Studentvelferd ved Fagskolen AOF Norge

I studiehåndboken finner du praktisk informasjon som er nyttig under studietiden din. Her finner du blant annet informasjon om våre studiesteder med tilhørende kontaktinformasjon, studieplaner til fagskolens studier, informasjon om kvalitet i utdanningene, studentenes rettigheter, ulike skjemaer og informasjon om studentvelferd.

Studentvelferd er viktig ved Fagskolen AOF Norge. Informasjon om dette samt plikter og rettigheter, finnes samlet i studiehåndboken under.  

 

Student ved Fagskolen AOF Norge

I studiehåndboken finner du praktisk informasjon som er nyttig under studietiden. Her finner du blant annet informasjon om våre studiesteder med tilhørende kontaktinformasjon, informasjon om kvalitet i utdanningene, studentenes rettigheter, ulike skjemaer og informasjon om studentvelferd.

Det er forventet at du som student setter deg inn de gjeldende plikter og rettigheter som student ved Fagskolen AOF Norge. Du som student ved fagskolen plikter å sette deg inn i Forskrift om fagskoleutdanning ved Fagskolen AOF Norge. Videre har du som student ansvar for å holde deg orientert i forhold til informasjon og bestemmelser det blir informert om i læringsplattform, undervisning eller øvrige kommunikasjonskanaler. Studiehåndboken skal sammen med gjeldende styringsdokumenter sikre et godt samarbeid, god trivsel, respekt og medansvar.

Fagskolen plikter å informere studentene om endringer i bestemmelser, studieplaner, undervisning eller annet, der det forekommer underveis i utdanningen. Studenten har rett til den opplæring, hjelp og veiledning som samsvarer med de regler som til enhver tid gjelder for fagskoleutdanningen. Det viktigste verktøyet for å sikre dine rettigheter samt at du kjenner til dine plikter som studenten ved Fagskolen AOF Norge, er Forskrift om fagskoleutdanning ved Fagskolen AOF Norge. Denne studiehåndboken er ment som et praktisk supplement til forskriften og vårt kvalitetssikringssystem som skal gjøre det enklere for deg som student.

Fagskolen AOF Norge benytter læringsplattformen Nettopp. Her vil du finne all viktig og nødvendig informasjon for deg som student, studieplan og annen informasjon om din utdanning, fagskolens styringsdokumenter og informasjon om studentvelferd for studentene ved våre fagskoleutdanninger.

 

 

Fagskolen AOF Norge

Fagskolen AOF Norge har seks studiesteder; Oslo, Skien, Larvik, Seljord, Trondheim og Tromsø. Vår studieadministrasjon holder til på følgende studiesteder:

 

 

Studieadministrasjon Oslo 

Postadresse: AOF Norge
Torggata 12
0181 Oslo

Besøksadresse: Studiesenteret
Hammersborggata 16
0181 Oslo

Studiestedsansvarlig: Camilla Lunde

E-post: camilla.lunde@aof.no
fagskole@aof.no

Studiestedsansvarlig: Gøril Sogge

E-post: goril.sogge@aof.no
fagskole@aof.no

 

Studieadministrasjon Skien, Larvik og Seljord

Postadresse: AOF Telemark og Vestfold
Postboks 2830 
3702 Skien

Besøksadresse: AOF Telemark og Vestfold
Bølevegen 152 
3713 Skien 

Studiestedsansvarlig: Inger-Lene Flatin

E-post: inger-lene.flatin@aof.no
fagskole@aof.no

 

Studieadministrasjon Trondheim

Postadresse: AOF Midt-Norge
Vestre Rosten 81 
7075 Tiller

Besøksadresse: AOF Midt-Norge
Trekanten, Vestre Rosten 81
7075 Tiller

 

Studiestedsansvarlig: Aina Johnsen

E-post: aina.johnsen@aof.no
fagskole@aof.no

 

Studiestedsansvarlig: Knut Ring

E-post: knut.ring@aof.no
fagskole@aof.no

 

Studieadministrasjon Tromsø

Postadresse: AOF Norge
Torggata 12
0181 Oslo

Besøksadresse: AOF Nord
Skippergata 41 
9008 Tromsø

Studiestedsansvarlig: Lisa Johansen

E-post: lisa-.johansen@aof.no
fagskole@aof.no

 

 

 

 

 

Kvalitet

Fagskolen AOF Norge er opptatt av å levere kvalitet for studentene.

I henhold til Lov om høyere yrkesfaglig utdanning er fagskolen pålagt å ha et internt kvalitetssystem som styrer arbeidet med fagskolen. Studentevalueringer skal inngå som en del av fagskolens kvalitetssikringssystem, og det er derfor viktig at studentene er godt kjent med dette.

 

Forskrift

Gjeldende Forskrift om fagskoleutdanning ved Fagskolen AOF Norge, finner du til enhver tid her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-04-446?q=Fagskolen%20AOF%20Norge

Forskriften ivaretar studentenes rettigheter og plikter. Følgende er fastsatt og bestemt av forskriften:

§ 1 Generelle bestemmelser
§ 2 Opptak
§ 3 Innpass og fritak
§ 4 Eksamen
§ 5 Generelle regler om enkeltvedtak og klagerett
§ 6 Øvrige bestemmelser

 

Studiekontrakt

Ved opptak må studiekontrakt signeres. Denne er bindene for studieplassen og studieperioden.

Studiekontrakten regulerer videre de forhold som er beskrevet i Forskrift om fagskoleutdanning ved Fagskolen AOF Norge, med følgende presiseringer:

 • Fagskolen AOF Norge forbeholder seg retten til å utsette/avlyse studiet dersom søkertallet er for lavt samt gjøre endringer som tid, sted o.l. Undertegnede vil bli informert om endringer og gitt anledning til å trekke seg dersom dette skulle gjøre gjennomføringen vanskelig.
 • Studenten kan si opp sin studieplass en måned før studiestart. Oppsigelse av studieplass skal foregå skriftlig til Fagskolen AOF Norge. Ved oppsigelse av studieplass ved studier studentene selv finansierer, forplikter studenten seg til å betale hele studieavgiften, dersom oppsigelse skjer senere enn en måned før studiestart.
 • Alle søkere som får tilbud om plass ved utdanninger med krav om politiattest, jf. § 3-1 første ledd, skal sende politiattest til utdanningsstedet innen fire uker fra tilbudet kommer frem. jf § 3-3 Forskrift om fagskoleutdanning. Den som ikke fremlegger politiattest i henhold til reglene i denne forskriften, har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisopplæring jf § 3-6.

 

Vitnemål

Ved bestått fagskoleutdanning, utstedes vitnemål fra Fagskolen AOF Norge. Dette utleveres eller sendes til studentene i rimelig tid etter avlagt avsluttende eksamen. Ved bestilling av nytt vitnemål, belastes studentene kr.250,-.

I henhold til Lov om høyere yrkesfaglig utdanning, kan studenter som tidligere har fått utstedt vitnemål med fagskolepoeng, be om nytt vitnemål innen utgangen av 2020. Studenten må sende inn tidligere utstedt vitnemål og vil bli belastet et gebyr på kr.1000,-. For å søke om nytt vitnemål, må skjema for nytt vitnemål fylles ut og sendes fagskolen. Det må forventes 2 måneders saksbehandlingstid.

Studenter som ikke ønsker å bestille nytt vitnemål, kan ta kontakt med fagskolen for å motta en bekreftelse fra Kunnskapsdepartementet som bekrefter overgangen til studiepoeng. Bekreftelsen kan legges ved vitnemålet.

 

Evalueringer

I henhold til Fagskolens kvalitetssikringssystem, skal alle studenter svare på evalueringer som følger:

 • En måned etter studiestart

 • Etter hvert semester underveis i utdanningen

 • Ved avslutning av utdanning

I tillegg sendes det ut evalueringer til undervisere, sensorer, studenter som velger å avbryte utdanningen, samt praksisplasser på studier hvor praksis er en del av studieplanen.

Evalueringene skal gjøres i læringsplattformen.

 

Årsrapporter

Det utarbeides årlig en årsrapport på grunnlag av oppsummering av kvalitetssikringsarbeid og evalueringer. Administrativ leder av fagskolen lager en overordnet vurdering av kvaliteten i utdanningstilbudene. Denne rapporten skal behandles av styret. Rapporten skal sørge for at styret får et helhetlig bilde av kvalitetsarbeidet som gjøres ved fagskoleutdanningene i AOF Norge. Det skal også framkomme i egne saker til styret dersom det er behov for vesentlige endringer.

Formålet med å utarbeide årsrapport om kvalitetsarbeidet i AOF Norge, er å sikre at relevant og korrekt informasjon knyttet til studiekvalitetsarbeidet sammenstilles og analyseres slik at det kan danne grunnlag for nødvendige kvalitetsforbedringstiltak.

I forbindelse med utarbeidelse av årsrapport skal studiestedsansvarlig sammen med alle tillitsvalgte studenter lage en vurdering av læringsmiljøet, både det fysiske og psykososiale læringsmiljøet. Vurderingen må inneholde oversikt over gjennomførte og planlagte tiltak, samt sterke og svake sider ved læringsmiljøet. Resultatet av kvalitetsarbeidet og analyse av innhentede evalueringer, skal gi grunnlag for videre arbeid med kvalitet, tiltak for å øke kvaliteten ytterligere og sørge for at studentene har innflytelse på arbeidet med kvaliteten i Fagskolen AOF Norge.

Årsrapportene er tilgjengelig for studentene i læringsplattformen etter styrebehandling.

 

Studentvelferd

Ledelsen ved Fagskolen AOF Norge ser det som svært viktig at studentene tar aktiv del i det daglige arbeidet med drift og utvikling av skolen. Studentenes velferd er viktig for kvalitet og trivsel ved fagskolen.

Administrasjonen ved det enkelte studiested, er kontaktperson for klassenes tillitsvalgte.

Rektor ved Fagskolen AOF Norge er ansvarlig for Studentrådet.

 

Tillitsvalgte

Alle klasser skal velge en tillitsvalgt med vara. Den tillitsvalgte skal ivareta sine medstudenters interesser overfor studiestedets administrasjon og være administrasjonens kontaktperson overfor klassen.

Administrasjonen skal ta initiativ til at tillitsvalgte velges. Valget skal senest ha funnet sted innen fire uker etter at utdanningen har startet. Resultatet av valget meddeles administrativ leder for Fagskolen AOF Norge.

Den tillitsvalgte og administrasjonen skal sammen arbeide for at klassen har et godt læringsmiljø.

 

Studentråd

Studentrådet er et uavhengig fellesorgan for fagskolens studenter og opprettes når det er minimum fem fagskoleutdanninger i gang samtidig. Studentrådet består av tillitsvalgte fra alle fagskoleklassene inn under Fagskolen i Studieforbundet AOF Norge, samt representanter fra administrasjonen. Studentrådet skal bidra til et positivt og godt læringsmiljø, en god studentvelferd for studentene samt ivareta studentenes interesser overfor Studieforbundet AOF Norges fagskoleadministrasjon og styre.

Studentrådet gjennomfører minimum to møter pr. år hvor det i etterkant foreligger en skriftlig rapport. Administrasjonen deltar på møtene ved behov og er ansvarlige for å bringe tilbake saker til fagskolens ledelse. Dette for å jobbe videre med eventuelle endringer og tilpassinger som er etterspurt av studentene.

De tillitsvalgte velger en representant som skal møte i Studieforbundet AOF Norges fagskolestyre når styret behandler saker av betydning for fagskolen.

Ledelsen for Fagskolen AOF Norge ser det som svært viktig at studentene tar aktivt del i det daglige arbeidet med drift og utvikling av skolen.

Administrasjonen ved det enkelte studiested er kontaktperson for klassenes tillitsvalgte.

Rektor ved fagskolen er ansvarlig for Studentrådet.

 

Vedtekter studentorgan

 1. Studentrådet skal behandle saker som angår studentenes interesser.
 2. Hver klasse ved Fagskolen AOF Norge skal så snart som mulig etter oppstart av studieåret velge en tillitsvalgt samt en personlig vararepresentant. De tillitsvalgte danner skolens studentråd. Tillitsvalgte fungere også som klassens verneombud i saker som angår helse, miljø og sikkerhet. Tillitsvalgte velges for ett år av gangen.
 3. Studentrådet velger sin leder og nestleder samt tilhørende vara. Valget skal være skriftlig. Leder og nestleder bør fortrinnsvis ikke velges samtidig, for å sikre kontinuitet.
 4. Leder eller nestleder i studentrådet er studentenes representant i Studieforbundet AOF Norges fagskolestyre når styret behandler saker av betydning for Fagskolen AOF Norge.
 5. Studentrådet bestemmer selv når møter skal avholdes, og kan ved behov kalle inn ansatte fra fagskolen. Referater fra møter skal alltid sendes studiestedsansvarlig og rektor for Fagskolen.
 6. Rektor for Fagskolen AOF Norge kaller hver høst inn tillitsvalgte til første møte i studentrådet i rimelig tid etter at valg av representantene er gjennomført. På grunn av geografiske avstander mellom studiestedene, gjennomføres møtene i egnet telefonsystem.

 

 

 

Studieplaner

Alle godkjente fagskoleutdanninger i Fagskolen AOF Norge, har en tilhørende studieplan med detaljert informasjon om studiets innhold, opptakskrav, mål og læringsutbytte, organisering vurdering- og eksamensordning og pensum.

Pensumlister er tilgjengelig i til enhver tid gjeldende studieplan per studium.

Studieplaner er tilgjengelig i læringsplattformen.

 

Klagemuligheter

Studentene har i henhold til Forskrift om fagskoleutdanning ved Fagskolen AOF Norge § 5, klagerett på alle enkeltvedtak fattet av fagskolen. Fagskolen har en lokal klagenemnd som oppfyller vilkårene i Lov om høyere yrkesfaglig utdanning.

Alle klager skal være skriftlig og levert fagskolen innen tre uker fra det tidspunktet studenten mottok vedtaket det klages på.

 

Skjemaer

Ved søknader eller klager i henhold til bestemmelser i Forskrift om fagskoleutdanning ved Fagskolen AOF Norge, skal tilhørende skjemaer benyttes. De er tilgjengelige i læringsplattformen. 

 

Del kurset på sosiale medier: