Fagskoler

Arbeid med ungdom

Kurs-id: 371234
Sted: AOF Studiesenter
Timetall: 320
Kursstart Info: 08.09.2021 - 30.06.2023
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 08.09.2021
Pris: kr Finansiert av Oslo Fylkeskommune
Kontaktperson: Gøril Bjerkestrand Sogge
E-post: fagskole@aof.no
Telefon: 23061258
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

FAGSKOLE - ARBEID MED UNGDOM

60 STUDIEPOENG

Fagskoleutdanningen Arbeid med ungdom er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som deltidsstudium over 2 år.

Fagskoleutdanning innen oppvekst skal utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy faglig og etisk kompetanse innen oppvekstfagene med gode kunnskaper og ferdigheter om barn og unges situasjon i dagens Norge og aktuelle utfordringer som vi står overfor. Barn, unge og deres familier skal gis hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, med riktig hjelp og så tidlig som mulig. Det skal tilrettelegges slik at alle barn og unge hver dag har muligheten til å bli sett, satt krav til og oppleve gleden av å lykkes med noe. Det er et mål å legge til rette for at så mange barn og unge som mulig skal ha et kvalitativt godt tilbud innenfor ordinære skole og fritidstilbud.

Studentene skal etter endt utdanning blant annet ha kunnskap om målrettet og systematisk miljøarbeid i oppvekstsektoren, om barn og unges oppvekstmiljø, og om sammenhengen mellom helsefremmende arbeid i oppvekstsektoren og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale helse. Videre skal studentene kunne kartlegge faglige problemstillinger, identifisere og vurdere behov for tiltak, og iverksette helsefremmende og pedagogiske aktiviteter for ungdom. Kjennskap til, og samarbeid med, ungdoms nettverk, samt andre tjenesteytere er også sentralt. Kunnskap om ungdomskultur, livsmestring, barn og unge med minoritetsbakgrunn og barn og unge i risikosituasjoner er viktige tema i utdanningen. 

OPPTAKSKRAV
Formelt opptakskrav er fullført videregående opplæring innen barne- og ungdomsarbeiderfaget eller helsearbeiderfaget. Generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak. Det kan søkes opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker har minimum fem års relevant arbeidserfaring, skolegang og/eller annen relevant erfaring, samt at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.

Det må fremlegges politiattest innen fire uker etter at tilbud om studieplass er mottatt. I alle fagskoleutdanninger med krav om politiattest vil det også foretas en løpende skikkethetsvurdering av studentene.
 

SØKNADSPROSESS

Første søknadsfrist er 15. mars. Dersom det er flere søkere enn antall finansierte studieplasser, gjøres en rangering av søkerne, og det sendes ut tilbud om studieplass etter rangering.

Dersom det er færre søkere enn antall finansierte studieplasser, gis alle kvalifiserte søkere tilbud om studieplass. Deretter er det rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp.

 

FINANSIERING
Studiet er finansiert av statlige midler via Oslo Fylkeskommune.
Bøker/materiell dekkes av den enkelte student.

 

GJENNOMFØRING

-       Stedbasert lærerstyrt undervisning hver onsdag kl. 17.00–21.00, samt hver åttende lørdag fra 09-17.

-       10 uker prosjektarbeid i siste semester. 

-       Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært

-       For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A–F. I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Det veksles mellom individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forsvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen

-       Det er nødvendig med tilgang til PC med WORD-program


FAGINNHOLD
Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i oppvekstfag
1a. Arbeidsformer og metoder i studiet
1b. Oppvekstfagene i samfunnet
1c. Etikk
1d. Kommunikasjon og samhandling
1e. Sosiologi og psykologi
1f. Stats- og kommunalkunnskap i oppvekstsektoren

Emne 2: Pedagogikk og kommunikasjon
2a. Innføring i pedagogikk
2b. Kommunikasjon
2c. Miljøarbeid

Emne 3: Samarbeid
3a. Samarbeid med familie
3b. Tverrsektorielt samarbeid
3c. Samarbeid med lokalmiljøet

Emne 4: Ungdomstid
4a. Ungdomskultur
4b. Livsmestring
4c. Helse

Emne 5: Prosjektarbeid
10 uker prosjektarbeid på eget arbeidssted.


Emne 6: Fordypning
Fordypningsoppgave i selvvalgt tema parallelt med prosjektarbeid. Muntlig høring.

 


EKSAMEN
Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen - https://www.lanekassen.no/. Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested. 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: