Fagskoler

Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Oslo

Kurs-id: 339742
Sted: AOF Studiesenter
Timetall: 305
Kursstart Info: 14.09.2020 - 30.06.2022
Klokkeslett: Hver mandag kl.17-21, samt en lørdag annenhver måned kl.9-17
Påmeldingsfrist:
Pris: kr Studiet er gratis for studenter som oppfyller kravene til finansiering
Kontaktperson: Gøril Bjerkestrand Sogge
E-post: goril.sogge@aof.no
Telefon: 951 58 543
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

FAGSKOLE - ARBEID MED SPRÅK, FLERSPRÅKLIGHET OG FLERKULTURELL KOMPETANSE I BARNEHAGEN

60 STUDIEPOENG

Fagskoleutdanningen Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som deltidsstudium over 2 år.

Utdanningen er en praktisk rettet utdanning som gir en dagsaktuell kompetanse som blir mer og mer etterspurt i sektoren. Utdanningen skal gi innsikt, erfaring, refleksjon og trygghet i å arbeide med språk på bakgrunn av ulike morsmål som finnes i en barnehage. Flerkulturell kompetanse overfor de man møter i arbeid med barna som foreldre, tospråklige barnehagemedarbeider og samfunnet/nærmiljøet barna vokser opp i, er viktig for å forstå helheten og utviklingen hos barna.

OPPTAKSKRAV

Formelt opptakskrav er fullført videregående opplæring innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. Generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak. Det kan søkes opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker har minimum fem års relevant arbeidserfaring, skolegang og/eller annen relevant erfaring, samt at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.

Det er kun søkere med ansettelsesforhold i barnehage som kan få finansiert studieplass i denne klassen. Egne kriterier for finansiering gjelder (se under finansiering).

Dokumentasjon på at man er kvalifisert for opptak og dokumentasjon på ansettelsesforhold i barnehage vedlegges søknaden eller ettersendes snarest, og senest innen søknadsfristen. Søker har ansvar for at Fagskolen AOF Norge har mottatt dokumentasjonen innen søknadsfristen. Dersom dokumentasjon ikke er mottatt innen søknadsfristen, vil søkeren ikke bli vurdert for opptak i første opptaksrunde (se under søknadsprosess).

Det må fremlegges politiattest innen fire uker etter at tilbud om studieplass er mottatt. I alle fagskoleutdanninger med krav om politiattest vil det også foretas en løpende skikkethetsvurdering av studentene.

 

SØKNADSPROSESS

Første søknadsfrist er 15. mars. Dersom det er flere søkere enn antall finansierte studieplasser, gjøres en rangering av søkerne, og det sendes ut tilbud om studieplass etter rangering.

Dersom det er færre søkere enn antall finansierte studieplasser, gis alle kvalifiserte søkere tilbud om studieplass. Deretter er det rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp.

 

FINANSIERING

Studenter som oppfyller følgende to kriterier kan få studiet finansiert fra Utdanningsdirektoratet:

1. Fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget eller dokumentert realkompetanse minimum 5 år fra arbeid med barn i alderen 0-6 år og

2. Ansettelsesforhold i barnehage under hele studiet

 

GJENNOMFØRING

  • Stedbasert lærerstyrt undervisning 1 kveld i uka kl. 17.00–21.00, samt hver åttende lørdag.
  • 10 uker praksis à 30 timer pr. uke i siste semester. For studenter som av ulike grunner ikke kan være i praksis 30 timer pr. uke, kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer pr. uke. Studenter finansiert av Utdanningsdirektoratet skal avvikle praksis som prosjektarbeid på eget arbeidssted
  • Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært
  • For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A–F. I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Det veksles mellom individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forsvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen
  • Det er nødvendig med tilgang til PC med WORD-program

 

FAGINNHOLD

Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i oppvekstfag
1a. Arbeidsformer og metoder i studiet
1b. Oppvekstfagene i samfunnet
1c. Etikk
1d. Kommunikasjon og samhandling
1e. Sosiologi og psykologi
1f. Stats- og kommunalkunnskap i oppvekstsektoren

Emne 2: Pedagogikk og didaktikk
2a. Pedagogikk
2b. Didaktikk

Emne 3: Arbeid med språk og flerspråklighet i barnehagen
3a. Språktilegnelse
3b. Språkstimulering
3c. Planlegging, dokumentasjon og vurdering

Emne 4: Flerkulturell kompetanse
4a. Mangfold som ressurs
4b. Identitet og danning
4c. Foreldresamarbeid

Emne 5: Fordypningsemne

Fordypningsoppgave i selvvalgt tema parallelt med praksisavvikling. Muntlig høring.

Emne 6: Praksis

10 uker praksis à 30 timer pr. uke. For studenter som av ulike grunner ikke kan være i praksis 30 timer pr. uke, kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer pr. uke.

 

EKSAMEN

Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen - https://www.lanekassen.no/. Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested. Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: