Fagskoler

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i skolen

Kurs-id: 372068
Sted: AOF Studiesenter
Timetall: 305
Kursstart Info: Oppstart torsdag 09. september 2021
Klokkeslett: Lærerstyrt stedbasert undervisning èn kveld pr. uke kl. 17.00 - 21.00
Påmeldingsfrist: 09.09.2021
Pris: kr Finansiert av statlige midler via Oslo Fylkeskommune. Bøker dekkes av student
Kontaktperson: Gøril Bjerkestrand Sogge
E-post: fagskole@aof.no
Telefon: 23061258
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

FAGSKOLE – ARBEID MED SPRÅK, FLERSPRÅKLIGHET OG FLERKULTURELL KOMPETANSE I SKOLEN

60 STUDIEPOENG

Fagskoleutdanningen Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i skolen er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som deltidsstudium over 2 år.

Utdanningen skal gi personell med videregående opplæring fra oppvekstfag mulighet til å styrke sin kompetanse for å møte nye utfordringer innen barne- og ungdomsarbeid. Fagskoleutdanningen skal utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy faglig og etisk kompetanse innen oppvekstfagene, med gode kunnskaper og ferdigheter om barn og unges situasjon i dagens Norge og aktuelle utfordringer som vi står overfor. Studentene skal etter endt utdanning blant annet ha kunnskap om pedagogiske og didaktiske begreper, prosesser og verktøy som anvendes i arbeid med språklig og kulturelt mangfold i skolen. Videre skal studentene i samarbeid med andre faggrupper kunne anvende metoder og verktøy for å observere, kartlegge og identifisere problemstillinger knyttet til språklig og kulturelt mangfold i skolen. Kunnskap om hva som fremmer mangfold, inkludering og medvirkning i arbeid med barn og unge og i samarbeid med foreldre er viktige tema i utdanningen. Forståelse for de yrkes- og bransjeetiske prinsipper som gjelder i arbeidet med barn og unge med ulik kulturell bakgrunn og deres familier er også sentralt. 

OPPTAKSKRAV
Formelt opptakskrav er fullført videregående opplæring innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. Generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak.

Det kan søkes opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søker må da oppfylle et av følgende punkter:

  • 8700 timer (5 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.
  • Fullført og bestått Vg1 og Vg2 innen helse- og oppvekstfag, samt 5220 timer (3 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.
  • Fullført og bestått teori til fagprøven, samt 3480 timer (2 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

Omsorg for egne barn regnes som 1 år realkompetanse hvis barnet/ett av barna har fylt ett år ved søknadstidspunktet.

Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.

Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk.

Det må fremlegges politiattest innen fire uker etter at tilbud om studieplass er mottatt. I alle fagskoleutdanninger med krav om politiattest vil det også foretas en løpende skikkethetsvurdering av studentene.

SØKNADSPROSESS
Første søknadsfrist er 15. mars. Dersom det er flere søkere enn antall finansierte studieplasser, gjøres en rangering av søkerne, og det sendes ut tilbud om studieplass etter rangering. 

Dersom det er færre søkere enn antall finansierte studieplasser, gis alle kvalifiserte søkere tilbud om studieplass. Deretter er det rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp. 

FINANSIERING
Studiet er finansiert av statlige midler via Oslo Fylkeskommune.
Bøker/materiell dekkes av den enkelte student. 

GJENNOMFØRING

  • Stedbasert lærerstyrt undervisning hver torsdag kveld kl. 17.00–21.00, samt hver fjerde fredag kl. 17.00-21-00.
  • 10 uker praksis à 30 timer pr. uke i siste semester. For studenter som av ulike grunner ikke kan være i praksis 30 timer pr. uke, kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer pr. uke
  • Praksis på eget arbeidssted kan være aktuelt for studenter som har sitt daglige arbeid innen språk, flerspråklighet og flerkulturelt arbeid
  • Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært
  • For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A–F. I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Det veksles mellom individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forsvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen
  • Det er nødvendig med tilgang til PC med WORD-program

 FAGINNHOLD
 Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i oppvekstfag
 1a. Arbeidsformer og metoder i studiet
 1b. Oppvekstfagene i samfunnet
 1c. Etikk
 1d. Kommunikasjon og samhandling
 1e. Sosiologi og psykologi
 1f. Stats- og kommunalkunnskap i oppvekstsektoren

Emne 2: Pedagogikk og didaktikk
2a. Pedagogikk
2b. Didaktikk

Emne 3: Arbeid med språk og flerspråklighet i skolen
3a. Språktilegnelse
3b. Språkstimulering
3c. Planlegging, dokumentasjon og vurdering

Emne 4: Flerkulturell kompetanse
4a. Mangfold som ressurs
4b. Identitet og danning  
4c. Foreldresamarbeid

Emne 5: Fordypningsemne
Fordypningsoppgave i selvvalgt tema parallelt med praksisavvikling. Muntlig høring.

Emne 6: Praksis
10 uker praksis à 30 timer pr. uke. For studenter som av ulike grunner ikke kan være i praksis 30 timer pr. uke, kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer pr. uke. 

EKSAMEN
Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen - https://www.lanekassen.no/. Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested. 

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: