Fagskoler

Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn - Stavanger - vår 2021

Kurs-id: 333698
Sted: AOF Fagskolen Stavanger, i-Park, Richard Johnsens gate 4
Timetall: 316
Kursstart Info: 15.02.2021 - 14.12.2022
Klokkeslett: 17.00 - 21.00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 400,- (studentavgift)
Kontaktperson: Tonje Røinås
E-post: tonje.roinas@aof-fagskolen.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Utdanningen er godkjent i Lånekassen og har offentlig finansiering. Finansieringen dekker derimot ikke utgifter til materiell. Studenten må derfor selv betale for materiellet. I tillegg må studenten betale en studentavgift på 400,-. Dette beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, administrasjonskostnader og diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattformen. 

Undervisningsdager er foreløpig ikke fastsatt. 


Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn
Siden 2005 har antallet minoritetsspråklige barn i barnehagene steget fra 14 000 til 41 000. I samme tidsrom har dekningsgraden blant minoritetsspråklige barn i alderen 1-5 år økt fra 54 til 79 prosent. Barn i Norge vokser derfor opp i et samfunn preget av etnisk, kulturelt og språklig mangfold. For å styrke barnehagers og skolers kompetanse i arbeid med barn/elever som har flerspråklig/flerkulturell bakgrunn, har Utdanningsdirektoratet dessuten igangsatt satsingen "Kompetanse for mangfold" i perioden 2013-2017. Også i denne vektlegges en helhetlig forståelse og tilnærming i arbeidet med å styrke barnas språk og mulighet for mestring. 

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn, skal bidra til å støtte opp under dagens og fremtidens kompetansebehov. I Utdanningsdirektoratets satsing «Kompetanse for mangfold» vektlegges en helhetlig forståelse og tilnærming i arbeidet med å styrke barnas språk og mulighet for mestring. Studenten vil i løpet av utdanningen tilegne seg kunnskap om flerspråklighet og flerkulturelt arbeid og hva som fremmer mangfold, inkludering og medvirkning i arbeid med barna og i samarbeid med foreldrene.


Utdanningen passer for
For barne- og ungdomsarbeidere eller personer med tilsvarende realkompetanse


Formelle opptakskrav 
Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

For opptak til fagskoleutdanningen Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn, kreves det fullført og bestått videregående opplæring (fagbrev) fra programområdet Barne- og ungdomsarbeiderfaget i utdanningsprogram for helse og oppvekst. 

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke godskriving for ett eller flere emner dersom man kan dokumentere at man har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.
 

Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Med realkompetanse menes all formell og ikke-formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid. 

Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de har fylt 23 år. 

I tillegg må søker oppfylle ett av følgende punkter:

 • bestått teori til fagprøven innen Barne- og ungdomsarbeiderfaget og minimum 3 360 timer relevant praksis (2 år)

 • minimum 8 400 timer relevant praksis (5 år)

 • kompetanse tilsvarende Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget: Kandidaten må bestå fagtest som bygger på den gjeldende Vg3-læreplanen og ha minimum 5 000 timer relevant praksis (3 år)

Med relevant arbeidserfaring menes arbeidsoppgaver innen oppvekstsektoren både offentlig og privat. Eksempel kan være barnehage, skole, SFO, barneavdeling på sykehus. Utdanningen kvalifiserer ikke til fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.


På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger med oppstart f.o.m. høsten 2021. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder. 

Søkere med utenlandsk utdanning eller med annet morsmål enn norsk eller nordisk må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene i Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) § 9.

 

Politiattest
På grunn av praksisen krever denne utdanningen gyldig politiattest. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder. Attesten skal leveres på læringsplattformen i forbindelse med oppstart.

NB! Søknad skjer ved oppstart etter at nødvendig informasjon er gitt. Vent derfor med å søke om politiattest til etter at utdanningen har startet!

 

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse
Som ferdig yrkesutøver med fagskoleutdanning innen oppvekst, skal studenten kunne arbeide med ulike grupper barn og unge innen virksomheter som spenner over et vidt spekter. Tjenesteområder innen oppvekstfagene omfatter blant annet barnehage, grunnskole, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre offentlige eller private etater som barnevernstjenesten og andre institusjoner for barn og unge. Studenten skal etter endt utdanning ha utviklet gode ferdigheter i samarbeid med blant annet lærere, barnevernspedagoger og annet personell innen oppvekst og ha evne til tilpasning i faglige virksomheter og arbeidsforhold i stadig endring

 

Organisering av opplæringen

 • Utdanningen har en samlet normert studietid på ett år, men tilrettelegges som et deltidsstudium over 2 år
 • Undervisningen er tilrettelagt med ca. 5 kvelder pr. mnd
 • I løpet av studietiden på 2 år vil planen for fagskoleutdanningen bestå av 6 emner, hvorav emne 1 er basisemne, emne 2-4 er fagspesifikke emner, emne 5 er praksis og emne 6 er fordypning. Emnene tas normalt i rekkefølge
 • Det er 10 uker praksis
 • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen "Fagskolegrad".

 

Emne 1: Grunnelementer i helse- og oppvekstfaget – 14 uker

1a. Arbeidsformer og metoder i studiet

 • Studieteknikk
 • Prosjekt- og utviklingsarbeid
 • Teori og erfaringsbasert kunnskapsbygging
 • Refleksjon og refleksjonsmodeller
 • Aktiv læring
 • IKT

1b. Oppvekstfagene i samfunnet

 • Oppvekstfagenes historie og utvikling
 • Teorier og begreper i oppvekstfagene
 • Verdier og normer i samfunnet og i oppvekstfagene
 • Bærekraftig utvikling

1c. Etikk

 • Menneskesyn og menneskeforståelse
 • Verdier, normer og livssyn
 • Etisk teori og refleksjonsmodeller
 • Etiske problemstillinger og dilemmaer
 • Menneskerettighetene
 • Yrkesetikk

1d. Kommunikasjon og samhandling

 • Kommunikasjonsteori
 • IKT som kommunikasjonsverktøy
 • Samhandlingsteori
 • Konflikthåndtering
 • Tverrkulturell samhandling og kommunikasjon
 • Relasjonskompetanse
 • Veiledningsteori og veiledning
 • Barn, unge og familiens medvirkning

1e. Sosiologi og psykologi

 • Familien som sosial og kulturell institusjon
 • Sosiale ulikheter og kulturelt mangfold
 • Gruppepsykologi og nettverksteori
 • Roller, makt og avmakt
 • Læringspsykologi
 • Utviklingsteorier
 • Emosjoner, behov og motivasjon
 • Barn og unge i krise og sorg

1f. Stats- og kommunalkunnskap i oppvekstsektoren

 • Samfunnets og velferdsstatens utvikling, føringer og prioriteringer i oppvekstsektoren
 • Levekår, folkehelse og livsmestring
 • Lovverket som regulerer oppvekstsektorens virkefelt
 • Oppvekstsektoren/barnehagesektoren på kommunalt, regionalt og statlig nivå, organisering og finansiering
 • Kvalitetsarbeid, HMS og internkontroll
 • Demokrati og medborgerskap

 

Emne 2: Pedagogikk og didaktikk – 12 uker

2a. Pedagogikk

 • Læring og læringspsykologi - læringsteorier
 • Språk- og begrepsutvikling
 • Leke- og læringsprosesser
 • Utviklingspsykologi – utviklingsteorier
 • Motivasjons- og mestringsteorier
 • Utvikling av sosial kompetanse
 • Danningsprosesser
 • Relasjonsbygging mellom barn og voksne
 • Endrings- og utviklingskompetanse
 • Tilpasset tilrettelegging for læring og utvikling

2b. Didaktikk

 • Undervisnings- og opplæringsmetoder / Planlegging, dokumentasjon og vurdering
 • Observasjon, kartlegging og dokumentasjon
 • IKT som pedagogisk verktøy, teknologiutvikling, digitalisering og velferdsteknologi

 

Emne 3: Arbeid med språk og flerspråklighet – 18 uker

3a. Språktilegnelse

 • Språkutvikling 0-11 år
 • Flerspråklig utvikling
 • Teoretiske perspektiver på språklig og flerspråklig utvikling
 • Språkets komponenter, innhold, form og bruk
 • Forsinket språkutvikling og språkvansker
 • Personalets rolle

3b. Språkstimulering

 • Systematisk språkarbeid
 • Helhetlig språkstimulering gjennom arbeid med fagområdene
 • Samtale i naturlige situasjoner
 • Støtte barnets morsmål
 • Fremme norskspråklig kompetanse
 • Bruk av konkreter og ulike verktøy for språkstimulering
 • Språkgrupper
 • Ord- og begrepslæring
 • Språk i barns lek
 • Å lese med barn
 • Personalets rolle
 • Foreldresamarbeid
 • Barns medvirkning

3c. Samarbeid med pedagogisk ansvarlig: Planlegging, dokumentasjon og vurdering

 • Planlegging av systematisk språkarbeid
  - Hverdagsaktiviteter
  - Organiserte grupper
 • Dokumentasjon og vurdering av språkmiljø
  - Observasjon og kartlegging
 • Dokumentasjon og vurdering av enkeltbarns språk
  - Observasjon, kartlegging og vurdering av norskspråklig utvikling
  - Observasjon, kartlegging og vurdering av flerspråklig utvikling
 • Foreldresamarbeid
 • Bruk av tolk
 • Barns medvirkning
 • Aktuelle lover og styringsdokumenter
  - Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, temahefter og veiledere
  - Lov om barnehager
  - Andre aktuelle styringsdokumenter

 

Emne 4: Flerkulturell kompetanse – 16 uker

4a. Mangfold som ressurs

 • Språklig, religiøst og kulturelt mangfold som en naturlig del av hverdagen
 • Anerkjennelse og synliggjøring av mangfold
 • Ressursperspektiv versus problemperspektiv
 • Innlemmingsstrategier - ulike perspektiver på inkludering og integrering
 • Problemstillinger knyttet til stigmatisering og marginalisering
 • Kulturforståelse
 • Relasjonsbygging
 • Kommunikasjon
 • Mangfold som utfordring
 • Planlegging, dokumentasjon og vurdering
 • Aktuelle lover og styringsdokumenter

4b. Identitet og danning

 • Identitetsutvikling 0-11 år
 • Danning
 • Demokrati
 • Barns medvirkning
 • Religion og livssyn
 • Menneskesyn
 • Verdier og etikk
 • Holdninger
 • Respekt
 • Barnet som subjekt
 • Planlegging, dokumentasjon og vurdering

4c. Foreldresamarbeid

 • Foreldre som ressurs, foreldremedvirkning og deltakelse
  - Gode dialoger
  - Relasjonsbygging
  - Kommunikasjon
  - Støtte og veiledning
  - Kulturforståelse
  - Ulike oppdragerstiler
  - Tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid
  - Taushetsplikt/opplysningsplikt
  - Bruk av tolk
  - Dilemmaer

   

Emne 5: Praksis - 10 uker 
Praksis er en obligatorisk del av studietiden og er viktig for å oppnå fagskoleutdanningens læringsutbytte. Praksistiden er 10 uker à 30 timer, fordelt over to praksisperioder, og vil til sammen utgjøre 300 timer. Studentene skal skrive en fordypningsoppgave med utgangspunkt i praksisprosjektet.

 

Emne 6: Fordypning i Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn - 16 uker

Emnet er obligatorisk. Studenten skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til praksis og ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaring fra praksis. Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: