Fagskoler

Fagskole Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen - Stavanger

Kurs-id: 296680
Sted: AOF Fagskolen Stavanger, Prof.Olav Hanssens vei 7a, Ullandhaug v/UIS
Timetall: 318
Kursstart Info: Høsten 2020
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr Studentavgift er 400,-
Kontaktperson: Gunn-Anne Larsen
E-post: gunn-anne.larsen@aof-fagskolen.no
Telefon: 52 70 89 98
Mobil: 413 24 432
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Utdanningen har offentlig finansiering. Utgifter til litteratur og semesteravgift må alle studentene dekke selv.

Fast undervisningsdag vil være mandager. Ekstradag vil være onsdager. Undervisningen foregår på kveldstid fra 17.00 - 21.00.

Studentavgiften er 400,-. Avgiften dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, administrasjonskostnader og diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattformen.

 For opptak: 

 • Studenten har et ansettelsesforhold i barnehage under hele utdanningen
 • Studenten leverer en bekreftelse fra arbeidsgiver hvor det også fremgår at arbeidsplassen legger til rette for at studenten kan avholde praksis på egen arbeidsplass.

Dato/ukedag for oppstart er ikke endelig fastsatt.
 

Fagskole Arbeid med de yngste barna (0 – 3 år) i barnehagen
De yngste barnas væremåte kommer til uttrykk gjennom deres lek og interaksjon med omgivelsene. Barnehagen er en arena hvor barna skaper nye relasjoner og utfolder seg i lek og samspill. De yngste barna trenger de voksnes sensitivitet på en annen måte enn de eldre barna i barnehagen. Det innebærer at medarbeiderne i barnehagen har kunnskap og evne til refleksjon over egen praksis i møte med hvert enkelt barn. Det er viktig at du som arbeider med barn har god kompetanse i å legge til rette for at barn har muligheten til å bli sett, satt krav til og oppleve gleden av å lykkes. Denne utdanningen legger vekt på akkurat dette.

 

Utdanningen passer for
For barne- og ungdomsarbeidere eller tilsvarende realkompetanse ansatt i barnehage.

 

Formelle opptakskrav
For opptak til fagskoleutdanningen Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen, kreves det fullført og bestått videregående opplæring fra programområdene Barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT godkjente emner fra tidligere.

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger med oppstart høsten 2020. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Med realkompetanse menes all formell og ikke – formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de er 23 år eller eldre i opptaksåret. I tillegg må søker ha et av følgende punkter:

 • Bestått teori til fagprøven innen Barne- og ungdomsarbeiderfaget, minimum 3360 timer relevant praksis (2 år)
 • Minimum 8400 timer relevant praksis (5 år)
 • Kompetanse tilsvarende Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Kandidaten må bestå faget som bygger på den gjeldende Vg3 læreplanen og ha minimum 5000 timer relevant praksis (3 år)

*Med relevant praksis menes arbeidsoppgaver innen oppvekstsektoren, både offentlig og privat, fra arbeid i barnehage og/eller arbeid med de yngste barna (0-3 år).

Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne kvalifisere til fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.
 

Politiattest
På grunn av praksisen trenger dette studiet politiattest. Denne må ikke være eldre enn 3 mnd. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

 

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse
Utdanningen er yrkesrettet og praksisrelatert og foregår i et samspill mellom praktiske erfaringer og relevant teori. Studiet vil gi økt kunnskap om, og innsikt i blant annet kommunikasjon, småbarnspedagogikk, etikk og psykologi. Videre vil det gi kunnskap om observasjon, kartlegging og hvordan det kan legges til rette for læring og utvikling på de ulike alderstrinnene mellom 0 – 3 år.

Kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid er sentralt i utdanningen. Det samme er kunnskap om de yngste barna, herunder relasjoner, tilknytning, utvikling og uttrykksform. Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen oppvekstsektoren.

Utdanningen er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv.
 

Organisering av opplæringen

 • Utdanningen har en samlet normert studietid på ett år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 2 år.
 • Undervisningen er tilrettelagt med ca. fem kvelder pr. mnd à 4 timer(fra kl. 17.00 – 21.00)
 • I løpet av studietiden på 2 år vil planen for fagskoleutdanningen bestå av 6 emner, hvorav emne 1 er basisemne, emne 2-4 er fagspesifikke emner, emne 5 er praksis og emne 6 er fordypning.
 • Det er 10 uker praksis .
 • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen "Fagskolegrad".
   

Emne 1: Basisemne
1a. Arbeidsreformer og metoder i studiet

1b. Oppvekstfagene i samfunnet

1c. Etikk

1d. Kommunikasjon og samhandling

1e. Sosiologi og psykologi

1f. Stats- og kommunalkunnskap i oppvekstsektoren
 

Emne 2: Pedagogikk og didaktikk
2a. Pedagogikk

2b. Didaktikk
 

Emne 3: Tilknytning og relasjon
3a. Barns emosjonelle utvikling og behov

3b. Trygghet og omsorg

3c. De yngste barnas medvirkning

3d. Sosial kompetanse
 

Emne 4: Utvikling og læringsmiljø for de yngste barna
4a. Lek

4b. Språk og kommunikasjon

4c. Fysisk aktivitet

4d. Skapende aktivitet
 

Emne 5: Praksis
Det er 10 uker med praksis gjennom utdanningen. 

Emne 6: Fordypning
Avsluttende vurdering består av fordypningsoppgave med etterfølgende individuell muntlig eksamen. 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: