD-program 

 
FAGINNHOLD
 
Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i oppvekstfag 
1a. Arbeidsformer og metoder i studiet 
1b. Oppvekstfagene i samfunnet 
1c. Etikk 
1d. Kommunikasjon og samhandling 
1e. Sosiologi og psykologi 
1f. Stats- og kommunalkunnskap i oppvekstsektoren
 
Emne 2: Pedagogikk og didaktikk 
2a. Pedagogikk 
2b. Didaktikk
 
Emne 3: Helsefremmende og forebyggende arbeid 
3a. Helsefremmende og forebyggende arbeid 
3b. Fysisk, psykisk og sosial helse i tilknytning til livsstil, kosthold og fysisk aktivitet
 
Emne 4: Barn og unge med spesielle behov 
4a. Organisatoriske rammer i forhold til barn og unge med særskilte behov 
4b. Atferdsvansker 
4c. Lærevansker 
4d. Fysisk og psykisk funksjonshemming 
4e. Psykiske og sosiale vansker 
4f. Migrasjonsrelaterte utfordringer og lærevansker 
4g. Barn i risikosituasjoner
 
Emne 5: Fordypningsemne
Fordypningsoppgave i selvvalgt tema parallelt med praksisavvikling. Muntlig høring.
 
Emne 6: Praksis
10¿uker praksis à 30 timer pr. uke. For studenter som av ulike grunner ikke kan være i praksis 30 timer pr. uke, kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer pr. uke. 
 
EKSAMEN
Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.
 
Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen -https://www.lanekassen.no/. Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested.


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: