Fagskoler

Fagskole - Demensomsorg - Bergen

Kurs-id: 332589
Sted: Strandgaten 197
Timetall: 177
Kursstart Info: Onsdager 26.08.2020
Klokkeslett: 09.00 - 15.00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr Gratis!
Kontaktperson: Christian Kronen
E-post: christian.kronen@aof.no
Telefon: 979 83 764
Mobil: 979 83 764
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Ønsker du videreutdanning i Demensomsorg? 

Fagskoleutdanningen gir 30 studiepoeng

Ønsker du videreutdanning i Demensomsorg?  Utdanningen er tilpasset yrkesaktive med undervisning 1 dag i uken over 1 år. Obligatorisk praksis kan gjennomføres på egne arbeidsplass.

Målgruppe
Hjelpepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, aktivitører, eller andre som har en grunnutdanning innen helse- og sosialfag. 

Formelle opptakskrav
For opptak til fagskoleutdanningen Demensomsorg kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke.

Studiet er delt inn i emner. Det er mulig for studentene å søke fritak for en eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Med realkompetanse menes all formell og ikke - formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse
Fagskoleutdanningen Demensomsorg retter seg mot ansatte som arbeider med pasienter som har en demensdiagnose.  Læringsutbytte for utdanningen er at studentene skal få kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse om de forskjellige demenssykdommene, om kommunikasjon, miljøarbeid og helsefremmede tiltak som har til hensikt å gi pasientene god livskvalitet og god omsorg.  Utdanningen er yrkesrettet og praksisnær, og etisk refleksjon vil bli vektlagt gjennom utdanning.

Organisering av opplæringen
Utdanningen tilbys som deltidstudium over 2 semester (1 år). Det tilsvarer en normert studietid på ½ år. Studiet legges opp med undervisning 1 dag pr uke ( onsdager) fra kl. 09:00 – 15.00

Studiet inneholder 2 teoriemner, 1 praksisemne som er 5 uker (på egen eller annen arbeidsplass) og 1 fordypningsemne.   

FAGINNHOLD:

Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helse- og oppvekstfagene

 • Arbeidsformer og metoder i studiet
 • Helse- og oppvekstfagene i samfunnet
 • Etikk
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk
 • Sosiologi og psykologi

Emne 2: Demensomsorg

 • Demens
 • Kartlegging, utredning, diagnostikk og dokumentasjon
 • Behandling og miljøterapeutiske tiltak
 • Demens og helse
 • Samarbeid, pårørende, frivillighet og informasjon
 • Etikk, rettigheter, lov- og regelverk

Emne 3: Praksis

5 uker praksis på egen eller annen arbeidsplass

Emne 4: Fordypning

Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema innen demensomsorg. Studenten skal trekke inn stoff fra emnene og knytte dette til praksis

Studiet er GODKJENT FOR LÅN I LÅNEKASSEN.

Litteratur og praksis dekkes ikke av finansieringen. Er du organisert i Fagforbundet kan du søke foreningen om stipend som vil dekke deler at litteraturkostnadene.

Det minnes om at studiet krever tid til selvstudier og arbeid med pensum og obligatoriske arbeidskrav. 

Se video: Å være dement

Les artikkelen "'Hvorfor velge fagskole?" av Kunnskapsdepartementet.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: