Fagskoler

Fagskole Arbeid med de yngste barna (0 - 3 år) i barnehagen - Arendal

Kurs-id: 277701
Sted: Sam Eyde Vgs - Arendal, Østensbuveien 80
Timetall: 316
Kursstart Info: 25.01.2021 - 20.12.2022
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 400,- (studentavgift)
Kontaktperson: Ngadhenjim Hoti
E-post: ngadhenjim.hoti@aof-fagskolen.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Utdanningen er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Utgifter til litteratur og studentavgift må alle studentene dekke selv.
Studentavgiften er 400,-. Avgiften dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, administrasjonskostnader og diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattformen. 

Fagskoleutdanning Arbeid med de yngste barna (0 – 3 år) i barnehagen
De yngste barnas væremåte kommer til uttrykk gjennom deres lek og interaksjon med omgivelsene. Barnehagen er en arena hvor barna skaper nye relasjoner og utfolder seg i lek og samspill. De yngste barna trenger de voksnes sensitivitet på en annen måte enn de eldre barna i barnehagen. Det innebærer at medarbeiderne i barnehagen har kunnskap og evne til refleksjon over egen praksis i møte med hvert enkelt barn. Det er viktig at du som arbeider med barn har god kompetanse i å legge til rette for at barn har muligheten til å bli sett, satt krav til og oppleve gleden av å lykkes. Denne utdanningen legger vekt på akkurat dette.

Studiet passer for
For barne- og ungdomsarbeidere eller tilsvarende realkompetanse ansatt i barnehage. 

Formelle opptakskrav 
For opptak til fagskoleutdanningen Arbeid med de yngste barna (0 - 3 år) i barnehagen, kreves det fullført og bestått videregående opplæring fra programområdene Barne- og ungdomsarbeiderfaget.


Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT godkjente emner fra tidligere.
 

Opptakskrav for å kunne få finansiering fra Utdanningsdirektoratet:

- Studenten må enten ha fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget eller kunne dokumentere realkompetanse, det vil si minimum fem års erfaring (i 100% stilling) fra arbeid i barnehage med barn i alderen 0-6 år. 

- Studenten må ha et ansettelsesforhold i barnehage under hele utdanningen.

- Som en del av studiet er det 10 uker praksis (7+3 uker), denne skal gjennomføres som prosjekt på egen arbeidsplass. (Det inngås en praksisavtale med arbeidsgiver)

- Studenten leverer et bekreftelsesbrev fra arbeidsgiver hvor det også fremgår at arbeidsplassen legger til rette for at studenten kan avholde praksis på egen arbeidsplass. 

Utdanningen er finansiert av Utdanningsdirektoratet og det betyr at de dekker studieavgiften dersom søkeren fyller kravene ovenfor. Utdanningen er åpent for alle kvalifiserte søkere som fyller de formelle opptakskravene, men hvis studenten ikke fyller kravene fra Utdanningsdirektoratet må studenten betale selv. Studiet er godkjent i Lånekassen. Utgifter til litteratur må alle studentene dekke selv.

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger med oppstart høsten 2020. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Med realkompetanse menes all formell og ikke - formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid. 

Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de har en alder av 23 år. 
I tillegg må søker ha et av følgende punkter:

- bestått teori til fagprøven innen Barne- og ungdomsarbeiderfaget og minimum 3360 timer relevant praksis (2 år)
- minimum 8400 timer relevant praksis (5 år)
- kompetanse tilsvarende VG3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Kandidaten må bestå fagtest som bygger på den gjeldende VG3 læreplanen og ha minimum 5000 timer relevant praksis (3 år)

*Med relevant arbeidserfaring menes arbeidsoppgaver innen oppvekstsektoren både offentlig og privat. Eksempel kan være barnehage, skole, SFO, barneavdeling på sykehus. Utdanningen kvalifiserer ikke til fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

Det kreves også at studenten har et ansettelsesforhold i barnehage gjennom hele utdanningen og at studenten leverer et anbefalingsbrev fra arbeidsgiver hvor det også fremgår at arbeidsgiver vil legge til rette for at studenten kan ha praksis på egen arbeidsplass. 

Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne kvalifisere til fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

Politiattest
På grunn av praksis behøver denne utdanningen politiattest. Denne må ikke være eldre enn 3 mnd. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse
Utdanningen er yrkesrettet og praksisrelatert og foregår i et samspill mellom praktiske erfaringer og relevant teori. Studiet vil gi økt kunnskap om, og innsikt i blant annet kommunikasjon, småbarnspedagogikk, etikk og psykologi. Videre vil det gi kunnskap om observasjon, kartlegging og hvordan det kan legges til rette for læring og utvikling på de ulike alderstrinnene mellom 0 – 3 år.

Kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid er sentralt i utdanningen. Det samme er kunnskap om de yngste barna, herunder relasjoner, tilknytning, utvikling og uttrykksform. Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen oppvekstsektoren. Utdanningen er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv.

Organisering av opplæringen
- Utdanningen har en samlet normert studietid på ett år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 2 år
- Undervisningen er tilrettelagt med ca. fem kvelder pr. mnd à 4 timer(fra kl. 17.00 – 21.00)
- I løpet av studietiden på 2 år vil planen for fagskoleutdanningen bestå av 6 emner, hvorav emne 1 er basisemne, emne 2-4 er fagspesifikke emner, emne 5 er praksis og emne 6 er fordypning
- Det er 10 uker praksis (7+3 uker)
- Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen "Fagskolegrad"

Emne 1: Basisemne
1a. Arbeidsreformer og metoder i studiet
1b. Oppvekstfagene i samfunnet
1c. Etikk
1d. Kommunikasjon og samhandling
1e. Sosiologi og psykologi
1f. Stats- og kommunalkunnskap i oppvekstsektoren

Emne 2: Pedagogikk og didaktikk
2a. Pedagogikk

2b. Didaktikk

Emne 3: Tilknytning og relasjon
3a. Barns emosjonelle utvikling og behov
3b. Trygghet og omsorg
3c. De yngste barnas medvirkning
3d. Sosial kompetanse

Emne 4: Utvikling og læringsmiljø for de yngste barna
4a. Lek
4b. Språk og kommunikasjon
4c. Fysisk aktivitet
4d. Skapende aktivitet

Emne 5: Praksis

Emne 6: Fordypning
Avsluttende vurdering består av fordypningsoppgave med individuell muntlig eksamen. 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: