Fagskoler

Ernæring i pleie - og omsorgstjenester

Kurs-id: 372012
Sted: Skien
Timetall: 204
Kursstart Info: Oppstart tirsdag 24. august 2021
Klokkeslett: Lærerstyrt stedbasert undervisning èn kveld pr. uke kl. 15.30 - 21.00
Påmeldingsfrist: 24.08.2021
Pris: kr Finansiert av statlige midler via Vestfold og Telemark Fylkeskommune. Bøker dekkes av student.
Kontaktperson: Inger-Lene Flatin
E-post: inger-lene.flatin@aof.no
Telefon: 23061258
Mobil: 92089466
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

FAGSKOLE - ERNÆRING I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER

30 STUDIEPOENG

Fagskoleutdanningen Ernæring i pleie- og omsorgstjenester er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som deltidsstudium over 1 år.

En av utfordringene for helsetjenesten er å bidra til at pasienter og brukere har kunnskap, forståelse og ferdigheter til å kunne sette sammen et fullverdig kosthold. Det er også en utfordring å gi et tilfredsstillende mattilbud til brukere av pleie- og omsorgstjenester samt pasienter i institusjon. Kompetanse om kosthold hos helsepersonell er en forutsetning for å kunne motivere og arbeide for å fremme et godt mattilbud i helsetjenesten. Kostholdet påvirker helsen vår gjennom hele livet. Et riktig sammensatt kosthold og regelmessig fysisk aktivitet kan minske forekomsten av hjerte- og karsykdommer i betydelig grad, minske forekomsten av kreft samt forhindre økningen i overvekt og type 2 diabetes. Likeså vil økt fokus på betydningen av kost og ernæring kunne forebygge utviklingen av komplikasjoner av allerede oppstått kronisk sykdom. Underernæring hos eldre har lenge vært et problem. Underernæringen skaper en ond sirkel hvor den underernærte blir mer utsatt for sykdom, noe som igjen kan føre til videre lav appetitt og enda mer vektreduksjon.

Ernæring i pleie- og omsorgstjenester har som overordnet mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard. Yrkesutøverne skal kunne bidra til å planlegge, organisere og iverksette tiltak relatert til ernæring i pleie- og omsorgtjenester i samarbeid med andre yrkesgrupper og brukere. Utdanningen er primært et videreutdanningstilbud til helsefagarbeidere og hjelpepleiere, men de som har fagbrev fra restaurant- og matfag kan også søke.

OPPTAKSKRAV
Formelt opptakskrav er fagbrev som helsefagarbeider eller fagbrev fra restaurant- og matfag. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke. Generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak. Det kan søkes opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Ved opptak på bakgrunn av realkompetanse, må søker være minimum 23 år på søknadstidspunktet og oppfylle et av følgende krav:
• 8700 timer (5 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning 
• Fullført og bestått Vg1 og Vg2 innen helse- og oppvekstfag eller restaurant- og matfag, samt 5220 timer (3 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning
• Fullført og bestått teori til fagprøven, samt 3480 timer (2 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk.

SØKNADSPROSESS
Første søknadsfrist er 15. mars. Dersom det er flere søkere enn antall finansierte studieplasser, gjøres en rangering av søkerne, og det sendes ut tilbud om studieplass etter rangering.

Dersom det er færre søkere enn antall finansierte studieplasser, gis alle kvalifiserte søkere tilbud om studieplass. Deretter er det rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp.

GJENNOMFØRING
- Stedbasert lærerstyrt undervisning 1 kveld i uka kl. 15.30–21.00. I tillegg kommer 2 kvelder med praktisk matlaging og 3 dager med klassebesøk. Praktisk matlaging og klassebesøk er obligatorisk.
- Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært
- For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A–F. I tillegg leveres en rapport fra den praktiske delen, som vurderes til bestått/ikke bestått. Skriftlig tilbakemelding gis på alle besvarelsene. Det veksles mellom individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forsvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen
- Det er nødvendig med tilgang til PC med WORD-program

FINANSIERING
Studiet er finansiert av statlige midler via Vestfold og Telemark Fylkeskommune.
Bøker/materiell betales av den enkelte student.

FAGINNHOLD

Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helsefag
1a.  Arbeidsformer og metoder i studiet
1b.  Helse- og sosialfagene i samfunnet
1c.  Etikk
1d.  Kommunikasjon og samhandling
1e.  Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk
1f.   Sosiologi og psykologi

Emne 2: Ernæring i pleie- og omsorg
2a. Grunnleggende ernæringslære
2b. Kost og ernæring i et samfunnsperspektiv
2c. Kosthold i forhold til alder og kulturtilhørighet
2d. Mat i praksis ved ulike tilstander
2e. Godt mattilbud og trygg mat
2f. Forebygging og behandling av underernæring
2g. Helsefremmende arbeid/forebygging
2h. Omsorg og motivasjon
2i. Hospitering og praktisk matlaging

Emne 3: Fordypningsemne
Fordypningsoppgave i selvvalgt tema. Muntlig høring.

EKSAMEN
Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen - https://www.lanekassen.no/. Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested.

 

 
 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: