Fagskoler

Fagskole Arbeid med ungdom - Kristiansand - vår 2021

Kurs-id: 356010
Sted: AOF Agder, Markensgt. 13
Timetall: 318
Kursstart Info: 09.02.2021
Klokkeslett: 17.00 - 21.00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 400,- (studentavgift)
Kontaktperson: Ngadhenjim Hoti
E-post: ngadhenjim.hoti@aof-fagskolen.no
Mobil: 952 80 947
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Utdanningen har offentlig finansiering, men studenten må selv dekke utgifter til materiell, samt betale en studentavgift på 400,-. Dette beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, administrasjonskostnader og diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattformen. 

Undervisningsdager er foreløpig ikke fastsatt. 

 

Målgruppe

Barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere, miljøarbeidere, ansatte i ungdoms- og fritidsklubber og andre som jobber med ungdom i alderen 15-25 år

 

Opptakskrav

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger f.o.m. høsten 2021. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder.  
 

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

For opptak til fagskoleutdanningen Arbeid med ungdom kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller helsefagarbeider. 


Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Det kan søkes om opptak til utdanningen på bakgrunn av realkompetanse. Med realkompetanse menes all formell og ikke-formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid. 

Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse, må dokumentere at de har fylt 23 år. Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon fra søker. Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til ett eller flere av følgende kriterier:

 • bestått teori til fagprøven som barne- og ungdomsarbeider eller helsefagarbeider, samt min. 3 360 timer relevant praksis (2 år)
 • minimum 8 400 timer relevant praksis (5 år)
 • kompetanse tilsvarende Vg3 Helsearbeiderfaget eller Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Kandidaten må bestå fagtest som bygger på en av de gjeldende Vg3-læreplanene, samt ha minimum 5 000 timer relevant praksis (3 år)

Med relevant arbeidserfaring menes arbeidsoppgaver innen helse- og oppvekstsektoren, både offentlig og privat. Eksempler kan være skole, miljøgrupper, ungdomsklubber, fritidsklubber, etc.

Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil, etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen, ikke kunne søke autorisasjon innen helsefagene. Fullført og bestått avsluttende eksamen tilsvarer heller ikke fagbrev. 

Etter fullført og bestått utdanning gis gradsbetegnelsen "Fagskolegrad".

Søkere med utenlandsk utdanning må i tillegg dokumentere norskkunnskaper tilsvarende nivå B2. Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) § 9.


 

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse

I regjeringens strategi for ungdomshelse 2016-2021 beskrives ungdomstiden som en viktig periode i livet, kanskje den perioden hvor det skjer flest fysiske, psykiske og sosiale endringer, og der det gjøres viktige veivalg som kan få stor betydning senere. Det finnes i dag flere ulike fagskoleutdanninger som retter seg mot arbeid med barn, men når det gjelder barne- og ungdomsarbeider som jobber direkte med ungdom, eksisterer det få tilbud.

Fagskoleutdanningen Arbeid med ungdom er en utdanning som skal bidra til å øke kompetansenivået til de som jobber med ungdom. Utdanningen fokuserer blant annet på kommunikasjon, tverrsektorielt samarbeid og livsmestring. 

Utdanningen skal gi personell med videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag mulighet til å styrke sin kompetanse for å møte utfordringer i arbeid med ungdom.


Organisering av opplæringen

Utdanningen tilbys som et deltidsstudium over 4 semester (2 år). Det tilsvarer en normert studietid på ett år. Undervisningen foregår på kveldstid, fra kl. 17.00 - 21.00 (gjelder både hoveddag og ekstradag) og er tilrettelagt slik at studentene kan være i jobb i utdanningsperioden. Det blir lagt opp til ca. 5 undervisningskvelder pr. mnd.

Utdanningen består av 4 teoriemner, 1 hospiteringsemne og 1 fordypningsemne. Studiet avsluttes med en fordypningsoppgave.

Fullført utdanning gir 60 studiepoeng.
 

Emne 1: Grunnelementer i oppvekstfaget – 14 uker

1a. Innledende tema 

 • Studieteknikk
 • Prosjekt- og utviklingsarbeid
 • Teoretisk og erfaringsbasert kunnskapsbygging
 • Refleksjon og refleksjonsmodeller
 • Aktiv læring
 • Informasjonsteknologi (IKT)

1b. Oppvekstfagene i samfunnet

 • Oppvekstfagenes historie og utvikling
 • Teorier og begreper i oppvekstfagene
 • Verdier og normer i samfunnet og i oppvekstfagene

1c. Etikk

 • Menneskesyn og menneskeforståelse
 • Verdier, normer og livssyn
 • Etisk teori og refleksjonsmodeller
 • Etiske problemstillinger og dilemmaer
 • Menneskerettighetene
 • Yrkesetikk
 • Demokrati og medborgerskap

1d. Kommunikasjon og samhandling

 • Kommunikasjonsteori
 • IKT som kommunikasjonsverktøy
 • Samhandlingsteori
 • Konflikthåndtering
 • Tverrkulturell samhandling og kommunikasjon
 • Relasjonskompetanse
 • Veiledningsteori og veiledning
 • Barn, unge og familiens medvirkning

1e. Sosiologi og psykologi

 • Familien som sosial og kulturell institusjon
 • Sosiale ulikheter og kulturelt mangfold
 • Gruppepsykologi og nettverksteori
 • Roller, makt og avmakt
 • Læringspsykologi
 • Utviklingsteorier
 • Emosjoner, behov og motivasjon
 • Barn og unge i krise og sorg

1f. Stats- og kommunalkunnskap i oppvekstsektoren

 • Bærekraftig utvikling
 • Levekår, folkehelse og livsmestring
 • Lovverket som regulerer oppvekstsektorens virkefelt
 • Oppvekstsektoren på kommunalt, regionalt og statlig nivå, organisering og finansiering
 • Kvalitetsarbeid, HMS og internkontroll


Emne 2: Pedagogikk og kommunikasjon - 14 uker      

2a. Innføring i pedagogikk

 • Innføring i pedagogikk
 • Pedagogikk og metodikk
 • Didaktikk og planlegging

2b. Kommunikasjon

 • Kommunikasjon og samhandling
 • Kommunikasjon med ungdom i utfordrende livssituasjoner
 • Konflikter og konfliktarbeid
 • Veiledning
 • Verktøy i veiledning
 • Veilederrollen
 • Relasjonskompetanse

2c. Miljøarbeid

 • Medvirkning
 • Motivasjon og mestring
 • Sosial kompetanse
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • TiltakEmne 3: Samarbeid – 12 uker

3a. Samarbeid med familie

 • Oppvekst og familie
 • Utfordringer knyttet til familiesamarbeid

3b. Tverrsektorielt samarbeid

 • Skole
 • Aktører rundt ungdommen
 • Overganger
 • Internasjonalt ungdomsarbeid

3c. Samarbeid med lokalmiljøet

 • Aktiviteter og arrangementer
 • Ressurser i lokalmiljøet


Emne 4: Ungdomstid – 20 uker

4a. Ungdomskultur

 • Ungdom og fritid
 • Ungdom og mediebruk
 • Ungdom og seksualitet
 • Flerkulturell kompetanse
 • Ungdom og rus
 • Grupper og gruppedynamikk, gruppepress
 • Vennskap
 • Subkulturer

4b. Livsmestring

 • Resiliens
 • Problematferd
 • Stress

4c. Helse

 • Fysisk helse og pubertet
 • Psykisk helse
 • Diagnoser
 • Mobbing
 • Overgrep og vold
 • Selvfølelse


Emne 5: Prosjektarbeid med hospitering - 10 uker

Prosjektarbeidet er en obligatorisk del av utdanningen på til sammen 60 timer og strekker seg over 10 uker. Prosjektarbeidet gjennomføres parallelt med fordypningsemnet og skal være rettet mot arbeid med ungdom. Prosjektarbeidet kan gjennomføres på eget arbeidssted dersom det kan sikres at arbeidsoppgavene omfatter arbeid med ungdom. I tillegg skal studenten hospitere (besøke) på to andre arbeidssteder, med to besøk på hvert sted med minimum 4 timer pr. besøk. 

Studenten skal skrive en fordypningsoppgave med utgangspunkt i prosjektet for å oppnå fagskoleutdanningens læringsutbytte. 

AOF Fagskolen har ansvar for å sørge for relevante hospiteringsplasser. 


Emne 6: Fordypning – 16 uker

Emnet er obligatorisk! Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis. 

Arbeidet med fordypningsoppgaven starter i emne 6. Det oppnevnes veileder og det gis 4 timer undervisning og inntil 16 timers veiledning i emne 6. Studentene er ansvarlig for å ha klargjort sitt veiledningsbehov på forhånd. Innen fastsatt tid må studenten ha levert forslag til problemstilling til veileder. Denne skal inneholde: foreløpig tema, foreløpig problemstilling med begrunnelse og litteraturoversikt, samt fremdriftsplan. Dette godkjennes av veileder innen 14 dager. Fordypningsoppgaven innleveres til fastsatt tid. Veiledningen er obligatorisk.


For fullført utdanning utstedes det et offentlig godkjent vitnemål.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: